Forside
Vejledning

LOLLAND:  Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland

FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster


MØN

MARIBO  -  BANDHOLM

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stokholm, den 8/12-43.
                                                               E + S           Nr. 179
Tyske Tropper paa Lolland. 2/12-43.
C.3.
Maribo. Restauration "Bangs Have". 300 Tyskere indkvarteret.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stokholm, den 13/12 1943
                                                       E + S        Nr. 201
Maribo. ca 1/12-43.
A.2.
Bekræftelse paa Antal Tropper i og nær Maribo. 1800 Mand indkvarteret i to af Skolens Længer og i Bangs Have.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                        E + S          Nr 212
Maribo. ca. 5/12-43
C.3.
Bangshavepavillonen og flere af Byens Skoler er rekvireret af Tyskerne.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                        E + S       240
Maribo. 23/12-43
A.2.
1 Infanteri Batl.Stab (Bangs Have), 2 Infanteri Kompagnier, i alt 400 Mand. Ingen Cykler.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
18/2-44
                                             E + S + N            i 386          432
Maribo. pr. 11/1.
A.2
200-250 Mand. Invalider, sædvanlige sammenblandede Enheder. Ingen Træn, intet tungt Materiel. Borgerne i Byen fortæller at Disciplinen er ringe. Der er mange Østrigere iblandt som slaas indbyrdes med Tyskerne. Ytrer aabent paa Restauranter, naar de har faaet lidt at drikke, at de ikke vil tilbage til Østfronten. Chefen er Hauptmann.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                      Side 5 til Nr. 332 af 27/1-44.
Maribo, den 13/1-44
D.4.
Bangshave og et Hotel i Maribo er fra December belagt med 3-400 Mand paa Rekreation. Der er Invalider imellem. En del af Mandskabet er Østrigere.
Maribos Omegn.
Hunseby NØ.f. Maribo
Paa Hunseby Skole er der Telefontropper, der tilser Ledning vistnok fra Bornholm til Nysted.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 13/2 1944.
                                          E + S + (N og M)      i  360         Nr. 412
Maribo, 1/2-44.
C.3.
I Maribo Skole samt paa Aalholm, Lungholm og Berritsgaard opholder sig i Øjeblikket 1500 tyske Soldater, som er mere eller mindre Invalider fra Østfronten.
Tyskernes Telefonledning, som gaar direkte under Højspændingsledningen over Maribo og drejer af ved Nystedvejen til Engestofte og videre mod Syd, kan i givet Øjeblik let kobles sammen med Højspændingsledningen og derved fuldkommen sættes ud af Funktion. Der findes en Gruppe, hvem denne Opgave er paalagt, men det er tvivlsomt om de kan gennemføre den.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
12/2-44
                                         E + S + (N og M)     i 344       402
Maribo. Pr.3/2.
Her skal ligge ca. 300 Md. Infanteri-Rekonvalescenter – i Pavillonen og i Bangs Have og i Østre Skole (Halvdelen nærmest Landevejen). Skolen ligger ved Refshalevej. Styrkerne i Maribo er Østrigere og Czekere. Halvdelen af Styrken er ubevæbnet, ligesom der kun er udleveret skarp Ammunition til Posterne.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 12/4 – 1944.
                                                  T. 1124 – 1125 – 1126 – 1152 Wg
                                                  E + S + N          i 578       Nr. 659.
B.3.
Maribo (31/3-44)
Ved Blans Hoved (III-26-F-3) er der slet intet.
Ved Bandholm heller ingen Lytte- eller Udkigspost, derimod stationeret 2 Minestrygere i Havnen. De var ude at stryge 31/3. Endvidere var der en norsk Damper – med Norgesalpeter – og denne havde Soldater ombord til Betjening af Flakskyts for og agter.
Fra den af Värnemagten oprettede Stangräkke, med Meldeledninger fra Horslunde til Saksköbing, gik der ved den söndre Indkörsel til Knuthenborg Park og Slot 2 Dobbeltledninget ind til Slottet. Der skal bo 4 äldre tyske Militäre, antagelig Officerer og Underofficerer, i en af Funktionärboligerne ved Slottet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                            E + S + N       i 578         u 659
1/4-44
B 3.
Maribo: Styrken paa ca 3-400 Mand, meget vekslende. 31/3 afgik ca. 100 (Ma)nd og 1/4 kom ca. 180. Det er som overalt paa Lolland en kaotisk Blan(din)g af alle Vaabenarter. Gennemgaaende 25-35 Aar gamle. Stadig en Ober(leut)nant, der förer Kommandoen her. Skolen og Bangs Have stadig belagt.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                         E + S + N      i 630      u 730
Maribo. 9/4 – 1944.
A.3
I Kommuneskolen ca. 200 Md. Chef: Oberleutnant. Underlagt Berritsgaard. Messe og Husholdning i "Bangs Have", hvor ogsaa Oberleutnant. indkvart

