Militære  efterretninger   fra

Lolland,  Falster og  Møn

Spionage mod den tyske værnemagt 1941 - 45.x

SPIONAGE  MOD  DEN  TYSKE  BESÆTTELSESMAGT   1941 - 45

   KLIK:                                  Introduktion                                    Vejledning


    Maribo   Nakskov    Nordvestlolland   Nysted   Rødby   Sakskøbing   Vesternæs   Øvrige Lolland

    Bøtø   Gedser    Hasselø   Nykøbing    Øvrige Falster

    Møn

 

         I 1990’erne gennemførte Skov- og Naturstyrelsen en registrering af spor i det danske landskab af befæstningsanlæg fra perioden 1858 – 1945. Størstedelen af disse udgøres af de tyske anlæg fra 2. verdenskrig. Registreringen blev foretaget af frivillige over hele landet, og jeg deltog i arbejdet, hvad angik Lolland, Falster og Møn.

       I forbindelse med dette arbejde begyndte jeg at undersøge, hvad der forelå på tryk om de enkelte anlæg. Det var ikke meget. Imidlertid blev jeg gjort opmærksom på det såkaldte Stockholmarkiv på Rigsarkivet (nærmere herom senere). Her er der en meget stor mængde efterretningsrapporter om den tyske besættelsesmagt fra hele landet. For at få overblik over de oplysninger jeg fandt om forholdene på de 3 øer, skrev jeg dem ind på min pc’er – og her fra var skridtet til at lægge dem ud på nettet ikke så stort, således at de også kan anvendes af andre.

         Med mellemrum har jeg genoptager mine undersøgelser både i Rigsarkivet og andre arkiver og også fundet flere rapporter, der alle er lagt ud. Muligvis kan der stadig findes noget i arkiverne, specielt Rigsarkivet, men jeg tror, de væsentligste efterretninger er med her. 

        Efterretningsrapporterne kan først og fremmest anvendes til at opnå indsigt i, hvad den tyske værnemagt havde af anlæg i området, og om hvor de tyske tropper var garnisonerede. Desuden giver de et indblik i meddelernes arbejde.

        Som med alle andre kilder skal efterretningsrapporterne underkastes kildekritik. Der skal her peges på især to forhold: I sagens natur var vilkårene, hvorunder oplysningerne blev indsamlet ekstraordinære. "Spionerne" kunne jo ikke gå åbenlyst rundt og tælle og måle, notere og tegne. Tillige stod man undertiden over for anlæg, hvis funktion man ikke vidste noget om. Således kaldes nogle af anlæggene på Hasselø for pejlestationer eller lytteposter. I dag ved vi, at der var tale om radaranlæg. Modtageren af rapporterne, den allierede overkommando i England, har dog ud fra beskrivelserne og skitserne næppe været i tvivl - og det var trods alt hovedsagen.

        Naturligvis blev efterretningerne vurderet allerede i samtiden. Således er mange rapporter i Stockholmarkivet påført en bogstav-tal kode, der sandsynligvis er udtryk for en efterretningsofficers vurdering af kildens pålidelighed og oplysningens sandfærdighed. Mere herom i afsnittet: Vejledning. Denne samtidige kildevurdering skal naturligvis også ses gennem de kritiske briller.                

Rapporterne er fundet følgende 4 steder:
1)  I Rigsarkivet i det såkaldte Stockholmarkiv.
2)  I det illegale skrift "Dansk Efterretningstidende", hvoraf der findes eksemplarer både på   Det kongelige Bibliotek (Læsesal Øst) og på Frihedsmuseet.
3)  I Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing.
4)  På Museet for Danmarks Frihedskamp (Frihedsmuseet), Thøger Busks Arkiv (Pk. 22-63) samt et læg afleveret af Gunvor Fugl-Meyer (Pk. 22-49, læg III).
 
