Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

Møn

Gedser / Gedser Odde

Litteratur:

RA: Pk. CXX, lb.nr. 62
275 x 210 mm
(De fleste anlæg findes dobbelt. JEC)


Grusbelagt Plads for Projektør
Forsænket Ammunitions- depot
Kabel
Generatorvogn
Projektør paa Vogn (Haandstyret)
Ildlederstation
Forsænket Beredskabsrum
Kloset
20 mm Platform
Baake
Arbejderbarak


 
                                                                                    B. 30/1941
Chefen for Kystdefensionen.
Lynetten, den 5’ Juli 1941                                                              Reg. T / 1
København K.                                                                                Nr. 275.
Hermed 2 Bilag
                                                                                                     Fortroligt
             Til Marineministeriet
             Hermed indsendes nogle Uddrag af "Dagbog for Kystdefensionens Stab, der formodes at være af Interesse.
             Vedlagt 1 Skitse af Batteri Gedser.
                                       (Underskrevet "Augsburg"? JEC)
 
                                         Reg. T / 1 Nr. 275 af 5/7 1941                  Fortroligt
 
Uddrag
af
Dagbog for Kystdefensionens Stab
fra Tiden 13/6 – 25/6 1941
 
                    Nedennævnte Uddrag er skrevet af Kaptajnløjtnant Marckmann.
(…)
Overværede Onsdag den 18. Skydningerne fra Batteri Gedser Odde.
Ankomst til Gedser ca. Kl. 1200, Afgang fra Gedser Kl. c. 1630.
 
Skydningens Enkeltheder :
Ildleder : Leutnant Stahlmann, Chef for Batteriet.
Antal Løb : 2
Antal Kanoner pr. Løb : 1. Løb : 3, 2. Løb : 4.
   --   Skud       -      --  : -    --   : 30, -    --   : ca. 50 (ØA)
Skudafstand                : -    --     30-40 km, -- : 40-50 km.
Retningsmaal : 2 Skiver I med 800 Flydetrosse.
Retningsmaalets Fart : 6 Knob.
Anvendte Ildledelsesinstrumenter : Som ved de øvrige Batterier (se 16/6).
Urelmæssigheder : Funktioneringsvanskeligheder ved Kilen til 12 cm Nr. 4 før Løbene.
           Betjeningsfejl ved 12 cm Nr. 1 i 2. Løb, idet der her blev skudt med KA. Tromle, hvorfor denne Kanon skød for kort. Der kom da Dækning med det samme; den blev af Ildlederen taget for gode Varer, hvorfor Løbet gik i Stykker.
Øvrige Iagttagelser :
Sløringen af Batteriet var endnu ikke tilendebragt, man var i Færd med ovenpaa Barakkerne at sætte "Tage", saaledes at de lignede Bøndergaarde.
Det Brystværn, der omgav Kanonbriskene, indeholdt hver 2 mindre Ammunitionsmagasiner samt et Rum for 1 Telefonist. Omkring Halvdelen af dette Brystværn laa et andet, der dækkede Indgangen til de 3 Rum, der alle var delvis forsænket i Jorden.
Der benyttedes ingen Steder Laryngafoner, derimod Telefoner, der udelod generende Støj. Telefonerne var tilsluttet en Stikdaase af Letmetal, hvor en Omskifter kunde sættes til "Langsprechend" (Tale i længere Tid) eller "Kurzsprechend", referende til konstant eller momentvis Tilslutning af Mikrofonstrømmen. Mikrofonen sad paa en Bøjle foran Munden. Stikdaasen kunde ogsaa benyttes i Forbindelse med de Telefoner, der benyttes sammen med Gasmaske. Saadanne var ikke tilstede. Har ikke overværet nogen Skydning med Gasmaske. Batteriets Projektør med Agregat var et af Hærens Sperrysæt (150 cm Projektør).
Sjælland med Øerne er Marineabteilung 508 (M.A. 508)
Marineartilleriezeugamt: Chef Kapitän Mack. Hovedafdeling i København, Underafdelinger i Frederikshavn (Kapitän Langeln) og Esbjerg.
 