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                              E + S + N
Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44-
 
Berritsgaard. 25/5-44.
B.3.
(…)
Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre i alt ca. 2000 Mand, fordelt på fölgende Steder:
Maribo: Bangs Have.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 423
Uden årstal, men det må være 1944

Med "Udkigstaarnet"  menes formentlig radiomasten ved Horslunde.

 
                                              E + S + N             i 94(?)      u 10(??)
Lolland primo Juni
C.3.
Maribo. I Bangs Have er der Rekonvalescenthjem ca. 2-300 ad Gangen. Ude ved Udkigstaarnet er der lagt Landminer.

RA: Pk. ??? 


125 x 139 mmDer ligger ca 150 Mand i hele Maribo kommer fra Lazaretter forskellige steder i Tyskland. har hverken Antiluftskyts ell. andre Kanoner. Kun Haandvaaben.

 .135 x 140 mm

Saxkøbing d. 17-6-44
Tegning Nr ?.
Ligger ca 80 mand ialt i Maribo blandede Tropper Moralen ikke saa god, særlig   blandt Østrigerne Hovedsaglig Officerer, der bor i Bangs Have.
o V. = vagt


96 x 130 mm
 
                                                       E + S + N             Nr. 1378
Stockholm, den 11/8 – 1944.
CX(?)                   4833              Rapporten udarbejdet 17/6 1944.
Tyskbesatte Bygninger i Maribo.
Ikke-færdigbygget Telefoncentral i Landsbyen Anderstrup ved Maribo.
Der er i Maribo forlagt ca. 150 Mand, der stammer fra forskellige Lazaretter i Tyskland. Hovedparten Østrigere. Moralen daarlig. Der findes ingen svære Vaaben i Byen, kun Haandvaaben. Officerer er hovedsagelig indkvarteret i Bangs Have, Menige i Skolen

MARIBO1.GIF (48094 bytes)


MARIBO2.GIF (73836 bytes)

MARIBO3.GIF (49124 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                             E + S + N + D         i 933       u 1047
Lolland, den 23’ Juni 1944.
A. 3
Maribo: I Kommuneskolen underbragt ca. 200-300 Md. (2 små Kompagnier, hver under Befaling af en Oberleutnant). I "Bangs Have" som hidtil Kostforplejning og Bolig for de to Officerer.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                           E + S + N      i 964      u 1081
Maribo ultimo Juni 1944.
C.3
I Restauranten Bangs Have og i 2 Barakker i Borgerskolen tidligere 300 Mand, skiftede ofte, nu færre. Ingenting paa Gaardene, kun Berridsgaard er besat.
 
Banholm (III-29-G 2)
Et par Minestrygere og Vagtmandskab.
I Vejkrydset mellem Hovedvej 7 og Vejen til Nysted et Ammunitionsdepot og en Telefoncentral.
RA. Pk. C
Beslaglagt rapport.

Sjælland, Lolland-Falster den 14/7  44.
(...)
Efter Udtalelser paa Stedet (Hotelkarl) er der i Maribo ca. 400 tyske Soldater, nemlig i Skolen og Pavillonen i Bangs Have; for en stor Del Rekonvalesenter.
(Samme Kilde har set - men for nogne Tid siden - stærk Belægning i Hornbæk, ca. 800, bl.a. i Pension Friis og Badehotellet - 4 Mand i hvert Værelse;
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 423


  E + S + N         i 1081     u 1189

Lolland.
Maribo. 14/7-44.
C.3.
Der er i Maribo ca 400 tyske Soldater, nemlig i Skolen og Pavillonen i Bangs Have, for er stor Del Rekonvalescenter.

