Forside
Vejledning

LOLLAND:
  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

MØN

Litteratur:

RA: Pk. XXI b,  L. III 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der henvises tilsyneladende til en tegning. Denne  er ikke fundet.

Fra D- Foto
Ultimo Juni 1942.
Lytteapparater af nedenstaaende Type er opstillet ved Hørning. Huset er paa Størrelse med en almindelig Godsjernbanevogn, Højden er 7,5 m.
Indtil nu er der opstillet saadanne Apparater – 2 hvert Sted – paa følgende Steder:
     Skagen
     Tyborøn
     Barsmark
     Hørning
     Ærø
Arbejder paa Fundamenter til saadanne Apparater foregaar antagelig:
     Rømø
     Nær Silkeborg
     ved Flakkebjerg (III, 17, ?, 3) (Syd for Sorø)
     Klintholm paa Møen
     Nybølhede 5 km N.f. Horslunde (Lolland)
     Skovby 4 km Syd for Bogense.
     Tybjerg ? km WNW for Haslev
(Apparatet, der omtales er Type A-b. se under Hørning.)
RA: Pk. XXIII b
"Sept. 43." er tilføjet med håndskrift.
208 x 140 mm
                        
                                             E + S + N                i. 608             Nr. 698 .
Stockholm, den 25/4 1944.
Hermed 1 Bilag.
D.3
Sept. 43.
Stege: Et par Gange om Maaneden kommer det tyske Torpedobaade til Stege Havn, hvor de sætter sig i Forbindelse med tyske Marinesoldater, det har besat det saakaldte "Havneslottet".
Klintholm Havn: Her stationeret 8 tyske Fiskekuttere til Brug ved Patruljering og Minestrygning.
Det gamle danske Anlæg ved Grønsund (Borgstedbatteriet) bliver bevogtet af ca. 12 Mand.
Ved Lytteposten ved Borre Mølle (S. Borre) er der 12 Mand, og Barakkerne kan rumme 150 Mand. Barakkerne benyttes midlertidigt af tyske Kvinder, der fremstiller Dele til Gyrokompasser m.m. - I Forsamlingshuset ved Vejen, ca. 100 m N.f. Møllen, bor 12 Mand. Ca. 100 m Ø.f. Forsamlingshuset er der er Maskingestilling. - Se Bilaget

RA: Pk. XXIII a
27.11.43
...
Møen. Lyttepost ved Magleby. 8 mands Besætning.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28

                                                E + S + N            i. 386                Nr. 432.
Stockholm, den 18/2 - 1944.

A.3.
Møen, pr. 13/1 - 1944.
Ingen Soldater, intet Skyts. Ved Klintholm er der støbt store Betonfundamenter allerede for længe siden, men Skytset som skulde have været opstillet her er aldrig kommet.
RA: Pk. XXIII b
                                                E + S + D + N.        Nr. 500              i. 474
Stockh. 11/3 - 44.
Môen; primo Februar 1944:
B.3.
I Öjeblikket (Begyndelsen af Februar) opstilles 2 Stk. Kanoner paa Möen. Arbejderne, der er beskäftiget hermed,siges at bo i Borre.
RA: Pk. XXIII b,

                                                          E + S + N + D               i. T. 520              u 489
Stockholm, den 5/3 - 1944.
B.3.
Møen, den 26/2 - 1944.
Paa Møen Fyr ingen tyske Soldater. Ved Vejgaflen ca. 800m V.f. Fyret er bygget en stor 2-Etagers, grundmuret Bygning med Plads til ca. 450 Sengesteder samt Køkkenbarak, Sanitetsbarak og Kommandobarak (alle grundmurede, den sidste er omgivet af en ret høj Mur med røde Mursten i ca. 10 m's Afstand. Lidt S.f. Barakkerne er bygget 2 Betonstandpladser, man mener, at der her skal monteres 2 Lytteapparater med de nødvendige Maskiner m.m. installerede i Kommandobarakken.

Klintholm Havn: For ca 14 Dage siden skal et lille tysk Vagtskib herfra været gaaet til Sverrig og er blevet interneret her (efter et natligt Sold ombord).

2 store tyske Fyrskibe med meget Mandskab ombord og med Lytteposter m.m. ligger paa Flg. Pladser:
                 1)   520 retvisende fra Møens Fyr,Afstand ca 15 Sømil.
                 2) 1640     -   -         -       -         -        -         -  20    -.
RA: Pk. XXIII b
                                              E + S + N                       i 611    u  694
A.2.
Møen .       Medio April 44.