Baggrunden for de enkelte kildegruppers dannelse skal kort skildres her: 

1) Stockholmarkivet:
     Efter den tyske besættelse i 1940 fik den danske hær og flåde lov til at fortsætte om end med reducerede styrker og med mange indskrænkninger i deres virke. Også de to værns efterretningssektioner kunne arbejde videre. De faste officerer i de to tjenester, det drejede sig for hærens vedkommende om 3 mand samt nogle få hjælpere, for marinens om 2-3 mand, besluttede allerede i sommeren 1940 at spionere mod den tyske besættelsesmagt til fordel for de allierede, og fra samme efterår begyndte der at gå en stadig kraftigere strøm af efterretninger til Stockholm, hvor en kontaktmand, der officielt var dansk bladkorrespondent, sørgede for, at de gik videre til briterne. Det var højt spil, for det må antages, at det ville have fået særdeles alvorlige konsekvenser, hvis efterretningsvirksomheden var blevet afsløret af den tyske kontraspionage. Det gælder i første række de involverede officerer og deres hjælpere, der havde stået til meget strenge straffe, men det er et åbent spørgsmål om den danske regering ikke var blevet tvunget til at gå af og et dermed følgende sammenbrud for samarbejdspolitikken .

Hærens og flådens opløsning d. 29. august 1943 betød et tilbageslag for den hemmelige efterretningstjeneste, idet officererne af frygt for at blive afsløret måtte flygte til Sverige, hvor de straks indgik i den del af arbejdet, der foregik dér. I Danmark var nye folk imidlertid klar til at tage over, og i løbet af et par måneder var man i fuld gang igen.

Indsamling af oplysninger skete bl.a. gennem lokale meddelere, der mere eller mindre regelmæssigt indberettede om ændringer eller om status quo i det såkaldte normalbillede. Var militære anlæg blevet bygget eller ændret, var der tilgået eller afgået tropper eller var alt ved det gamle? Det vides, at der på Lolland og Falster har været meddelere i Nakskov, Maribo, Nykøbing og Gedser. Møn blev formentlig dækket fra Vordingborg. Muligvis har disse i et vist omfang haft andre meddelere knyttet til sig.

Rapporterne, der oftest var håndskrevne, blev som almindelig post sendt til København, hvor de blev bearbejdet, renskrevet på maskine og mikrofotograferet og ad forskellige kanaler sendt til Stockholm, hvor en yderligere bearbejdning foregik. Før 29. august 1943 blev de indsendte rapporter normalt arkiveret og gemt, og disse kan derfor i dag genfindes som originaldokumenter. I perioden efter blev de af sikkerhedshensyn brændt.

Efter befrielsen i 1945 blev det arkiv, der var opstået i Stockholm, ført til København, hvor det blev lagt sammen med en række andre arkiver, til i alt 185 arkivpakker svarende til ca. 30 hyldemeter. I tidens løb fik det hele betegnelsen "Stockholmarkivet". I slutningen af 1960’erne blev arkivet i nogen grad ordnet, og der blev udarbejdet journaler og oversigter af en række af de personer, der havde været med til at opbygge det under besættelsen. I 1971 blev det endeligt overdraget Rigsarkivet, men først i 1990’erne blev det gjort tilgængeligt for offentligheden.
    2 meget fyldige rapporter om det tyske "Mistel" forsøg på Møns Klint i maj 1944 er dog fundet i arkivet vedr. modstandsbevægelsens region V.
     Den militære efterretningstjeneste er beskrevet af Hans Christian Bjerg i værket "Ligaen". 

2) ”Dansk Efterretningstjeneste”
       
var et illegalt skrift der blev udsendt af den militære efterretningstjeneste. Skriftet udkom hver anden dag fra marts 1945 til besættelsens slutning i et meget begrænset oplag. Modtagerne har formentlig været modstandsbevægelsens regions- og amtsledere og muligvis bylederne i de større byer. Der var således ikke tale om et illegalt blad i gængs forstand. Skriftet findes både på Det kongelig Bibliotek og på Frihedsmuseet, men ingen af stederne er det komplet med alle numre. 