RA: Pk. XXIII a, L. 423


E + S + N       i 1131          u 1239

Lolland. 21/7-44.
B.3.
Maribo.

Af hervärende Styrke er i den seneste Tid afgaaet en Del i mindre Kom. Hvorhen vides ikke. Der formenes ikke at väre mere end ca 125 tilbage. Mange er stadig Rekonvalescenter. Saarede med Stokke og haltende m.m. En mindre Del er ganske unge Rekrutter. Faar Undervisning i Gevärets Brug m.m.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

9 x 11 mm
 
                                E + S + N       i 1232          u 1361
Lolland, den 5/8 1944.
B. 3
Maribo ca 400 Mand Infanteri (Kommuneskolen og Bangshave konstateret 1’ og 3’ Kompagni samt en mindre Stab (?.Stb)
B 2
 
Maribo I Maribo og paa Berritsgaard var Cyklerne paa Bagskærmen mærket saaledes, f. Eks.
                                   MARIBO4.GIF (6279 bytes)
                          Nummeret over Mærket er Cyklens Løbenummer indenfor Enheden.
                          Nummeret under Mærket angiver Kompagniets Nummer.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 17/8 1944.
                                       E + S + N + D1          i 1289     Nr. 1419
Maribo, den 5/8 1944.
B.3
I Maribo og paa Berritsgaard er der vist fortsat Rekonvalescenter, der opholder sig her. Der har ikke i lange Tider väret saa meget som Tegn til Uro, hvilket der heller ikke var under Generalstrejken i Köbenhavn.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                           i 2008        u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
A.3.
Bandholm. Havnevagt 6 Md. (Marineinfanteri). Gamle Folk, der har været her under hele Krigen.
 
Maribo. Ca. 150 Md. indkvarteret paa Kommuneskolen med Kommandokontor i "Bangs Have". Kommandant en Oberleutnant.
 
Berritsgaard. Ca. 300 Md. formeret i 2 Kompagnier.
Tropperne paa Berritsgaard og i Maribo tilhører alle Vaabenarter, men er udrustet som Fodfolk.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                             i 2303       u 2395
Lolland 2/11-44
B.3.
Maribo: 1 Kp. ca. 150 Mand paa Kommuneskolen.
Bangshave: Kostforplejning
Vandtaarnet: Udkigspost
Intet Flak.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                             i 2475       u 2579
Lolland 16/11-44
C.4.
Maribo: Det tyske Sikkerhedspoliti har givet Ordre til, at Politistationen skal väre römmet senest 15/11. Der skal ankomme 16 Politimänd De skal bo paa Politi- stationen – saavidt vides – og spise paa Hotel Maribo.
Luftvärnets Kontor er smidt ud af Bygningen (Dommerkontoret paa 1. Sal beröres ikke), hvorimod Kommandocentralen skal forblive i Kälderen indtil videre, men faar indretter särlig Indgang fra Gaden. Endnu i Dag 16/11 er de 16 Mand ikke ankommet. Deres Tjeneste skal sträkke sig over det meste af Lolland. Byens Myndigheder er adviseret om, at der skal skaffes Kvarter til endnu 150 Md. Tropper (der er i Öjeblikket ca. 125 Mand). Hvor Lokalerne skal skaffes fra vides endnu ikke. Der har väret Tale om Beslagläggelse af Hoteller. Endnu har man intet nyt set til Styrken.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                i 2675      u 2781
Lolland, 30/11-44.
C.3.
Fra Maribo: intet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                            u 2938
Lolland, 14/12-44.
B.3. i Maribo
Siden Tyskernes Opdagelse af hervärende illegale Grupper har de i Byen forskanset sig stärkt bag Pigtraad m.m. särlig rundt omkring Skolen og Bangshave Pavillonen. Spärringerne er ca 2 m brede, skraanende stärkt indad. Flere Maskingevärstillinger er blevet gravet ved de to Steder.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                     3412       3661
Lolland, 24/1-45.
B.3.
Maribo: Af Garnisonen afrejste i Gaar henved 75 Mand mod Nyköbing F. Der er endnu ikke ankommet andre, og Styrken er hermed nede paa henved 50 Mand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                    3414      3489
 