Personer :
Skydningen overværedes af Officerer baade fra Hær og Kriegsmarine.
Nogle Navne :
                   Viceadmiral Mewis
                   Kapitän Voelsch
                       - -     Mack
                   Major Jacobi, Batteriets Bygmester
                   Leutnant Hübner, Adjudant
(…)

gedser1.jpg (47861 bytes)

RA: Pk. CXX, lb.nr. 34

 
                                                                                     B. 28/1941
                                                    Afskrift
KYSTDEFENSIONEN.                                                  Fortroligt.
Lynetten, den 10’Juli 1941.
 
Eksemplarfordeling:
Marineministeriet   2 Eksempl.
Søartilleriet            1      -
Chefen for Kdf.     1      -
Stabschefen           1      -
Overintendanten     1      -
Artilleriafdelingen    1      -
Maskinafdelingen    1      -
Arkiv                      2      -
                       Ialt 10 Eksempl.
 
Liste 1: 9/4 1940 – 1/7 1941.
Oversigt
over
det vigtigste Krigsmateriel overleveret til den tyske Værnemagt.
Maaned
Fra
Til
 
(…)
 
 
 
Maj
1941
Lynæsbatteri
Gedser
2 stk.12 cm P.K.L./45 Nr.18 og 19 med Tilbehør.
 
         -
     -
2 Stk. 37 mm I.K.Nr.18 og 19 med           Tilbehør.
 
Borgstedbatteri
     -
2 Stk.12 cm P.K.L./45 Nr.20 og 21 med Tilbehør
 
Mosedebatteri
Gedser
3 m Invertmaaler nr.1 med Sokkel og Tilbehør.
(…)
 
 
 
 
Artilleriafdelingen, Lynetten
Otto Marckmann.
RA: Pk. CXX, lb.nr. 99

                                                                                       
                                                                              B. 19/1942
Den 24/2

Nr. 1.
Tanks
: Der er ialt kommet 5 "Pansertog", sidste ankom Kh i Gaar aftes Kl. 22,oo . 3 af Togene er kommet over Ge- Wü , de 2 ande over Ko- Ny. med Betegnelsen "sehr dringend " .
Togene er paa 30-40 Vogne , camouflerede som Halmtog og rummer efter Opgivende fra 40 - 50 Tanks , Vægten af disse angives varierende fra 6 - 10 t .
Den samlede Transport skulde saaledes omfatte fra 200 - 250 Stk.
Tanks køres til Frihavnen og indlades i Damper , Bestemmelsesstedet angives at være Oslo.
(...)

RA: Pk. CXX, lb.nr. 93
Den 27/2                                                                   B. 25/1942

Nr. 3.
Overfarten Ge - Wü
er lukket i Dag, i Gaar indkom 3 Færger der havde været 1 Døgn undervejs, 1 sidder endnu i Isen. Der var inter særligt med disse Færger.
RA: Pk. CXX, lb.nr. 91
Den 3/3                                                                      B. 27/1942

Nr. 4.
Ge - Wü er fortsat lukket.
der forsøgtes Overført fra begge Sider i Gaar, men Færgerne maatte vende om.
RA: Pk. CXX, lb.nr. 90
Den 4/3                                                                      B. 28/1942

Nr. 5.
Ge - Wü er fortsat lukket.
RA: Pk. CXX, lb.nr. 88
Den 7/3                                                                      B. 30/1942

Nr. 6.
Ge - Wü fortsat lukket.
RA: Pk. CXX, lb.nr. ??
Den 10/3                                                                      B. 32/1942

Nr. 7.
Ge - Wü fortsat lukket.
RA: Pk. CXX lb.nr. 99
                                                                                B. 34/1942
Den 25/3 1942 .

Nr.  8  .
               

Gedser - Warnemünde   lukket indtil videre .
1 da. Færge paa Værft i 3 Mdr.
1  -    ude af Drift indtil efter Paaske
1 ty.  i Dok i Warnemünde
1  -   sejlklar , men Tyskerne ønsker ikke sejle
(...)