3)  Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing:
       
Her findes nogle originale rapporter og kortskitser alle vedrørende flyvepladsen i Bøtø. De må være udarbejdet af en eller flere lokale  meddelere. De er alle udaterede, men den ene genfindes i lidt bearbejdet form i  Stockholmarkivet, dateret 15.1.45, og enkelte oplysninger fra en anden ses i en rapport dateret 1.4.45.
        Det må antages, at oplysningerne er videregivet til en tilrejsende efterretningsofficer, der tilsyneladende ikke har været interesseret i kortskitserne. Det samme gælder et farvelagt kort, udarbejdet af Organisation Todt, der forestod anlægsarbejdet. Dette kort findes også på Frihedsmuseet (Thøger Busk arkiv).
        Desværre vides det ikke, hvornår og af hvem rapporterne og kortskitserne er afleveret til Falsters Egnshistoriske Arkiv.

4) Frihedsmuseet:
       Fra 1942 opererede endnu mindst en efterretningsorganisation i Danmark til fordel for de allierede. Den var oprettet og i nogen grad betalt af den polske eksilregering i London, og kontakten hertil gik via det polske gesandtskab i Stockholm. Agentnettet bestod fra begyndelsen udelukkende af polske indvandrere og deres efterkommere, men efter nettet var revet op og lederen af det dræbt ved årsskiftet 1944-45, blev det videreført af danskere. Leder fra 3. januar 1945 var aktuar Thøger Busk. Den danske militære efterretningstjeneste ønskede ikke at have noget at gøre med den polske, som man anså for en sikkerhedsrisiko. I krigens sidste måneder har der dog foregået et vist formelt samarbejde på et eller andet højere niveau, idet det ses, at de to efterretningstjenester er blevet bedt om at løse samme opgaver.
     Kun fra den tid Thøger Busk var leder kendes rapporter fra den polske efterretningstjeneste. Det drejer sig såvel om originale rapporter og kort som om kopier af bearbejdet materiale. Thøger Busk arkiv er tilgået Frihedsmuseet via museumsinspektør Georg Nellemann, der har skrevet bogen "For Danmarks frihed og Polens ære" om organisationen.
    
     Mange af rapporterne fra Lolland og Falster er underskrevet "Gitte". Hun er identisk med Gunvor Fugl-Meyer (1904-1985), der boede i Hellerup ved København, og oplysningerne må således være indsamlet under rejser til området og via lokale meddelere. Før sin død har hun afleveret en række rapporter m.m. til Frihedsmuseet. Materialet har formentlig ikke været kendt af Georg Nellemann, da han skrev sin bog. 
     Thøger Busks arkiv findes i Pk. 22-63; Gunvor Fugl-Meyers i Pk. 22-49.
  
 

”Måske Danmarks væsentligste modstandsindsats”

Da fronterne i april 1945 nærmede sig Danmark, og landet dermed kunne blive krigsskueplads, udarbejdede den danske sektion af det allierede hovedkvarters efterretningsafdeling en ”German Order of Battle in Denmark April 1945”, altså en oversigt over de tyske styrker og befæstningsanlæg. Den er dateret 30. april og er på mere end 70 sider. (Stockholmarkivet, Pk XXIa).

Skemaet viser samlet de informationer i oversigten, der specifikt omhandler Lolland og Falster. I oversigten er der anvendt mange standardforkortelser, som her er forsøgt oversat. Til nogle af oplysningerne har jeg tilføjet en kommentar (i kursiv). Ud fra efterkrigstidens viden kan det konstateres, at de fleste oplysninger er korrekte, men også at nogle er forkerte.

Sted:

Information:

Maribo:

400 mand inklusive 60 lettiske SS-ere. (Opgjort 17.4.45)

Gedser:

Havnekaptajn

Gedser Odde

Kystovervågning? Radarstation til lokalisering af fjendtlige fly eller fartøjer? 30 mand

Nakskov:

Antiluftskyts

Marrebæk

(Bøtø)

Denne landingsplads er også anlagt af Luftwaffe, og operationel anvendelse er IKKE rapporteret.

