Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Nykøbing - Øvrige Falster

Møn

HASSELØ

Litteratur:

RA: Pk. XI  b, L. III, 30

 
Stockholm, den 25’Oktober 1943.                   
                                                          E                     Nr. 62.
 
Nykøbing Falster. 4 km Syd for Nykøbing Falster, tæt ved Vandet, har Tyskerne bygget en stor Telefoncentral, efter sigende Europas største Der er beskæftiget flere hundrede tyske Telefondamer, og siden den er kommet mister R.A.F. mange Maskiner. Der findes ved Centralen 2 "Lyttehjul", der efter Sigende kan høre Maskinerne, saa snart de ude over Nordsøen. Der gaar da Bud til Tyskland, hvor Jagerne saa gaar paa Vingerne til Forsvar af Byerne. Heraf den sidste Tids store Tabsprocent. Det menes, at Kommandanten har udtalt, at der ikke maa skydes paa Englænderne, for at de ikke skal opdage Telefoncentralens Beliggenhed. Den ligner en almindelig Bondegaard med mange Bygninger af rødmalet Træ, med sorte Paptage og sorte Porte. Der findes ogsaa en ret stor Hønsegaard med mange hvide Dummy-Høns af Sten. Lige foran "Bondegaarden" ligger et hvidt, dansk Hus med rødt Tag. Beliggenheden er4 km Syd for Nykøbing Falster og ca. 1500 m fra Guldborg Sund.
Fra anden Side vides, at nævnte Telefoncentral staar i Forbindelse med alle Lytteanlæg i Danmark og hele Europa.

RA: Pk. XXI a, L. I

 
Stokholm, den 8/12-43.
                                                        E + S                  Nr. 178.
Nykøbing Falster. 2/12-43.
C.3.
Den i Meddelelse Nr. 62 af 25/10-43 omtalte Telefoncentral er beliggende i Hasselø-omraadet (Kort 1:100.000). Omraadet er afspærret. Der er bygget et stort Ledningsnet paa 10-15 Ledninger paa almindelige Pæle fra Nakskov langs Hovedlandevejen, over Jernbanebroen over Guldborgsund, gennem Sukkerfabrikkens Grund langs Gedserbanen til Hasselø. Over 100 Mennesker er beskæftiget her, deraf mange Damer.
Der vides intet om Luftværnsskyts i dette Omraade.

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 
Stockholm den 23/12-1943.
                                                     E + S                      Nr.240.
Oplysninger fra Lolland-Falster. Pr. 14/13. A.1.
Nykøbing F. ingen Besætning, men ca. 2½ km. Syd for Byen Nordvest for Hasselø By findes en meget stor Melde- og lyttestation.
Til Stationen hører 3 Lytteapparater anbragt paa Taarne. Hele Meddelelsesnettet for Lolland-Falster med direkte Forbindelse baade Nordpaa og Sydpaa er her samlet i en stor Teleforncentral, der betjenes af ca. 30 tyske Telefonistinder.
Den militære Besætning er ca.50 Mand FLAK-tropper. Intet Skyts. Besætning og Damer er indkvarteret i Barakker.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                   E + S + N                i 386          432        
18/2-44
A.2. Hasselø. pr. 12/1. Stor Baraklejr. For Tiden kun belagt med 40 Mand Arbejdstropper.

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 
Nr. 289 af 13/1 – 1944.
                                                        E + M
D.2      Pejlstationer i Danmark.
Tyskerne raader i Danmark over følgende Pejlapparater:
 
Ved Nykøbing paa Falster:
                 2 Würzburgriese
                 2 Freiergeräte
         Dæknavn Faultier.      Meget stærk.
Rækkevidde:
Ypsilongeräte     Teoretisk 300 km
                          Praktisk 180 – 220 km
Würzburgriese       70 km
Freiergeräte          140 km
Mammuthgeräte    240 km

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30
148x173 mm


1. Lejren
2. Lyttepost og Centralkommando- post.
3. Stor Megafon
4. Pejlestation
5.     -      -
6. Udkigs og Lyttepost
7. Stor Megafon
8. Amtsvejvæsenets Plads.