Alt Terræn Øst for Meridianen gennem Klintholm skal evakueres  af Hensyn til Luftskydning,siger man.
Flyveplads ved Marienborg. 40 Tdr. Land. Ikke anvendelig til Jagere. Nivellering paabegyndt. Der findes store Revner o.lgn. i Terrænet.
3 Hoteller ved Ulfshale beslaglagt, men ikke belagt.
RA: Pk. XXIII b
                                    E + S + N                      617     u 708
Møn. Medio April 44.
A3.
Haarbøllebro: Tyskerne har lejet Hus. 5 Md. Besætning. Kystbevogtn.

Klintholmhavn:    -           -      -   Hotel.  16 Md.   -                    -
Bevogtningstjenesten strækker sig til N for Klinten omkring Liselund.
Marienborg:
Nødlandingsplads. 40 Tdr. Land planeret. I øvrigt taget 200 Tdr. Land.
Den 25. ds. Skarpskydning . Omraadet langs Østkysten af Møn skal evakueres for Mennesker.
RA: Pk. XXI b, L. III 28
                                                                                 i. 640.         Nr. 745 af 4/5 - 1944.
C.3
Møen.   medio April 1944.
Den 1/4 overtog Værnemagten Klintholm Søbad ved Klintholm Havn. Der er 14 Md. væsentlig Officerer, det ser ud som om de nærmest er der for at hvile sig ud.
En planlagt Evakuering af Terrænet Ø f. Linien "Kraneled", Hovensø, "Havnsø Gd.", Gurkebakke, (Pkt. 65 2 km S f. Klintholm) er udsat fra den 11' til antagelig at finde Sted den 26'.
Til Barakkelejren er der bragt forskelligt Materiel som transportable Lysmaskiner - muligt ogsaa lettere Skyts. Der er stadig  kun 3 - 4 Md. vistnok nærmest Invalider paa Vagt tio Sikkerhed for hele Barakkelejren.
RA: Pk. XXI b, L. III 28  
                                                     E + S + N           i. 643.          Nr. 744 af 4/5 - 1944.
C.3
Møen.  Ultimo April 1944.
Iflg. modtagne Oplysninger skulde der paa Møen den 25/4 afholdes en særlig Øvelse. Ret stort Areal evakueret for Mennesker og Dyr. Øvelsen blev aflyst paa ubestemt Tid p. Gr a. for lavt Skydække. Øvelsen overværedes kun af Luftværnet med Generaler i Spidsen. Der skulde kun ske eet Knald. Ambulance og Brandvæsen fra Stege holdtes i Beredskab af Frygt for Skovbrand.
RA: Pk. XXIII b
                                         E + S + D       i. 670      u. 785   
Möen.  21/4-44.
A.3.
D. 19. har Kommandanten fra Kastrup Lufthavn Dauselt väret paa Fyret og forlangt Evakuering Torsdag d. 25. for 5 Timer, fra o7,oo til 12,00, men blev afvist. Der er dog senere givet Ordre til at forlade Fyret de 5 Timer.
RA: Pk. XXIII b
                                      E + S + N        i. 682        u. 809
Möen, den 25/4 1944.
B.3.
Den 24/4 d. A. foretog Politiet en Afspärring paa Möen af et Omraade paa ca 3000 Td.Land. En Sektor med Toppunkt omtrent oppe ved St. Magleby og däkkende hele Klintholmskär. Skydningen fra Rygen mod Möen. blev der sagt. En Vogn fuld af Generalstabsofficerer var til Stede paa Klinten. "Gästerne" kom först ca 9.00 og ikke Kl. 5.00, som ventet. Der skete intet. En Storkemaskine og en Jager var i Luften det meste af Dagen. Afspärringen indskränkedes Kl. 15.00. En Ingeniörgeneral (den ledende Officer) opholdt sig det meste af Dagen i en lejet Baad, idet denne holdt gaaende langs Sektorbuen ret tät under Kysten.
Fartöjer saas langt til Sös, saa langt Öjet ved Hjälp af Kikkert kunde räkke i Retning med Rygen. Vejret let diset.
Forsöget göres om den 11/5. Politiet har faaet Ordre gennem Udenrigsministeriet til at foretage samme Afspärring. Det menes at disse Forsög gälder "Fjernstyret selv-flyvende Bomber".
RA: Pk. XXI b, L. III 28
                                                                                 Nr. 766 af 10/5 - 1944.  
B.3
Møen 26/4 1944.
Den 25. fandt er stort anlagt Øvelse Sted; et Omraade Øst for Linien Hunosøgaard - Kraneled var Kl. 7,00 fuldstændig evakueret. En Styrke paa 30-36 danske Betjente besørgede sammen med en mindre Styrke tyske Soldater Afspærringen. Til Øvelsen var mødt en Flyvergeneral med Stab og vistnok en Ingeniørgeneral. Ledelsen skete ved Kommandanten fra Kastrup Lufthavn. En "Stark" og en He 111 deltog i Øvelsen. Der skulde kun løses en Affyring, men denne udeblev trods gentagne Forsøg. Tiden var fastsat fra 7,00 - 12,00 og trak ud til Kl. 20,00 og blev en stor Fiasko. Vil blive gentaget. Gjaldt antagelig nyt Vaaben.
RA: Pk. XXIII b
                                              E + S + N         i. 661     u. 767
Møen (Primo Maj 1944)
A.2
Skov ved Fyret samt nogle Gaarde blev evakueret 25/4. Der var en stor Luftstab nogle Dage. Alt var oplagt til et stort Forsøg med en Lufttorpedo (Raket) kommende fra Stettin, men det hele blev afblæst.
RA: Modstandsbevæ-
gelsens region V,
Arkiv nr. 10.515, pk 1
90 x 72 mm