Maribo, 27/1-45.
A.3.
Af Garnisonen er yderligere rejst enkelte Smaaflokke, saa den nöjagtige Reststyrke er vanskelig at bedömme. Det menes dog, der er omkring 40-50 Mand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                    3485      3681
Lolland, 7/2-45.
B.3. i Maribo
Garnisonen/ er stadig tyndet ud, saa stärkt at det er vanskeligt at danne sig et Skön over det resterende Antal, som dog näppe er over 30-35 Mand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                    3607      3815
Lolland, 12/2-45.
C.3.
Maribo: Mandag den 12 ds. ankom over Storebält ca 250 Mand her til Byens Garnison. De var ubeväbnede ved Ankomsten. Mandskabet bärer gule Skuldermärker med Anker etc., men ellers grönne Uniformer. Mange af dem er ganske unge – närmest Drenge. Gefreiterne o.a. har gule Vinkelsnore paa Ärmerne. Det er uden Tvivl Marinere, overfört til Hären. Paa Skolens Boldplads faar de hver Formiddag og Eftermiddag Eksercits, og har hertil Vaaben, saa man maa formode, at der er efterladt et vist Antal Gevärer, Maskingevärer og Maskinpistoler. Paa Gaden bärer de nye Folk ikke Vaaben, ikke engang Bajonetter eller Knive. Et lignende Antal er kommet til Berritsgaard. Det forlyder endvidere, at hele Styrken skal afrejse herfra paa Lördag. Derefter skal der komme saarede og Rekonvalescenter.
Der var i Tirsdags et Möde i Biografen for hele Garnisonen, hvor en SS-Propagandaofficer gav hele Forsamlingen er kraftig "Indspröjtning" om Pligterne mod Folk, Fädreland og Förer.
RA: Pk. CXI a
Beslaglagt rapport.
Samme meddelelse ses under 24/2-45.

                                                                 S ?67
Maribo - 20/2 - 1945
.
Som meddelt i sidste Uge har Garnisonen her i Byen brudt Teltpælene op. Hele Garnisonen - saa vidt vides - afgaar i Morgen Onsdag herfra med Ekstratog til Holbæk. Afgang herfra Kl. 10,00. I. Nykøbing skal Garnisonen fra Nysted støde til. Om Berritsgaard vides intet. Toget bestaar af 5 Personvogne 3 aabne og 7 lukkede Godsvogne belæssede med alt Kaserneinventar Ammunitionsdepot, alt Materiel e.c.t.
Der vides intet om hvorvidt de beslaglagde Bygninger, 2 Skolebygninger, Gymnastiksalen og Bangshavepavillonen er frigivet. Som Kuriosum kan oplyses, at man har set dem indlade ogsaa Inventar, Stole e.t.c. fra Bangshavepavillonen særlig polstrede xx Restaurationsstole.
Der gaar Rygter om, at her i Stedet skal komme Flygtninge eller ungarske Soldater, men Rygtes kan ikke faas bekræftet.
PS! de lukkede Vogne er dels franske dels tyske Godsvogne.
RA: Pk. CXI a
Beslaglagt rapport.
Uden årstal, men det må dreje sig om den oven- og nedenfor omtalte transport.

21.2.   Transport 342322: 2 Off. 257 Mand  1 Ld. Heste 7 alm. 3 aabne                                                                              Maribo-Holbæk   +)
                 -         342323: 2   -    290 Mand  1 Ld. Heste 5 alm. 3 aabne                                                                              Nysted-Holbæk
(...)
+)  tidligere meldt Afgang Nykøbing 12,34

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                                3687           3926
Lolland, 24/2-45.
A.3.
Maribo: 20/2 Hele Garnisonen afgaar saavidt vides i Morgen Onsdag herfra med Extratog til Holbäk. Afgang Kl. 10oo- I Nyköbing skal Garnisonen fra Nysted stöde til. Om Berritsgaard vides intet. Toget bestaar af 5 Personvogne, 3 aabne og 7 lukkede Godsvogne, lässede med alt Kaserneinventar, Ammunition, Materiel m.m.
Det vides ikke, hvorvidt de beslaglagte Bygninger, 2 Skolebygninger, Gymnastiksalen og Bangshave Pavillonen er frigivet.
Som Kuriosum kan meddeles, at man har set dem indlade ogsaa Inventar, Stole etc. fra Bangshavepavillonen, särlig polstrede Restaurationsstole.
Der gaar Rygter om, at her i Stedet skal komme Flygtninge eller ungarske Soldater, men Rygtet kan ikke faas bekräftet. 