Der foreligger ikke D.D. nogen særlige krav til DSB.
St.forstander/Gedser oplyser (Søndag 22/3) at Transportofficer/Gedser , der hører under "Bahnleitung Rostock" og saaledes faar Direktiver direkte Syd fra har oplyst , at han i nær Fremtid venter meget store Transporter og at ret store Transporter venter ved den ty. Nordsøkyst . Om Tropper og Materiel kan ikke oplyses , ej heller om dette var ud over , hvad der kan ventes at være opsamlet paa Gr. af Isen.
RA. Pk. CXX
lb.nr 86

Den 1/4  42                                                                B. 35/1942
Nr. 9.
Gedser - Warnemünde
blev for første Gang besejlet i Gaar Overfartstid 8 Timer, kun alm. Vogne blev overført.
Sejlads fortsa meget vanskelig og Ruten kan ikke betragtes som aabnet.
RA. Pk. CXX
lb.nr. 209

20/5 1942                                                                                 
                                                       Oversigt
                                                          over
                                           tyske Styrker i Danmark
(...)
Kystbatterier.
(...)
Gedser  4 Stk.  12 cm.
(...)
Luftværn.
(...)
Gedser Færgeleje  2 Stk. 20 mm.

RA. Pk. XXIII a,  L. 422

Vedr. "ovennævnte Telefon- central": se under             Hasselø, samme dato.

 
                                                              E                        Nr. 62.
Stockholm,den 25’ Oktober 1943.
(…)
Gedser.
Ved Gedser ligger Kabelhus, hvorigennem alle Kabler til ovennævnte Telefoncentral gaar. Kabelhuset ligger 50 m Syd for en Gaard med store sorte Paptage. Paa Gedser Havnemole er Flak. Midt imellem Kabelhuset og Havnemolen findes en tysk Lejr.

RA: Pk. XXIII a,   L. 422

 
                                                 E + S                          240
23/12.-43
Gedser
Ca. 150 Mand Flakartilleri, 6 Stk. 20 mm opstillet ved Havnen. Batteriet, der var bestykket med danske Kanoner, er sløjfet og Kanonerne ført bort. 2 Lyskastere – 1 Øst og 1 Vest for Færgehavnen. Her ligeledes Barakker til den samlede Besætning i Gedser.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                        E + S                        241
23/12-43
Gedser.
Det er det almindelige Indtryk i Gedser at der transporteres mange flere Soldater Syd paa end der kommer Sydfra.

RA: Pk. XXIII a, L. 422150 x 165 mm

 
                                                   E + S + N + D         i 328         389
Nr. 389 af 9/2 – 1944.
C.3
Gedser, Januar 1944.
I Byen ligger der 35–40 Soldater fast. Ved Færgelejet er der opstillet Skyts, Projektører og Lytteapparater,som vist paa Skitsen. Ved Luftalarm opstilles der Maskingeværer ved Færgelejet.
gedser2a.jpg (16083 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                               E + S + N           i 386          432
18/2 –44
Gedser.pr.12/1.
A.2.
8-10 Mand. Det Batteri, der i sin Tid blev anlagt NØ f. Byen, er allerede for meget længe siden demonteret. Skytset findes ikke mere, men Camoufleringen findes endnu (En Bondegaard.)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                    E + S + N        T. 1041         i Nr. 576         u. 642
Gedser, den 27/3 1944:
A.3.
Omkring Stationen og Färgelejet er der nogle enkelte Platforme til Flakskyts. (Det er nu forbudt at komme visse Steder ved Färgelejet), men af Platformene var höjst 2 á 3 bestykkede. Endvidere var der 2 Projektörer samt Udkigs- og Lyttepost.
Hvor Strandvejen fra Gedser drejer op til Frisenfeldt er der ved Vejhjörnet gravet Skyttegrave og foran disse er der Pigtraadsspärringer og ved Vejgennemskäringerne ligger spanske Ryttere.
Der er posteret fast Vagt derude med Meldeledning til Gedser.
 
Ved Fyret paa Gedser Odde findes Radiopejlstation.
 
Bevogtningsstyrken ved Gedser ligger i Baraklejren, og der skal väre 100 – 150 Mand. Det var en meget broget Sammenblanding, idet der baade var Marinere, Marineinfanteri, Personel fra Luftwaffe, forskellige Vaabenarter og enkelte Politisoldater, muligt ogsaa Gestapofolk.
Paa Hotellet spiste daglig en Hauptmann, en Marineofficer med 3 rundgaaende Guldlidser: 2 á 2 cm og 1 á 1 cm, den sidste i Midten.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                E + S + N          i 611           u 694
Falster. Medio April 1944.
A.2.
Ingen Belægning af Tropper udover Hasselø Pejlst. og Vagter i Gedser.

RA: ???