150 x 40 mm  


                                               E + S + N          i 755   Nr.891
Stockholm, den 2/6 1944.

                       Fire forskellige Beretninger om et Bombekastningsforsøg afholdt
                                             paa Møen den 24 - 26/5 1944.

I.
A.3.
   Den 24/5 d.A. var Møens Klint fuldstændig afspærret (Nedenstaaende Skitse viser Afspærringen).

                                               

   Den 25/5 var hele Omraadet spærret fra Kl. 7 Morgen og alle Beboerne indenfor Grænsen havde faaet Ordre til at lade alle Døre og Vinduer staa aabne.
   Tilstedeværende i Øvelsesomraadet var bl.a.: 1 General, 1 Oberst fra S.S. og en hel Del højtstaaende Officerer. Desuden var der 1 Ambulance, 1 Lilleput-Flyvemaskine, 1 Krydser med Kran og Plads bagpaa til Flyvemaskine. - Selve Afspærringen blev opretholdt af 30 Mand fra 8.Politiudrykningskolonne, der har Station i Helsingør.
   Alle ovenstaaende Personer boede paa "Sølyst".
   Kl. 16,30 blev Øvelsen afblæst. Maalet viste sig at befinde sig paa selve Klinten lidt Nord for Hotel "Store Klint", hvor det var markeret med et udspændt Stykke firkantet Lærred med et firkantet Hul i Midten. Lærredets røde Farve traadte meget tydeligt frem paa den hvide Baggrund. (Se nedenstaaende Skitse)

                    

   Den 26/5 skulde Beboerne være borte fra Øvelsesomraadet allerede Kl. 5,30.
   Paa Grund af Skovens Højde og Maalets Beliggenhed var det komplet umuligt at iagttage "noget" i Luften.
   Kl. 8,55 kom Braget.
   Der saas en vældig Røgsøjle paa ca 50 m. I Forbindelse med Røgsøjlen viste der sig ogsaa et Brandskær over Maalet, - der udbrød dog ingen Skovbrand. Braget, der var ca 2 km borte, var paa Størrelse med en jævn stor Sabotagehandling.
   Straks efter Eksplosionen viste der sig tre Bombemaskiner, 1 Jager og en Lilleput-Maskine i Luften over Maalet. Flere havde set en stor Flyvemaskine med en lille Maskine paa Ryggen. Kort før disse naaede Maalet, dykkede den store Maskine ned lige mod Maalet og ingen har siden set denne.
   Kl.1(?),30 blev det afspærrede Omraade frigivet. - Maalet var dog endnu afspærret af tysk Militær. Først sent om Aftenen blev Vagtposterne inddraget.
   "Uhyret" havde overhovedet ikke ramt Maalet, men havde derimod ramt Klinten ca 75 m Nord for. Det havde mærkværdigvis ikke voldt nogen særlig stor Skade i Forhold til Braget og Røgsøjlens Størrelse. Der var højst slaaet ca 6 Tommer af selve Klinten. Selve Omraadet bar tydelige Præg af et eller andet Uhyres Nedstyrtning, thi overalt laa der Metal-og Sprængstykker. Endvidere var Jorden dækket af et tykt Lag grønne Bøgeblade. Et enkelt Sted var Jorden afsvedet efter en Brand (ca 1 x 5 m) - ellers var der ikke noget særligt bemærkelsesværdigt.
   Af de vigtigste Sprængstykker kan nævnes:
1 Stk ½'' Dampslange med Nipler i hver Ende; Slangen lugtede endnu af Benzin. Den var mærket "Argus".
1 Stk massivt Tandhjul paa Størrelse med et alm. Cykletandhjul (det der sidder ved Pedalarmene).