 
Nr. 380 af 4/2 – 1944
                                                       E + S + N           i. 317
A.3 Nykøbing F. 28/1 – 1944.
(...)
Ved Hasselø, ca 4-5 km S. f. Nykøbing F. findes en meget stærkt udbygget Radiopejle- og Udkigsstation. Nedennævnte Nr. refererer til medfølgende Kalke. 222 A.
1. Selve Lejren bestaar af en hel del Barakker væsentligst af Træ, men dog med egen Transformatorstation.
2. Et af de sædvanlige Trætaarne m. Platform og Udkigshytte, men dog ret stor. Da der fører et Utal af Ledninger og Kabler hertil formodes det at være         Centralkommandoposten.
3. Stor vandret Megafon. Diameter ca. 5 m.
7.                       do
af samme Type som ved Skovby paa Fyn, blot her liggende vandret.
4. Pejlestation drejelig om egen Akse med et Utal af Traadrammer.
5. Pejlestation ligeledes drejelig om egen Akse med lodrette Rundjernsdobbeltantenner.
6. Ganske alm. Udkigs- og Lyttepost paa et af de sædvanlige Trætaarne.
8. Amtsvejvæsenets Plads med Ammunitionsoplag som ovenfor nævnt.

Kortskitse 28 jan 44.gif (25825 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
9/2-44
                                         E + S + N + D         i 328          389
Nykøbing F, Januar 44
C.3
Ved Hasselø By S. f. Nykøbing F er der bygget Barakker og rejst 3-4 store Lytteapparater.

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 

 

 

98x123 mm

 
Nr. 731 af 2/5 – 1944.
                                                 E + S + N + D         i. 630
A.3 Pejlstationen ved Hasselø (Syd for Nykøbing Falster) 9/4 – 1944
Paa Pejlstationen ved Hasselø, ca. 4 km Syd for Nykøbing Falster er der ca. 200 Flakfolk og tyske Telefondamer samt Teknikere.
Telefoncentral for Norden.
Se iøvrigt vedlagte Skitse. d)
Kortskitse 9 apr 44.gif (34922 bytes)

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

163x111 mm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

120x178 mm

 

 

 

 

 

 

3. formentlig noget mindre end ved Tybjerg.
(6 Tværstiver, 3 ??)

Lejr m/
SM-Station

?? 

87x138mm

 

 

 

Apparatet kan drejes om en vertikal Akse (Huset drejer med) og om en horizontal Akse (u/ Hus).

 

formentlig 3/4 m mel. hver Tværribbe
Apparatet kan drejes om en vertikal Akse (m/ Hus).

110x127 mm

 
12/4-44
                                                         E + S + N + D        i  576          u. 657
Hasselø Pejlstation. (III,  30,  E,  4).
(NB. denne Pejlstation er formentlig den i Rapport nr. 589 af 3/4 – 1944 omtalte Station "Faultier". Ganske vist stemmer Positionen ikke overens med den i Bilag 5 til Nr. 589 angivne Position, men der var i det originale tyske Kort ogsaa andre Afsætningsfejl. Muligvis kan det anførte Forhold ogsaa skyldes, at den i Gedesby beliggende store Luftværnstelefoncentral mere eller mindre er tilknyttet Hasselø Pejlstation og at Telefoncentralen er blevet afsat som Position for Pejlstationen.)
Paa Bilag 1 er vist en Oversigt over Pejlstationens forskellige Anlæg.
(NB. Følgende Tekst er modtaget fra vor Kilde, men det er uforstaaeligt for os, om de i Teksten nævnte Talangivelser muligvis skal hentyde til samme Detailskitsenumre som omtalt ovenfor for Tybjerg Pejlstation eller om særlige Detailskitser for Hasselø Pejlstation fejlagtig ikke er fulgt med Teksten. Det sidste er overvejende sandsynligt! Iøvrigt er ogsaa Bilag 1 ikke ganske klar. Samtlige Tvivlsspørgsmaal søger vi ved første Lejlighed opklaret.)
 