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                           4106          3839
Falster, den 5/3 1945.
B.3.
Nykøbing. 2/111 Mand, 6 lukkede, 4 aabne Vogne Vordingborg-Haslev.
5 Vognladninger Værnemagtsgods fra Korsør-Maribo ledsaget af lettiske SS-Folk, der stærkt pointerer, at de ikke er tyske og kun taler lidt Tysk, men Engelsk.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                 3833            4093
Lolland, 6/3-45.
A.3.
Maribo: Den 6. ds ankom 60 Mand fra Jylland til Maribo.
D.3.
Til Maribo er fornylig ankommet ca 300 Ungarere, som er blevet indkvarteret paa Kommuneskolen, hvor de har aflöst de tyske Tropper.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                3838    4100
Lolland, 7/3-45.
B.3.
Maribo: Afskibningen af 5000 Tons Sukker til Norge synes at träkke i Langdrag. Endnu er ingen Skibe kommet til Bandholm.
Den 5. ds. ankom hertil det förste Kontingent af SS-Frivillige fra Letland. Ankomsten fandt Sted om Eftermiddagen i 5 lukkede tyske Godsvogne. Der var blandt de ankomne ca 5 Officerer, der havde Damer med i Vognen. Foruden ankom i de andre 4 Vogne henved 50-60 Underofficerer og menige. Alle bärer SS-Märket paa Kraven. Krigsörnen paa Armene og desuden et rödt Märke med en skraa hvid Bjälke og Ordet "Latvia". En ung Soldat, der talte noget dansk (Student, der i 1936 har opholdt sig i Köbenhavn) fortalte, at denne lille Styrke var afrejst fra Östegnene for ca 14 Dage siden i disse Vogne. Det havde ikke väret nogen Turistrejse. Styrken er blevet indkvarteret i Bangshavepavillonen, som har staaet ubenyttet hen siden de tyske Styrkers Afrejse til Holbäk. Pigtraadsspärringerne og de spanske Ryttere var fastlaasede med store Hängelaase. Den ankomne Styrke var tilsyneladende ikke beväbnet, udover at Officererne havde deres Pistoler, som de dog ikke bärer paa Gaden. Man har ikke i Dagene siden Mandag märket meget til dem paa Gaderne, og men har närmest Indtryk af, at Styrken paa en Maaade er interneret, idet man fra tysk Side formentlig ikke tör stole paa dem. Nogle af dem er saarede og Invalider.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                4054     4380
Maribo, medio Marts 1945:
D.3.
Pr. 5/3-1945 var der i Maribo i alt indkvarteret ca. 80 SS-Tropper i grönne Uniformer med sort Revers.
Indkvarteringssted: Bangs Have.
Der er indkvarteret tyske og littauiske Flygtninge paa den kommunale Skole.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               3969     4234
Lolland, 14/3-45.
B.3.