II.
A.3.
   Møen, den 25/5 1944.
Kl.6,00 var alt afspærret. Kl.7,00 første Forsøg, ingenting. Kl.8,00 næste Forsøg; der kræves absolut Sigtbarhed i 5 km Afstand. Kl.8,30 nærmer 4 Maskiner sig Møens Klint fra Syd, 3 alm. Maskiner, den 4' en meget stor Maskine, Blohm & Voss ??, med en lille Maskine paa Ryggen; de flyver mod Storeklint, drejer der mod N.Ø. indtil ca 5-6 km Afstand. Paa Storeklint, Dronningestolen, er der paa Klinten udhængt et mægtigt rødt Lærred som Maal, de tre Maskiner drejer væk, den 4' fortsætter mod Maalet. Kort efter slipper den lille Maskine den store og skynder sig i rasende Fart - nærmest ved opadgaaende Looping - bort fra den store, denne fortsætter ret langsomt med stadig faldende Højde mod Maalet paa Klinten, der gaar ca. 2 Minutter fra Udløsningen, da der høres et Drøn og et mægtigt Ildglimt og Røgsøjle med Flammer i Kanten af Røgen ses højt over Skoven.
   Inden Forsøget er en tysk Minestryger gaaet ud fra Klintholm Havn med mange højtstaaende Officerer, udelukkende Flyvere, der var 2 Generaler, 1 Ingeniør-General og 1 alm. General, samt 1 med "Reich........" paa Ærmet, Oberst eller højere; disse laa med Skibet ca 2 km fra Eksplosionsstedet. Højt over Stedet svævede hele Tiden en Fieseler Storch. Eksplosionen skete i Luften uden Berøring med Vandet eller Klinten. Resterne af Maskinen blev sprængt væk, da Danskerne kom frem, var der absolut intet. Der var ca 40 Officerer til Stede alle i Baaden eller udenfor Afspærringen.