 
                                        E + S + N + D.          i 626          u 723
1/5 – 1944.
Gedser, 9/4 – 1944.
A.3
ca. 100 Mand Flaksoldater og ca. 50 Marinere. Paa Østmolen, Vestmolen og Midtmolen staar opstillet 1 Stk. 75 mm ALK.
Vest for Færgehavnen, Afstand ca. 500 M. 1 Projektør.
 
Gedser Odde: Taarn til Pejlstation under Bygning. 4 Stk. 20 mm ALK. (Tidligere russiske Kanoner).
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Fyrmesterens navn sløret her.

 
                                         E + S + N + D            i 647          u 748
Gedser, 17/4-44.
A3.
p.T. ret stor Belægning. Vagtposter ved Gaarden Frisenfeldt, Pigtraadsspærringer, Enkeltpost. Paa Færgelejet: Dobbeltpost Døgnet rundt, paa Rangerbaneterrænet ligeledes.
6-7 store Barakker i Danmarksgade, antagelig med Plads til6-700 Md.
Antiluftskyts: Et par Knaldbøsser paa Havnen ved Færgelejet, (disse blev beskudt af engelske Flyvere i Efteraaret) ellers intet.
Vagt ved Gedser Fyr. Vejen lukket for uvedkommende Færdsel ved et Skilt. Fyrmesteren, F., er Nazist.
Mange Tyskere dog paa Gennemrejse. Uniformer: Sædvanlige grønne, samt mørke med brune Ærmeopslag (nærmest sortbrune og hvide Bjælker i Kraveopslaget). Saavidt det kunde skønnes Marineartilleri paa Post ved den gamle Banegaardsbygning, hvor Tyskerne har Kvarter. Skilderhus opstillet. Andre Uniformer: Lysegraa med røde Kraveopslag med 3 hvide Vinger paa hvert. Paa Hotel Gedser er 4 Officerer i fast Pension. Begge Byens Hoteller til Stadighed besøgt af saavel Officerer som Menige, ligeledes spiser enkelte paa Pensionater i Byen. I hele Omegnen, Gedser indbefattet : p.t. Skyts af ingen Betydning.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                    E + S + N             ?46            u 761
Gedser, d. 17/4-44.
C.3.
For Tiden ret stor Belägning ca 6-700 Md.
RA: Pk. XXIII b  
                                                 E + S + N             i. 661           u. 767
Gedserfærgen (Primo Maj 1944)
A.2.
I Gedserfærgen blev i Højttaleren sagt forleden: "Tysk Værnemagtspersonel skal aflevere al Ammunition ved Ankomst Warnemünde.

RA: ???
Der er formentlig tale om spørgsmål stillet af "Stockholm" eller "London".

 
25.5.44.
"Spørgsmål vedr. Pejlstationer m.v."
(…)
25) Er der en Pejlstation paa Gedser Odde, Hvordan ser den evt. ud?
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                              E + S + N + D          i 933         u 1047
Falster, den 23’ Juni 1944.
A.3
(…)
Gedser:
Ialt ca. 150 Md. – Marinetropper og Flakfolk.
Paa den østlige Mole,
             midterste Mole,
             vestlige Mole
             ca. 300 m Vest for den vestlige Mole er hvert Sted anbragt 1 Stk. 20 mm Luftværnskanon.
ca. 100 m Øst for den østlige Mole 1 Lyskaster. (den eneste ved Gedser Havn).
 
Gedser Odde: 2 Stk 20 mm Luftværnskanoner og 1 Lyskaster. Mandskabet hertil – ialt ca. 35 Mand – indkvarteret i Barakker umiddelbart ved Kanonerne.
Udover Flakskytset findes intet Artilleri ved Gedser eller ved Gedser Odde.
                                                                              
                                                                                i 928
Havnevagterne i Nakskov
                        Bandholm
                        Nykøbing F.
er underlagt Havnekaptajnen i Gedser.
RA: Pk. CI
Beslaglagt rapport.