Rødby

Tidligere civil landingsplads; er blevet anvendt af Luftwaffe som nødlandingsplads og skinflyveplads. Den er for nylig rapporteret forladt af tyskerne og den tidligere randbelysning fjernet.

Hasselø

Radarstation til lokalisering af fjendtlige fly eller fartøjer. Station til lokalisering af radiosendere (i fly) både fjendtlige og egne. 200 mand fra Luftwaffe. (Endvidere oversigt over det tekniske udstyr)

Nybølle

(Horslunde)

Radiokædemast. Station til lokalisering af radiosendere (i fly) både fjendtlige og egne.

[Oplysningen om, at man her kunne lokalisere radiosendere, er forkert. jc]

Nybølle Hede

(v. Horslunde)

Radarstation til lokalisering af fjendtlige fly eller fartøjer. (Endvidere nævnes 2 typer radar)

[Oplysningerne er forkerte. Stationen blev aldrig færdigbygget, og der blev ikke opstillet radaranlæg. En rapport fra slutningen af september 1944 siger, at baraklejren er revet ned og ført bort. jc]

Ravnsby

(v. Birket)

Lyttepost. Funktionen uvis.

[Det var en luftmeldepost. jc]

Rødby Havn

Radarstation til lokalisering af fjendtlige fly eller fartøjer? På havnens ØST-mole.

[Oplysningen er forkert. Der er aldrig rapporteret om nogen radarstation i Rødby Havn, kun om en luftmeldepost. jc]

Taars

(v. Nakskov)

Radarstation til lokalisering af fjendtlige fly eller fartøjer. 30 mand.

På nogle medfølgende kort er angivet troppestyrken i Maribo og de to flyvepladser.

 

Det kan måske forekomme at være et beskedent slutfacit, men øerne var ikke et område, hvor den tyske værnemagt gjorde sig stærkt gældende. Efterretningsfolkenes store og risikable indsats her skal ses i sammenhæng med arbejdet i det øvrige land. 

Dansk modstandshistories ”grand old man”, dr.phil. Jørgen Hæstrup skriver i ”Hemmelig Alliance” om efterretningstjenesterne:
De tyske tropper var og blev under den nøjeste observation, time for time, sted for sted. Fra et rent strategisk og taktisk synspunkt blev måske denne tjeneste - efter sin art den mest upåagtede af alle – Danmarks væsentligste modstandsindsats. Fra London så det i det mindste sådan ud, og set i historiens lys synes opfattelsen at bekræfte sig, selv om kun få i datiden vidste det, og færre forstod at vurdere indsatsen.


Litteratur:

Der kan henvises til følgende litteratur om emnet:

Besættelsens Hvem Hvad Hvor. Artiklen: Efterretningstjenesten. Politikens Forlag. Flere udgaver, seneste 1985.
BJERG, Hans Christian: Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 1-2. København 1985.
CHRISTIANSEN, Jens E.: En upåagtet del af modstandsbevægelsen. Glimt af efterretningstjenesternes arbejde på Lolland og Falster. In: Årbog 2005 for Lolland-Falsters Historiske Samfund. Maribo 2005.
Gads Leksikon om Dansk Besættelsestid 1940-1945. Artiklen: Efterretningstjeneste, dansk. København 2002.
HÆSTRUP, Jørgen: Hemmelig Alliance. Bd. 1 s. 118-139. København 1959.
JESPERSEN, Knud J.V.: Med hjælp fra England. Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940-1945. Bd. 1–2. Odense 1998 – 2000.
KLINT, Helge: Efterretningstjenesten og hærens illegale transporttjeneste 1940-45.   1977.
MØLLER, Lars R.: Operation Hurricane - efterretningsvirksomhed før og nu. København 2000.
NELLEMANN, Georg: For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45. Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1989.

På denne webside er der en række artikler om den militære efterretningstjeneste:
http://w2.djh.dk/hovedopgaver/2005e/web/dobbeltspil/index.htm

Til VEJLEDNING

Oprettet 2.3. 1999
Ændringer og tilføjelser:
23.4. 1999, 12.7. 2001, 20.3. 2003, 4.3. 2005, 20.1. 2006 og 01.01. 2007.