Hasselø ved Nykøbing F.
Pejlstationen her er blevet en Del ombygget i den senere Tid. Der er nu følgende:
1  Udkigs- og Lyttepost i alm. 3-benet Trætaarn, ca. 3 m højt.
2  vandret Megafon med 5 m Tragt.
3  Betjeningsbarak af Størrelse ca. 3 x 3 x 2 m høj, hvorfra der op gennem Taget er anbragt
                                   --- (et Apparat) ---
der er drejelig fra Barakken gennem Aksen.
4  Paa højt Trætaarn (ca. 8 – 10 m højt) er anbragt Betjeningshytte med Udkig. Paa Platformen og over Betjeningshyttens Tag stikker en Akse med en vandret Akse, hvortil er fastgjort 6 lodrette Antenner paa ca. 1,5 m’s Højde, Denne Pejlstation er meget stærkt indhegnet med Pigtraad og Enkeltmandsskyttegrave.
5.  bestaar af 8-10 m højt Trætaarn med Platform, hvorpaa findes Betjenings- og Udkigshytte, og hertil gaar et Utal af Ledninger og Kabler.
6  er 1 helt nybygget lodret Megafon-var tidligere ligesom 2 en vandret Megafon- med nærved liggende Vagtbarak.
Megafonen bestaar af Betonblok, der ender i et Pinothoved. paa hvilket selve Megafontragten en anbragt afballanceret med en Betjeningshytte til ca. 3 Mand. Megafontragten her en diameter paa ca. 5 m.
Selve Baraklejren bestaar af 4 større Træbarakker og 1 nybygget Murstensbarak, hvor tilsyneladende det kvindelige Betjeningspersonel har Kvarter, samt en Transformator-station og en lille Radio Sende-Modtager.
Lejren er blevet stærkt indhegnet med Pigtraad og forsynet med Skyttegrave og Maskingeværstandpladser.
Man var i Færd med at erstatte de overjordiske Ledninger og Gummikabler med nedgravede armerede Kabler.
Der kan ikke angives noget om Styrkeforholdet af Besætningen.
Ammunitionsoplaget i Amstvejvæsenets Skure er stadig til Stede og under Bevogtning.

Kortskitse 12 apr 44.gif (38568 bytes)

Kortskitse 12 apr 44.gif (50936 bytes)

tegning 12 apr 44.gif (41387 bytes)

Tegning 12 apr 44.gif (20062 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

Nr. 660 af 12/4 – 1944.
                                                   E + S + N         i 576          u 660
Nykøbing Falster.
B.3
(…)
23/2-9/3. Hasselø Pejlstation: ca. 100 Mand.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                  E + S + N         i 611          u 694
Falster. Medio April 1944.
A.2.
Ingen Belægning af Tropper udover Hasselø Pejlst. og Vagter i Gedser.

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 
                                                                                        892
A.3
Hasselø Pejlstation, Falster. Ultimo Maj 1944.
Ingen Ændringer, Meldingerne for de enkelte Led endnu ikke gennemført i Jordledninger, men er stadig Luftledninger.
Ca. 20 Telefonledninger gaar ind til Stationen.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
Falster 5/8-44
                                                  E + S + N         i 1232        u 1361
B.2
(…)
Hasselø (III-30-E2): Kommandostation og Pejlstation som tidligere.

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 

 

 

 
113x60 mm

 
                                                                      i 2008           Nr. 2055.
Stockholm, den 12/10 1944.
Hermed 1 Bilag.
a.3.
Radio- og Pejlestationer.
Falster.
Hasselø (III-30-E 4), 22 /9 44.
1 Taarn med Lytteapparat (dansk Apparat).
1     -       -     Lyttepost.
1     -       -     Pejleapparat (se Bilag.)
Desuden stor Telefoncentral. Besætning ca. 40 FLAK-Soldater samt 60 Blitzmædel. Intet FLAK.


RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102x131 mm

 


Kalkværk
Sognevej
Væggerlö


Parabolskærmantenne
Höjsp. Trsf.
Antennetaarn med "Rotary"-Beam
Retningsantenne
Baraker m.v. 
Höjsp. Ledning
Telefonledning (Gedser og Nyköbing)
Lyskaster