Maribo: Til Ankomst hertil 8/3 Kl. 2000 var adviseret et Transporttog paa 16-17 Vogne, medförende Materiel, Motorcykler, Biler etc. samt 180 Personer og 9 Kvinder. Ved 20-Tiden om Aftener henvendte nogle tyske Officerer paa Banen og forlangte, at bemeldte Tog skulde standses i Nyköbing. Det kunde ikke lade sig göre, da Banerne havde givet Ordre til Transport af Toget hertil fra Togkontoret i Köbenhavn. Nyköbing St. havde udtalt det samme, og Toget kunde have väret stoppet ind der, hvis o.s.v. – Imidlertid pressede Officererne paa her i Maribo, og mod skriftlig Ordre fra en Hauptmann blev Toget standset paa Saxköbing St. og rangeret ind paa et Sidespor. Her stod Toget saa med sin Besätning i tre Dage, og först Mandag den 12. ds. dampede det tilbage til Nyköbing, hvorfra det saa gaar videre, antagelig til Själland. Det er meddelt, at Styrken paa Toget var SS-Tropper, og at de antagelig bestod af forskellige Nationaliteter, (De har forsögt at veksle bl.a. rumänske Penge i Banken) og at Transporten kom fra Norge. Den har väret i Korsör först, sendtes saa til Lolland og saa atter tilbage til Själland. Samtidig ankom ad Landevejen en Kortege paa 5-6 store tyske WL Vogne og 2-3 mindre danske Lastvogne, belässet med en Del Telefonmaster og en Del Materiel. Mandskabet i alt omkring 100 Mand – efter Opgivende – bestod af en mindre Styrke tyske WL-Folk til Telefontjenestearbejde, som med sig förte henved 50-60 russiske Krigsfanger som Arbejdssoldater. (Grönne Uniformer, Felthuer mrk. S.UL).
Styrken er blevet indkvarteret paa Skolerne, hvor den ene Pavillon er blevet forsynet med Staaltraadsnet for Vinduerne. Pigtraadsspärringerne mod Vej og Gade er blevet forsynet med lodrette höjere Päle, hvorover der er trukket Pigtraad. Vagter gaar om Natten rundt om Pavillonen. Naar man ser Fangerne, ser de meget godmodige ud. Mange typiske Russere. De er ikke särlig hurtige til deres Arbejde, og der maa sikkert herses en Del med dem for at faa dem til at bestille noget. Telefonstyrken er ved at opsätte extra 3 á 4 Ledninger paa de allerede bestaaende tyske Ledninger.
De tidligere omtalte lettiske SS-Mänd ses meget själdent paa Gaderne, kun Befalingsmändene har Vaaben.
Mange af dem er saarede og Invalider, og en Del maatte transporteres med Ambulancer ud til Bangs Have.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               4070         4380
Lolland, 21/3-45.
B.3.
Maribo: intet nyt.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                            4167      4487
Lolland, den 27/3-1945:
B.3.
Maribo: Ved den Del af Kommuneskolen, som er taget til Kasernebrug – (den ene af Skolepavillonerne huser russiske Krigsfangr i et Antal af ca. 25) – er der blevet rejst et Antal Telefonmaster, og disse er i Brysthöjde forsynet med elektriske Telefonporcellains-Klokker, paa hvilke er anbragt er Räkke ret sväre Traade. Det skal formentlig väre som en elektrisk Strömspärring foran Bygningen. Det ser ikke ud til at Ledningerne er sat i Forbindelse med stärkt udbyggede Pigtraadsspärringer.