16/7 44
Ringsted.
(...)
Det kan oplyses, at der hver Dag med Gedserfærgen for sydgaaende er dansktalende i tysk Uniform, men man har ikke i Ringsted kunnet konstatere, at de er fra Kaserne der.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                              E + S + N        i 1232         u 1361
Falster, den 5/8 1944.
B. 3
Gedser: Ved Nordenden af den gamle Stationsbygning er opført en stor Bunkers (10-Kantet) med 8 Skydeskaar til Maskingeværer.
Flakskyts og Projektører uforandret.
(…)
RA: Pk CXI b
Beslaglagt rapport.
Uden år, men er formentlig fra 1944
                                                                              

21/8 med Toget fra Vordingborg Kl. 06,17 afrejste 168 Mand fra Kasernen mod Syd.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Denne oplysning findes også som nr. 20 i en liste dateret 1.4.45.
113 x 60 mm

 
                                                                             2008          u 2055
Falster, 22/9 44.
A.3.
(…)
Gedser.
Ca. 80 md. FLAK- og Marinetropper.
3 Stk. 20 mm FLAK, opstillet med 1 Stk. paa hver Havnemole.
2 mindre Lyskastere, en paa hver Side af Havnen.
1 Stk. 10-kantet Betonbunker med Skydeskaar til alle Sider anlagt umiddelbart Ø.f. Færgehavnen.
 
Gedser Odde., 22/9 44.
1 Taarn med Lytteapparat (dansk Apparat).
1     -       -     Pejleapparat (se Bilag).
2 Stkr. 20 mm FLAK.
Besætningen ca. 30 Md. er indkvarteret i en Barakke umiddelbart ved to Taarne.


RA: Pk. XXIII a, L. 422.

 
                                                                            i 2128        u 2193
Forholdene I Danmark (Medio Oktober 1944).
D.3.
Gedser-Warnemünde Overfarten, Storebæltstrafikken og Ruten Kalundborg-Samsø blev indstillet Mandag Morgen, den 16´ds. af Hensyn til Minefaren.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                             i 2292         u 2400
Falster. 5/11 44.
B.3.
Gedser: Styrken uändret. Hafenkapitän er Kapitänleutnant Voltmann, F.P.Nr. 17309.
Banegaardsvagten er afgivet af Enheden II/99.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                              i 2751        u 2863
Falster, 5/12-44.
B.4.
Rygtet angaaende Bygning af Kreaturstalde i Gedser til 25000 Kreaturer har sikkert intet paa sig. Derimod har der väret Forhandlinger i Gang med Veterinärmyndighederne om Bygning af en ny Stald, der kunde rumme 900 Stk. Kreaturer, og den skulde, hvis den kommer i Gang, ligge paa Trekanten ved den gamle Station, der hvot Tyskerne nu har Barakker liggende. Den nuvärende Stald kan kun rumme 300 Stk. Kreaturer.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                 3495          3676
Nyköbing F., den 5/2-1945:
A.3.
Den 2/2-3/2 (Nat) Transport Nr. 128107 100 Mand Gedser-Svanemöllen (Köbenhavn)
(…)
RA: Pk. CXI a
Beslaglagt rapport.
Uden år, men må være 1945.

21.2. Eftm.
NB!
Tysk Værnemagt har selv overtaget Bevogtningen af Strækningen Roskilde-Gedser

Der danske extraordinære Linieeftersyn er straks ophævet.
                                                                                             Jens Peter.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                 3693           3933
Falster, 23/2-45.
A.3.
Da det menes, at den tyske Värnemagt igen har opgivet Bevogtningen af Sträkningen Nästved-Gedser, har DSB atter overtaget denne fra 22/2 Kl. 1600.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                               3798          4083
Gedser, 5/3 45.
B.3.
I Närheden af Gedser samles der i Öjeblikket en Bataillon Stormpionerer.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                          4043          4318
Falster, 20/3-45.
B.3.
Gedser: Ved Sabotagen Söndag Morgen ved Gedser blev "Danmark" beskadiget og ligger med Agterskibet og en Del af Vogndäkket under Vand.
Endvidere blev 3 Sporskifter bortsprängt. Nogle Bomber, der var anbragt paa Broklapperne blev fjernet af Tyskerne. En Tysker blev dräbt ved Explosionerne.
Syd for Nykøbing F. blev samtidig bortsprängt en lille Bro over en Aa.
Trafikken med Gedser er stadig afbrudt.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.
DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 3.                                                           24/3 1945

