Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

Møn

ØVRIGE   LOLLAND

RA: Pk. CXX, lb.nr 252
 
Udateret, men før 29.8. 1943. Håndskrevet.
 
B. 111/43
(…)
I Søllested har de set paa Plads – antagelig til ca 20-30 Mand; de saa paa Lystanlægget – lige ved Banen; - der er ikke kommet nogen dertil endnu. -
(…)
Telefonen fra Lejren i Nøbbølle ved Horslunde føres nu over Horslunde til V. Karleby – nord for Nakskov. Derfra skal der gaa en Linie til Taars – over Sandby og antagelig en Linie over Nakskov til Vesternæs.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                        E + S    240
Maribo. 23/12-43
A.2.
(…)
Errindlev By, Lungholm og Hyldetofte: ca. 3 Kompagnier Infanteri, ca. 450 Mand, ingen Cykler.
(…)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                   Side 6 til Nr. 432 af 18/1-1944.
2. Errindlev. pr. 11/1.
150 mand Rekonvalescenter fra Østfronten, Kvaliteten endnu ringere end i Nordsjælland, mange af Soldaterne gaar med Stok ogsaa Befalingsmænd. En enkelt med Krykker. Der afholdes ikke regelmæssig Øvelse. Kun lidt tungt Materiel og Træn. (Et enkelt Spand Heste). Lytter gerne til engelsk Radio og ytrer deres Misfornøjelse med Krigens Varighed. Chefen er Oberleutnant Oberleutnant.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                       E + N         u 583
Pol. rapp.
Rødby, den 22/2 1944:
A.2.
En af de den 16/2 1944 ved Skottemarke (32 A 2) nedkastede Bomber, en Trotylbrandbombe med Sprængladning, blev i Dag bragt til Eksplosion af nogle Personer, der havde fjernet den fra Nedkastningsstedet. To blev saaret af Sprængstykkerne, lettere. Da det formodes, at der ogsaa er fjernet en 30 pounds Fosforbrandbombe, blev Radioavisen anmodet om at udsende Bekendtgørelse herom.
RA: Pk. LXIX
                                                                                                      670
ultimo Marts 1944
C.3.
Paa Lolland er man ligeledes i Färd med at skabe en Flyveplads.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
E + S + N           i 578         u 659
1/4-44
B 3.
Tillitze (III-29-C-3) Intet särligt. Ingen Poster.
Gloslunde (III-29-D-3) Intet särligt. Ingen Poster.
Errindlev havn (III-32-A-3)
Intet särligt. Ingen Poster.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
(2/4-44)
B3.
Nysted :
(…)
Ingen Udkigs- og Lytteposter mellem Errindlev havn og Nysted.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                       E + S + N + D          630         u 731
Styrkerne paa Lolland. 9/4 – 1944.
A.3
Styrkerne paa Lolland – i alt ca. 800 Mand – er af blandet Nationalitet – hovedsagelig dog Østrigere, og bestaar af saavel Fodfolk som Artilleri og Panserjægere – alt udrustet som Fodfolk med kun ganske faa Maskingeværer. Øjensynlig Resterne af Regimenter, der har kæmpet paa Østfronten.
Mange Invalider.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
 
Luftv. Medd.
       E + S + N                  u. 776
A.2. Nakskov – den 10/4 1944
En amerikansk Flyvemaskine styrtede ned ved Vellinge (Meltofte) 7 km Ø. f. Nakskov. Maskinen ødelagt og 1 Flyver dræbt. En amerikansk Flyvemaskine nødlandede paa Ryde Overdrev, ca 12 km Ø.S.Ø. f. Nakskov. Maskinen kun delvis ødelagt. De fleste Flyvere fra begge Maskiner reddede sig med Fald- skærm.
RA: Pk. XXIII a, L. 422
 