 
                                                            i 2144          u 2200
Falster, den 4/10 1944.
B.3.
Nykøbing.
Tysk Radiopejlestation paa Hasselø (se Bilag 1 th. ):
Mandskabsstyrke i Øjeblikket : 72 Mand, 5 Kvinder, hovedsagelig specielt uddannet Mandskab. Vagten bevæbnet med Maskinpistoler.
Ingen sværere Vaaben eller Luftskyts.
Lejren bestaar af Barakker (Sten og Træ) til Beboelse, og Bygninger som indeholder Værksteder, Radioanlæg, Transformatorer o.l.
Efter Antenneanlæg at dømme anvendes det hovedsagelig til korte Bølgelængder (under 5-6 m.). Dog findes en enkelt længere Antenne, som sandsynligvis er til Modtagning. Paa Skitsen er anført de større Antenneanlæg, som bestaar af 2 Retningsantenner udformet som Parabolskærme, drejelige i alle Retninger og 8-10 m. i Diameter.
1 Taarn hvorpaa er monteret en 3-dobbelt "Rotary-beam"-antenne.
Endvidere findes en anden stor Retningsantenne, fladt monteret, med mange Reflektorer bag selve Antennen.
Kortskitse 7 okt 44.gif (17786 bytes)

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 

 

 

 

 

 

 


59x31 mm

 
                                                                        i 2967        u 2970
Hasselø, 14/12 44.
B.3.
Anlæggene maa her betegnes som meget betydelige.
Der findes en Lejr med baade Sten- og Træbarakker.
Besætning ca. 200 Md. af W.L. samt nogle Blitzmædel, der dog menes snart at skulle rejse.
I Lejren findes 2 Radiostationer á 2 Master (af de almindelige Slags) med Ledninger imellem.
Rundt om Lejren i en Afstand af 6-700 m findes:
Et Trætaarn, antagelig til Udkig.
Et stort rektangulært Pejlapparat paa Murstensfundament.
2 store cirkulære Pejlapparater ogsaa paa Murstensfundamenter. Diameter i Pejlrammen er ca 7-8 m.
1 ca. 20 m højt Taarn, hvis Top saa ud som nedenfor:
Tegning 14 dec 44.gif (4319 bytes)
 
Iøvrigt arbejdes der stadig paa Anlæggene, i hvert Fald er endnu eet Apparat under Bygning.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                              4038            4341
Stockholm, den 3 April 1945.
Falster, den 24/3-1945:
A.3.
Den tyske Radiostation paa Hasselö ved Väggerlöse har efter Haanden taget et större Omfang. Der findes Sendere, Pejleapparater, Lytteapparater og Lyskastere. Nogle af Mandskabsbarakkerne er camouflerede som Bondegaarde. Den störste Del af Barakkerne ligger dog samlet i Midten af det benyttede Areal uden synderlig Beskyttelse af Flak eller lignende.
FM: Pk. 22-49, L. III
Håndskrift (Gitte)

Falster 31 - 3 - 45.

Hasselø:
Vejvisere:       der findes kun eet Vejskilt. Lille, sort.
Telefoner:      mange Ledninger og mange Telefondamer.
Projektører:    store Projektører, som bruges flittigt.
Barakker:       mange - og nye - Barakker. Antal senere.
Sirene:           særskilt Sirene.
Post:             Kun faa forsendelser pr. Post; Fleste Forsendelser pr. Kurer 
                     fra Avnø.
Fanger:          de russiske Fanger arbejder med Telefonsystemet.
                     (Gode Fotograferings-Muligheder).
(...)

RA: Pk. XXI b,
L. III, 30

 
                                                                     4265            4565
Falster 1/4-45
A.2.
17. Hasselö: III30E3
Radio – og Pejlestation. Besätning ca 200 Md. WL- Folk, samt nogle Blitzmädel er indkvarteret i enLejr, der bestaar af baade Mursten og Träbarakker. I Lejren findes 2 Radiostationer, hver med 2 Antennemaster. Rundt om Lejren i en Afstand af ca 5-700 m findes 1 Trätaarn, antagelig til Udkig. Et stort rektangulärt Pejleapparat paa Murstensfundament. 2 store cirkuläre Pejleapparater paa Murstensfundamenter. Pejlerammens Diameter 7-8 m. 1 ca 20 m höjt Taarn med särl. Pejleanordning. Endnu 1 Pejleapparat er under Bygning.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
.                                                                  4471          Nr. 4802
Stockholm den 25. April 1945.
Nykøbing F. den 12/4- 45.
A.3.
Hæsselø: Der er bygget et Par mindre nye Bygninger omgivet af Pigtraad lige Syd for Baraklejren.
Den sydøstlige Pejlestander er paa Underdelen blevet camoufleret som Bindingsværksbygning.
Vejen Nykæb ing F. – Hæsselø er paa hvert Side forsynet med de sædvanlige rektangulæreHuller, eet af dem var 50 cm. bred, 1,5 m langt og 80-100 cm. dybt.
Afstand mellem Hullerne ca. 50 m-
(…)
FM: Pk. 22-49, L. III
Forstørret udsnit af "Populært Færdsels- kort" Nr. 2  1:150.000 (1938).
Udateret.
Udsnittet måler ca. 30 x 25 mm.
Kortet her er formentlig grundlag for efterføl- gende kort, da nummereringen på de to kort stemmer overens.FM: Pk. 22-63, L VI