V. Forskelligt
(...)
2. Flygtninge og Saarede.
(...) Der er "vedtaget", at der oprettes Aflusningsanstalter ved Grænsen, i Gedser og København, samt at der foretages Tuberkuloseundersøgelse af Flygtninge og Saarede.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                      Nr. 4341
Stockholm, den 3. April 1945.
Falster, den 24/3-1945:
A.3.
Gedser:
Ved Sabotagen i Gedser den 17/ -18/ blev Färgen Danmarks" Skrueaksel ödelagt og Skibet slaaet läk samt led en Del anden Skade. Det menes fra kompetent Side, at Reparationen vil vare mindst ½ Aar.
Der var samtidig lagt store Sprängladninger ved Färgeklapperne og nogle mindre i Stationens Indkörselssporskifter. Paa Grund af at Bomben i Färgen sprang först, kom Värnemagten i höjeste Alarmberedskab og derved blev Sprängladningerne ved Färgeklapperne fundet og uskadeliggjort.
Under Arbejdet med at fjerne Bomberne fra Sporskifterne blev en tysk Soldat dräbt.
Efter denne Sabotage har Värnemagten foretaget vidträkkende Forholdsregler for at hindre Gentagelser, bl.a. ved Pigtraadsspärringer og lignende efter Mörkets Frembrud.
Samtidig med denne Sabotage, skete i Tilslutning en Bortsprängning af Jernbanebroen over "Lindeaaen" ved Nyköbing F.
 
Siden har Forbindelsen mellem Nyköbing og Gedser kun väret opretholdt pr. Bil.
Med Hensyn til Färgeruten, har den tyske Färge "Mecklenburg", siden Sabotagen kun foretaget et Par Ture paa Grund af, at Overfarten ret ofte spärres af Miner. Der har väret talt om, at Jernbanefärgen "Prins Kristian", der p.T. sejler paa Storebältsoverfarten, skulde til Gedser i Stedet for "Danmark". Samtidig siges det fra kompetent Side, at Sandsynligheden herfor er meget ringe, da der er haardt Brug for den paa förstnävnte Overfartssted, fordi den er kulfyret.
Solarolien til de ved Storebältsoverfarten värende Motor-Skibe, er ved at slippe op, da en stor Del af Olien, der gik tabt ved Sabotagen paa Tankene i Nästved, tilhörte Statsbanernes Reservelager.
 
Langs Hovedvej Nr. 2 paa Falster er mange Steder paa begge Sider af Vejen blevet anlagt primitivt udförte Mg.-Reder. Udgravningerne til Mg.-Rederne er udfört af alt disponibelt Mandskab.
I Gedser blev Färgen "Mecklenburgs" Skibs- og Reparationspersonale ogsaa benyttet, medens Färgen laa i Gedser Havn. Til dette Formaal, maatte en hel Del af Gedsers Indbyggere undväre deres Skovle og Spader.
(…)
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.
DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 5                                                           Den 28/3 1945

V. Forskelligt.
1. jernbanesabotagen.
(...) Forbindelsen Nykøbing F-Gedser maatte endnu den 24/3 (næsten 8 Dage efter Sabotagen) foregaa pr. Automobil.
Ved Sabotagen i Gedser den 17-18/3 fik Færgen "Danmark" sin Skrueaksel ødelagt foruden adskillig anden Skade. Reparationen menes at ville vare mindst ½ år.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                4231          4526
Falster, ultimo Marts –45.
D.4.
Paa Gedser Oddes Sydspids. ca 100 m S.f. Fyret er opstillet et Par 20 mm Luftvärns-kanoner. Endvider findes en Barak, hvor der er indkvarteret ca 20 Mand.
I Gedser Havn paa hver af de 3 Moler staar opstillet en ca 37 mm Luftvärnskanon. Paa Havneomraadet staar desuden ca 4 Projektörer.
Ved Midtermolens Landfäste findes en betonstöbt, 8-kantet Bunker for Maskingevär. Hovedskudretning: Horizonten rundt.
Tät Ö.f. Byen ca 600 m S.f. Voldst. findes en Barakkelejr paa 6-8 Barakker. Styrken, der er indkvarteret her, er antagelig Infanteri, men Kilden ubekendt. Personellet har boet meget länge i Baraklejren.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

20. Gedser Odde er identisk med oplysning dateret 22.9 1944. Se under denne dato.

 
                                                                               4254          4565
FALSTER. 1/4-45
A2
(…)
19. Gedser:
3 Stk. 20 mm Flak, opstillet 1 Stk. paa hver Havnemole. 2 mindre Lyskastere, 1 paa hver Side af Havnen. Besätning ca 80 Md. WL og WM-Folk.
Havnekaptajn er Kapitänltn. Voltmann, Fp. Nr. ? 17309.
Banegaardsvagten er tidl. afg. af Enheden II/99 (fra Vordingborg).
(...)
RA: Pk CXI b
Beslaglagt rapport.
Udateret, men ud fra nummeret (5306) må den høre hjemme her.
 