                                                            E + S + N         u. 776
Nykøbing Falster – den 10/4 1944.
A.2.
Den 9/4 Kl. 16 styrtede en engelsk eller amerikansk Flyvemaskine ned ca 2 Sømil S.f. Errindlev Havn (III-32-A3). Kl. 15 styrtede 2 engelske Bombemaskiner ned paa Rødsand 8 km S.V.f. Nysted. Kl. 15,20 styrtede 2 engelske eller amerikanske Bombemaskiner ned ved Bøtø 12 km S.Ø.f. Nykøbing Falster. – 6-8 mand er set springe ud i Faldskærm.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Sjælland-Lolland. Medio April 1944.
A.2.
6000 Mand. 3 Stabe: Hornbæk, Ringsted og 1 paa Lolland.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                           E + S + N        i 753      u 898
Maribo. Ult. Maj, 1944
A.3.
Nävnevärdigt forekommer endvidere de over store Dele af Lolland udlagte Roespor, der förer fra Sukkerfabrikkerne til de forskellige Gaarde. De findes aftegnede paa Generalstabskort, og synes egnede til mindte lokale Transporter af f. Eks. Ammunition i Nödstilfälde.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                      E + S + N
Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44-
Berritsgaard. 25/5-44.
B.3.
(…)
(…) Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre ialt ca. 2000 Mand, fordelt paa fölgende Steder:
Maribo: Bangs Have.
Nakskov: Luftskyts. Samt ved Tillitze, S.f. Nakskov. Desuden V.f.N.
Rödby: Ved Lufthavnen.
Midtlolland: Ved Ravnsborg Voldsted ude ved Kysten stik Vest for Askö. Endvidere i Nyköbing og Bötö, som nävnt under Nyköbing.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Indsat i lægget mellem med- delelser fra april 1945!
                                                          
4412             4757
Lolland, Sommeren 1944:
E.4.
I Sommeren 1944 har Kilden bag Diget mellem Riddertofte og Fuglsang set et Par ret sväre Kanoner. Hovedskudretning mod Syd – (III-29-B.3)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                  3887                 Inf
Nakskov, den 22/2 1945
D.4
Telefonmesteren i Nakskov har Ordre til omgaaende at lägge 2 direkte   Telefonledninger ud til Albuen ved Albu Fyr, den sydlige Pynt ved Indlöbet til Nakskov Fjord. Der tales om, at Tyskerne vil have oprettet en Marinestation derude.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                          4167           4487
Lolland, den 27/3-1945:
B.3.
Maribo:
(…)
Langs Hovedvejen fra Nakskov og helt op til Nykøbing er der nästen paa hele Sträkningen i den senere Tid – ved Hjälp af Russere og ved lokal Arbejdskraft – blevet gravet en Räkke Skyttehuller ca. 1,25 m. dybe og 0,75 m. brede og ca. 2 m. lange, omgivet af den opgravede Jord som Brystvärn. Gravene ligger med 100 til til ca. 150 m. Afstand fra hinanden. Her omkring er de anlagt i spids Vinkel med Vejens Forlöb som Vinkelspidsen pegende mod Öst. De er anlagt paa begge Sider af Vejens Forlöb, men ikke parvis overfor hinanden.
De grave, der er set her omkring, er alle fyldte med Vand i Bunden – (Grundvand) – ca. 50 cm. Vanddybde. Undergrunden er overalt hernede meget leret og vandfyldt. Änläggene maa vel formodes at väre Skyttegrave for 2 á 3 Mand eller et Maskingevär med Betjening

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                           4261         4573  
Lolland, 30/3-45.
A.3.
Nakskov, 30/3-45:
A.3.
Paa det meste af Sträkningen Nakskov-Nyköbing F. er der gravet Skyttehuller i begge Sider af Vejen om med en Afstand mellem Hullerne indbyrdes paa ca. 100.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm
Spole 1

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 6.                                                           Den 31/3 1945
(...)
II. Sjælland med Øer.
(...)
2. Befæstningsanlæg.
- Langs Hovedvej 7 fra Nakskov og helt til Nykøbing F er der gravet "Skyttehuller": ca. 1,25m dybe, o,75m brede og ca. 2m lange. Den opgravede Jord anvendes som Brystværn. Gravene ligger paa begge Sider af Vejen med 100-150m indbyrdes Afstand og forskudt for  hinanden. Gravenes Længderetning danner en spids Vinkel med Vejen. Jfr. iøvrigt "DE.", Nr 5, I, 6 og II. 4.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 10.                                                     Den 10/4 1945
Bilag.