III.
A.3.
  
Den 24/5 var et stort Omraade fra Jydelejet - Hovensøgaard - Aborrebjerg - Skovfogedhuse - Busene - Fyret evakueret.
Evakueringen gjaldt kun fra Kl.10,00 til 17,30. Ca 30 Betjente fra Hornbæk, Vedbæk og Stege som Vagt. De vidste intet bestemt, men der var noget med en eller anden Øvelsesskydning. En Minestryger, der lignede de danske M-Baade, laa udenfor Klintholm Havn. Agter havde den en Bygning, der lignede Kroppen af en Flyver eller en omvendt Kran. Sandsynligvis var det en Katapult med Vigning skraat opad. Ved Røde Udfald laa en Trawler - sandsynligvis til Mærkeudlægning. En Fieseler Storch havde et Par Gange om Dagen været oppe, den stod paa Marken 600 m Nord for Skansen.
  Flyvergeneralen (den lange, tynde, med skæv Hofte) og Ingeniørgeneralen boede paa Sølyst og havde Telefonforbindelse fra Avnø og Vejrmeldinger fra Kastrup flere Gange (stærk Blæst). De fik at vide, at det vilde blive fint Vejr Torsdag Morgen. Øvelsen blev fastsat til 06,40 den 25/5, blev udskudt til 07,30 og derefter udskudt til 08,15, og det skete 08,40.
  Den 25/5. To tyske Officerer boede paa Hovensøgaard. Startede derfra Kl.06,00. Minestrygeren gik Torsdag Morgen ud for Sommerspiret (2 Sml.). Ca 08,30 kom fire He. 111 (den ene havde sandsynligvis en rund, cylinderformet "Torpedo" liggende under Kroppen. Måske var Maskinen ogsaa lidt større end de andre). Fieseler Storch-Maskinen lettede længe før de kom. De 4 kom fra N.V. og svingede ud over Vandet og kom fra S.E. ind over Klinterne. Den ene havde en mindre, jagerlignende Maskine anbragt ovenpaa Kroppen, og denne "Jager" fløj selv bort efter Øvelsen.
  Da de fire He. var noget (ca 500 m) fra Land, lettede "Jageren"   og satte meget stor Fart paa og forsvandt mod N.V.. De fire fulgte efter. I det Øjeblik de passerede Klinterne kom Knaldet. Man saa Bomben komme  (3-400 m under Maskinerne). Den ligesom svævede i Luften, vandret, men med ret stor Fart, dog ikke som  Projektil. Idet den var ud over Maalet, gik den lodret ned med Næsen forrest, men ramte ikke det udlagte Maal. Bomben var forsynet med en Slags Styrefinner paa Siden, iøvrigt draabeformet. Den ramte Klinten mellem Dronningestolen og Forchhammers Pynt. Man ved endnu ikke, om den er faldet i en Kløft. Knaldet kunde høres ved Hovensøgaard og Busene, mindre end man havde regnet med, men der mærkedes ikke noget Lufttryk, nærmest et Smæld. Møblerne paa Hotel Storeklint havde flyttet sig. Omraadet ved Store Klint var spærret efter Kl.12. Ildsøjlen var ca 75 m høj over Skoven (høj, bred og tyk, og Masser af kraftig, sort Røg). Der var Læger og Lazaretbiler.
  Ved Vaalse (III-27-G3) (?) var Knaldet ret kraftigt. De Officerer (20), der første Gang var paa Sølyst, var denne Gang paa Minestrygeren. Øvelsen blev ledete af Flyvergeneralen fra Sølyst.

IV:
A.2.
   2-3 Sømil udenfor Store Klint (Møen) laa et Skib som fra en Katapult kunde udskyde en lille Flyvemaskine med Motor og Propeller uden Besætning. Over Skibet fløj et Heinkel-Luftfartøj, som paa Ryggen bar en lille Jager, som udløses samtidig med at Maskinen udskydes fra Skibet. Jageren, der har Besætning, følger Maskinen og styrer pr Radio denne mod Maalet.
   Maskinen ramte ca 100 m ved Siden af Maalet, som var rejst ved Store Klint. Stumper af Maskinen er blevet samlet op og er ved at blive undersøgt.
                 

RA: Pk. XXIII b
                                            E + S + N         i  959         u 1068
Møen, den 25/5 1944. Forsøg med hemmelig Vaaben.
A. 3
Kl. o84o
4 Maskiner nordgaaende Øst for Møen Fyr. 3 Stk. 2-motorede Heinkel + 1 (øjensynligt ogsaa 2-motoret) tilsyneladende større Luftfartøj, der paa Ryggen bar en lille Jager.
Luftfartøjerne fortsatte indtil Ret ningen midt over Klinte-Skov, hvorpaa de 3 Heinkel stod NW paa for senere atter at staa Syd paa.
Det større Luftfartøj drejede ind mod Klinten.
Kl o845
Jageren steg op fra ( frigjorde) det større Luftfartøj og drejede selv SE paa under kraftig Stigning.
Ca. 75 Sek. efter - da det store Luftfartøj var skjult bag Klinten Skov - viste sig et voldsomt Ildskær efterfulgt af en meget kraftig sort Røg ( betydeligt kraftigere end ved normale Detonationer af saavel Protyl (?) som Hexogen og Arnatol) - og ca 15-20 Sek. efter fulgte en kraftig Detonation, formentlig meget fordæmmet af Klint og Skov.

I hele Perioden samt ved de foregaaende Forsøg paa Afholdelse af Eksperimentet den foregaaende Dag havde en "Fieseler-Storch" fra Avnø holdt gaaende i ca. 8ooo m Højde over Klinten. I Detonationsøjeblikket laa "Stoch"en ca. 2-3ooo m S for Detonationsstedet.
RA: Pk. LXIX
Skitsen ikke fundet.