RA: Pk. XXI, L. III, 29

 
A.2.
1.4.-45
7. Maribo:
For Tiden kun ca 60 SS-Folk fraÖstersöstaterne, indkvarteret i "Bangs Have", der er omgivet med Pigtraadsspärringer.
Paa Vandtaarnet Lyttepost.
Paa Kommuneskolen er indkvarteret 25 russiske Krigsfanger. Om Skolen er rejst et Antal Telefonmaster med sväre Ledninger i Brysthöjde. Det skal antagelig bruges som en elektrisk Strömspärring om Bygningen.

RA:  Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                   4274       4575
Lolland, 3/4-45.
B.3.
Maribo: 2/4 ankom en Folk Krigsinvalider – ca 50 – med Krykker, Stokke og Forbindinger. De blev anbragt sammen med Letterne i Bangshave Pavillonen.
3/4 Eftermiddag ankom mellem 2-300 Flygtninge, Mänd, Kvinder og Börn. Nogle saa ganske päne ud, men Störstedlen var lasede, pjlatede og elendigt udseende. De skal väre fordelt paa en Del af de beslaglagte Hoteller og ude paa Skolen (som ikke er fuldt belagt med Soldater).

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                      4399             4694
Maribo, 10/4-45.
B.3.
Et Par Godsvogne belässet med 2 Lastbiler med paamonterede lette Luftvärnskanoner, antagelig 11 mm samlet i 4 Piber pr. Piece, var vistnok bestemt til Ry ell. Yde v. Skanderborg. Vognene havnede imidlertid paa den lille Landstation Ryde midt i de store Skove ved Christianssäde, paa Lolland. Nogle Frihedskämpere forsögte Natten mellem Söndag og Mandag at ödelägge Skytset, men slap ikke saa heldigt fra det. Paa 2 "laante" Lastbiler tog de til Stationens umidd. Närhed. Der var ca 18 Md. til Bevogtning af Banevognene, som havde holdt paa Stationen i ca 4 Dg. Der blev Ildkamp, og 1 Md. af Frihedskämperne dräbtes (Slagteriarb. Olsen). De andre undslap. I Dag er her stor Razzia i Byen for at finde de Folk, som foretog Angrebet. Flere har väret arresteret i Formiddag, men nogle er igen frigivet.
Benzinaktionen 4/4 i Söllested formentl. bekendt. Byen var besat i 2 Timer, Telefoncentralen ogsaa. Der skete intet Uheld. Der var 1000 L Benzin og henved 50 L. Olie. - En lign. Aktion fortoges – vistnok Natten til Söndag her i Byen mod Tankanläget hos Vulkan. Ogsaa her bjergedes uden Tan en Del Benzin.
Gravningen af Skyttehuller er nu ogsaa foretaget langs Vejen fra Maribo til Rödby.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                     4565         4941
Lolland, den 12/4-1945:
B.3.
Nysted:
Langs Vejene Kettinge – Nysted og Herritslev – Nysted er der paa Markerne ca. ½ m. fra Gröftekanterne ved begge Sider med ca. 25 m.s Afstand gravet Skyttehuller – (50 cm. Bredde, ca. 1 m. lange og ca. 1 m. dybe). Det forlyder, at Skyttehullerne fortsättes til Maribo, Saxköbing og Nyköbing F.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster - Møen.
(...)
4. Danner de i Maribo indkvarterede SS-folk en særlig Enhed. Holder de Øvelser. Feltpostnummer. Bygger de russiske Krigsfanger Telefonlinier paa Lolland.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 423
Formentlig besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.

 
                                                                      4595         4998
Lolland, 20/4-45.
B.3.
Maribo: Bangs Have: Her er ca 60 SS., som ingen Övelser holder. Fp.Nr. kendes ikke. Hovedparten er Letter, og over Halvdelen er lettere saaret.
Kommuneskolen: her er ca 50 russiske Krigsfanger, som laver forefaldende Arbejde i Omegnen. Den 18/4 er set et Hold paa 10 Md. bevogtet af 3 WL-Folk ved Bandholm; de var udrustet med Telefonreparationsmateriel. Her findes ogsaa nogle SS (muligvis kun Vagthold), samt nogle WL-Folk.
Politistationen: Deutsche Polizei. Ca 10 Politisoldater bemärket.
Der er kommet 350-400 Flygtninge til Maribo, af disse bor Störstedelen paa Bangs Have samt Kommuneskolen. Resten bor i Smaagrupper rundt om i Byens Hoteller. Dödeligheden blandt Flygtningene er temmelig stor.
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift ( ikke Gittes)

                                               Efterretninger pr. 24/4 45

(...)
Der findes ikke SS Folk med undtagelse af nogle Officerer. Der holdes kun mindre Øvelser. Ingen Oplysninger om Feldtpostnummer. De russiske Krigsfanger navnlig Kosakker har været brugt men vi ser dem ikke mere.
(...)
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift (Gitte)
Flere overstregninger og rettelser i manuskriptet.

26 - 4 - 45
ad IV
Fra Kilder man regner for  Der menes der ikke at danner de i Maribo indkvarterede S.S.-Folk danner nogen særlig Enhed.
Indtil for ganske nylig har de holdt Øvelser. 
Feltpostnummeret ukendt 1378; Selvstændig Forbindelse
De russiske Krigsfanger har bygget Telefonlinier paa Lolland.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Renskrift af ovenstående.
Håndskrift

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
IV
Maribo.
Der menes ikke, at de i Maribo indkvarterede SS. Folk danner nogen særlig Enhed.
Der er holdt Øvelser indtil for ganske nylig.
Feltpostnummeret 0587213* men ogsaa selvstændig Forbindelse.
De russiske Fanger har bygget Telefonlinier på Lolland.
* for 1378 som nu er udgaaet.
                                                             Gitte

 

Til toppen