Jens E. Christiansen,
Åtoften 131,
2990 Nivå.

 
 

Til toppen

game21 james16 jobs166 hell158 garmin127 hotel236 international46 html68 japan36 hotel15 mdasla.org high249 images192 hdtv243 forosdelweb.com hotels123 jobs138 guns150 jobs172 games79 john203 bluechipgroup.net home66 generator165 hospital5 virtualneurocentre.com install171 italian225 hill102 heights155 hair166 watchusgrow.com hotel211 international35 hfuw.org guru155 onemorebite-weightloss.com house209 india78 german194 hotel120 house211 housing15 homes204 html85 home174 hotels120 hotels41 john187 guitar116 jane32 game1 clickrightnow.com html81 garmin125 genv.net heart120 games73 html84 john204 hotels41 john190 house200 jane33 hdtv239 streetsurfing.com hotmail133 hotel213 have151 have178 info132 home.no hard88 phonenumbers06.com history158 hotel201 harry117 inch219 wellsboropa.com girl249 home86 atribune.org john238 hotel45 house214 holidays199 hard100 hotel74 harry110 lasik-vision-2020.com hotel63 institute197 hospital247 jimmy118 guitar125 hair182 html50 house168 have186 henry182 home71 gift223 here194 headset46 hotels83 iowa128 home78 home217 hotel145 hotel26 history136 industries106 health51 hotel120 hotel14 hotels72 jesus117 human118 institut185 have193 blue-underground.com jean76 jeff85 home19 hotel127 hotel62 have132 high229 harbor17 wraithbait.com head17 hotels30 half193 guitar144 guide93 hdtv8 have160 have212 integrated245 games70 gardens122 into84 batterydoctors.com housing16 into116 info117 international33 hawaii231 abilityhub.com guide72 help174 homes190 images188 house159 heart128 wallpaperdave.com http98 handle248 iraq134 house193 irvine157 hotel159 blackcollegebands.com india63 institute214 island179 hire127 income42 human116 george178 hotels40 home232 html79 guitar112 garden95 effective-communicating.com have176 hdtv243 jobs132 heart94 hill106 jack238 turkishweekly.net hotel138 history165 health49 gifts227 game10 dsloan.com issues220 ireland137 goldensurplus.com games69 jacket1 jessica104 grove31 health72 institute200 hotel232 information145 hidden216 johnny247 familyincestporn.com games26 john238 html57 importance206 house238 here203 html77 hotels59 hotels84 institute204 high72 home99 brenspeed.com hdtv6 high225 munciesportsplex.net japanese39 hotel64 heart115 italy232 hair167 home137 html78 home13 guide63 hotel39 house185 circle1network.com illegal160 privatepantyhose.com have126 hotel92 italy228 i386150 gigabyte238 home61 heart122 club-catalina.com game15 institute205 denofdecor.com impact201 jesus110 grove32 holidays202 alwyncosgrove.com girl244 hotel19 hard79 html80 industrial101 html53 gear142 headset45 bobice.com horse238 monstercockpage.com have213 high5 high27 hdtv8 house190 hotel109 garden105 hotels48 jobs145 john229 hunt135 jazz69 have146 help165 halloween217 hard53 hill92 james30 home8 have210 hour135 general159 health48 hard96 into90 hotel174 java53 condosrehobothbeach.com hotels49 gear139 into92 history141 into101 dontbebroke.com game22 hard56 identity158 houston28 baronfunds.com hotmail127 important210 head30 have205 history138 house148 jobs134 high36 massageangels.com hard77 java59 house195 hair190 hire125 home52 institute194 insurance232 half193 international25 hotels110 myspace-mania.com hain161 hdmi233 image173 holiday192 jobs151 into86 income41 grow36 ghost217 house146 jobs182 john217 rubbingsensations.com hotels65 have165 home236 nationalcarsales.com health71 institute195 highway73 garcia87 image174