Efter 7.4.45.
Udsnit af kort der måler 415 x 288 mm.
Udsnittet måler 199 x 133 mm.

 

 

 

 

 

 

 

S. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 3

Øvrige Oplysninger:
Hasselø:
Hasselø: Fangerne (russiske) arbejder ved Telefonsystem i det Fri. Pigtraadsspærring omkring, alt med Højspænding. Alle deres Traade - fra Hus til Hus og de forskellige Poster (Pæle) er lave, ca. 1 m. høje. Kun over Vejene er der almindelige Pæle.
Fangernes Arbejde er især langs Hovednættet Nordpaa. Enkelte til Bøtø, Gedser og paa Hasselø.

(...)
                                                                       /Gitte

FM: Pk. 22-63, L. II

Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
9. Er der intet FLAK til Forsvar af Pejlestationen paa HASSELØ.
(...)
FM: Pk. 22-49,
L. III

Håndskrift.

                                      Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
Der ligger ca. 300 Mand ved Hasselø
FM: Pk. 22-63, L. VI

Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.


30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Falster.
(...)
Hasselø:
(ad 9)  Der findes kun Maskingeværer paa Hasselø. Disse bruges til Øvelser udover Guldborgsund. Er anbragt i Nr: 1A på Kortet af 16/4 -
Der er opstillet ny Vagt ved Hjørnerne af (Nr. 2 paa Kortet) vestlige og østlige Ende af Byen. De er bevæbnede med Maskingeværer og Pistoler; ca 3-4 Mand fra Kl. 12 Nat.
Legitimation strengt nødvendig for at passere.
22/4  Mange Flygtninge - antal endnu ikke bekendt - ankommet.
(...)
                                                                      Gitte

FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 15

Informator No. 17.
3-5-45
(...)
Hasselö: 80 Flygtninge paa Hasselö. Stadig patrulje - Vagt forstärket.
(...)
RA: ???
Udateret.
 
Original farvelagt: Guldborgsund blåt, veje røde.

140x118 mm

Pejlstation ved Hasselø (Syd for Nykøbing–F.)
HASS10.GIF (32453 bytes)
RA: ???
Udateret

112x178 mm

1-2    Hulspejl?
3-4    
5       Radiolocation

 

 

 

 

 

 

 

På "originaltegningen" ses meget svagt     "Stor Baraklejr" og "AL-Stillinger".

 

Kortskitse udateret.gif (19554 bytes)

Litt.: Jens Erik Christiansen: Det tyske luftvåbens radarstillinger på Lolland-Falster 1942-45.
Om Nøbbølle på Lolland (se under Nordvestlolland) og Hasselø på Falster. I  Årbog 1993, Lolland-Falsters historiske Samfund, s. 38-51. (Artiklen er skrevet før jeg fik kendskab til de her viste efterretningsrapporter.)
Jens Erik Christiansen: Spor i Falsters kulturlandskab efter tysk aktivitet under besættelsen. I Årbog 1996, Lolland-Falsters historiske Samfund, s. 107 - 108.
Generelt om det tyske luftvåbens radar:

M. Svejgaard: Radar Stations in Denmark 1942-1945. Radaranlæg i Danmark fra 1942 til 1945. Miljøministeriet, Skov-og Naturstyrelsen 1992..
Carsten Petersen: Luftkrig over Danmark. Bind II: Radar og natjager 1941 - 1943. Bind III: Jagerkontrol 1943 - 1945. Karup 1940 - 1945. Bollerup Boghandels Forlag, Ringkøbing 1987 og 1988.
Henrik Skov Kristensen m.fl.: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. Verdenskrig. Bd. 1-2. Aarhus Universitetsforlag 1988.

Til toppen