                                             Oversigt
                                                over
             STYRKER   AF  W.H.  OG  W.L.  PAA  SJÆLLAND
                                          MED   ØER
                                          pr. 1/4 1945

I. Hæren (WH) og Polititropper.
(...)
3. Lolland-Falster og Møen.
Infanteri.
- Nakskov Skibsværft                     50 Md
- Berritsgaard                                 20    -             24)
- Nysted, Stubberupgaard               12    -
- Storstrømsbroen (Restaurant)      30   -
- Nykøbing F, Østre Skole              20   -             24)
- Bøtø Flyveplads                    30 - 40   -            24)

24) Nærmere Angivelse af, hvad det er for Folk, mangler.

SS-Tropper.
- Maribo, Bangshave               ca. 60 Md. fra Østersøstaterne
- Nysted, Stubberupgaard        4 - 5   -
- Nykøbing F, Østre Skole     ca. 20   -

4. Rekapitulation.
(...)
Paa Lolland-Falster findes ialt kun ca. 170 Md. og ca. 80 SS-Tropper.

II. Luftvaabnet (WL).
(...)
8. Bøtø. (Falster):
Flyveplads-Areal ca. 300 Td. Land - fra Marielyst og helt op til Veggerløse. Endnu ingen cementerede Startbaner.
En betydelig Udvidelse synes forestaaende.

Flyvepladsen ved Førslevgaard og Lufthavn ved Rødby er nedlagt.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                 4694           4399
Maribo, 10/4-45.
B.3.
(…)
Benzinaktionen 4/4 i Söllested formentl. bekendt. Byen var besat i 2 Timer, Telefoncentralen ogsaa. Der skete intet Uheld. Der var 1000 L Benzin og henved 50 L. Olie. - En lign. Aktion fortoges – vistnok Natten til Söndag her i Byen mod Tankanläget hos Vulkan. Ogsaa her bjergedes uden Tan en Del Benzin.
(…)
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 11.                                                     Den 12/4 1945

II. Sjælland med Øer.
(...)
5. Befæstningsanlæg.
(...)
Gravning af Huller langs Veje er iagttaget i Omegnen af Værløse Flyveplads, ved Vejen Høvelte-Bloustrød samt langs Vejene Maribo-Rødby, Stubbekøbing-Nykøbing F. og Grønsund-Hesnæs.
RA: Pk. XXIII a
                                                          4254          4565
Stockholm d. 17. April 45
Side 2 til udgaaende Skrivelse Nr. 4565
...
Befästningsanläg langs Veje:
Langs Hovedvejen Nakskov - Nyköbing F. er gravet Skyttehuller med Mellemrum af 100 - 150 meter. Gravenes Dimensioner: 2 m lange, 0.8 m brede og ca 1,5 m dybe.
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr 17                                                 Den 26/4 1945.
(...)
V.   Forskelligt.
(...)
2. Flygtninge og Saarede.
Den 25/4 var pr. Skib i alt 319.680 Flygtninge og Saarede ankomne til Københavns Havn. Fra Sjælland foreligger en Fortegnelse over ca. 30.000 Saarede paa Sjælland (undtg. København) samt Lolland-Falster.
(...)
FM: Pk. 22-63,  L. II
Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
15. Er der anlagt Skyttehuller ved andre Veje end følgende:
                                     NAKSKOV - NYKØBING
                                     NYKØBING - ORE HOVED
Arbejdes der stadig. Hvem udfører Arbejderne.
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.

                                        Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
15.  Der er Skytte huller ved følgende Veje: Nakskov-Nyk., Maribo - Rødby, Maribo - Hillested - Nakskov, Maribo - Nysted, Nyk - Orehoved, Nyk - Hasselø, Nyk - Gedser.
Arbejdet udføres dels af tyske Soldater og dels af Krigsfanger
Arbejdet synes være afsluttet

Det ser ud som om Soldaterne blir sendt herfra Landsdelen til Sønderjylland
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI.
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.

30 - 4 - 45
Efterretningsopgaver fra Lolland.

VII
(§ 15)
Skyttehuller.
Foruden Nakskov - Nykøbing, Nykøbing - Orehoved* er der ogsaa anlagt Skyttehuller ved Maribo - Nakskov - Hillested. Nysted - Slemminge - Maribo afsluttet.
Der arbejdes ikke nu. Arbejderne blev udført af Værnemagt, plus russiske Fanger.

*  Se under "Efterretninger fra Falster" 30/4/45.
                                                                                 Gitte

 

  Til toppen