                                                                             5306
(...)
Færgemandskabet ved Gedser-Warnemünde Overfarten beretter, at et tysk Transportfartøj ligger sænket ud for Gedser. Det skal være sænket af en Torpedo. Det kan endvidere meddeles, at den tyske Færge paa Ruten kun gaar uregelmæssigt. Tyskerne fortæller i det dulgte, at Grunden er, at der med Mellemrum er begyndt at optræde Russiske U-Baade langt ned i Østersøen.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                               4450          5871
Gedser, primo April 1945.
A.3.
Det oplyses, at Moralen blandt de tyske Soldater er daarlig. Flere Soldater har udtalt, at de gerne holdt op med det samme, naar der var en Lejlighed dertil. Næsten alle er ledeog kede af det hele. Kommandanten for Landstyrkerne i Gedser hedder Hauptmann Lang.

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Uden år, men må være 1945.

 
Nyköbing F.
Den 6/4:
(…)
Lige för og i Paasken har der väret fölgende Transporter:
(…)
3/4 ca. 300 Mand Gedser - Köbenhavn
5/4 ca. 80 Mand Gedser - Nyköbing
ca. 300 Mand nordfra - Stralsund
ca. 400 Mand nordfra - Tyskland

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                                    4419          4749
Falster, den 11/4-1945:
B.3.
Nyköbing F.,
Der skal den 10/4 väre kommet ca. 350 Soldater med Färgen til Gedser og kört i Lastbiler til Nyköbing.
Hvor de skal hen vides ikke. De er ikke gaaet videre med Jernbanerne.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)

11. Hvorfra afgives Havnevagten i Gedser nu.
(...)

FM: Pk. 22-63, L. VI
30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Falster.
(...)
19/4 er der ankommet mange firkantede Pakker (per Færge) med presset Blik. Viderebefordredes af lokale Vognmænd, tvunget dertil.
Destination o.s.v. undersøges nu.
(...)
                                                           Gitte.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                               4556           4971
Falster , den 21/4-1945.
B.3.
(…)
 
Trafikmelding. 17/4   120 Mand Gedser - Köbenhavn
(…)
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste
DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr 17                                                 Den 26/4 1945.
(...)
                           III   Marinen
(...)
2. Lolland-Falster.
(...)
I Gedser laa 21/4 Dampfærgen Danmark og 2 Minestrygere. I Dagens Løb kom og gik Dampfærgen Meclenburg, 1 Minestryger og 1 Folkeskib.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste.
Stemplet: FORTROLIGT.
Udgivet af DEN DANSKE HÆR.
DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr. 22.                                                Den 4/5 1945.
(...)
                           III   Marinen
(...)
5. Gedser. 2/5.
Ruten Gedser-Warnemünde er fuldstændig indstillet. Til Gedser er ankommet Færgen Mecklenburg og ca 30 Smaafartøjer. Den 1/5 var der en meget livlig Trafik ind og ud af Havnen. Samme Dag Kl. 18 laa der i Havnen 11 tyske Fartøjer af højst forskellig Art og Type. Et meget stort Antal Skibe - 43 Enheder? er observeret til Søs.
(...)
RA: ???
Udateret, men formentlig fra foråret 1944 og ikke efter 19. sept. 1944, da Dansk Politi er anført.

370x285 mm

Beboes af Tyskere
Gl. Stationsbyg- ning
Dansk Politi
D.S.B.'s Kul- gaard og Kran
* Tysk Flak

gedser4.jpg (23562 bytes)

Litt.:  Jens Erik Christiansen: Spor i Falsters kulturlandskab efter tysk aktivitet under besættelsen. Årbog 1996, Lolland-Falsters historiske Samfund, s. 108 - 109.

Til toppen