                                                                                                                    898
A.3.
26/5-44.
Marienborg er blevet udvidet med 70 Tdr. Land. Skitse fölger. Der er i Skovbrynet Vest og Nord for Slottet indrettet Plads til 40 Jagere, samt mindre Bunkers til Mandskabet samme Sted.
RA: Pk. XXIII b
                                       E + S + N                  i 975            u 1081
Møen medio Juni 1944.
D.5
Imellem den 13/6 og 16/6 1944 er der til Møen ankommet ca. 2ooo tyske Infanterister. Der var før kun ganske faa Soldater paa hele Øen. Hovedparten af de nyankomne Soldaterer stationerede paa den nordvestlige Del af Øen - Ulfshale - De derværende Hoteller er beslaglagt til Forlægning.
Der foregaar daglig Overførsel af Soldater og Heste til Øen Nyord.
RA: Modstandsbevæ-
gelsens region V,
Arkiv nr. 10.515, pk 1


Fotos ikke fundet.


162 x 113 mm
 

Stockholm, den 19. Juli 1944.                           i. 1081        Nr. 1179.

               Hermed 4. Bilag.               E + S + N
(Med håndskrift er tilføjet:)  3 originale Fotos + her udarbejdet Kortskitse (Kopi af Kildens)

Fundne rester fra Forsøg med hemmeligt Vaaben, Møen - jfr. bl.a. Nr.891 af 2/6 1944.- 27/5 1944.
A.2
   Sprængstedet: Slugten N. f. Dronningestolen - jfr. nedenstaaende Kortskitse - 5 Min. Gang fra St. Klint. Højde: 7
0-80 m over Vandet, temmelig skraat terræn. Hvor stor Udskridningen har været, er paa det sene Tidspunkt ikke let at bedømme. (Paa Stranden var der dannet 5-6 Høje af "Ur". Højde: 3-5 m). Bladene var slaaet af de langs Kanten staaende Træer. Ogsaa i Afstand 1 km fra Stedet var enkelte Blade slaaet ned. Sprængstykkerne spredt over et Areal paa ca. 100 m2. Af Sprængstykkernes Størrelse og iøvrigt alt øvrigt fremgaar, at det ikke drejer sig om nogen særlig stor Eksplosion (sandsynligvis Øvelsesladning).
   Det paastaas, at man havde lagt en Presenning ud paa Skraaningen som Retningsmaal. Det er altsa givet, at man har været sikker paa Træfningen. Bemærk den lille Afstand til Hotellet.
   Af Sprængstykker (jfr. Fotos paa vedlagte Bilag) var sværeste trillet ned paa Stranden og en Del var selvfølgelig fjernet af "Turister" ("baade og"). I Nærheden af øverste Kant fandtes Ting som Ruskind- og Gummiplader indtil ½ m
2. Desuden Blik- og Duraluminstykker.
   Ved Stranden fandtes (af Interesse): 1) Propelnav (3 Pr.) Vægt over 1
00 kg med paahængende Kridt og Ler. Propelbladtykkelse ved Roden ca. 20 cm. Propellerne afbrækkede. 2) (Drivaksel) Krumtapaksel med 8 Stempler til en V-Motor. Diameter 14 cm. Kun 3-4 Stempler tilbage. Akslen ellers lige. 3) Mærkelig Indretning bestaaende af et L-bøjet ca. 15 cm tykt Staalrør, paa hvis længste Arm der sad 2 Ringe med Hængsler. Ringene har sikkert kunnet forskydes langs Røret, da dette var blankpoleret (slebet). Omkring Enden (næsten) paa den korte Arm var et Kugleleje (Kugler 2 cm), og uden om dette Kugleleje var anbragt en Tromle af et Gummistof (haardt, sort Gummi el.lign.) af Form som ovenfor angivet (se iøvrigt Fotos) 4) Adskillige Staalbaand ca. 4 m lange. Br. 10-5 cm jævnt aftagende. Tykkelse: 1,5 cm til 0,5 cm jævnt aftagende. Alle var sprængt i begge Ender, saaledes at den nøjagtige Størrelse ikke kan fastslaas. 5) En enkelt "Buggjord" af Staal 50-60 cm i Diameter, Tykkelse: 1 cm, Bredde: 7½ cm. 6) Dele af Beholder (maaske Brændstof). Væg ca. 1½ cm tyk. Beholderen har ligesom en Kondensator været forsynet med Masser af smaa Rør.
   De nævnte Ruskindsplader var af Kvalitet som gr??t Bjørnelæder, og Gummipladerne var nogle Steder sammenklæbet af 3 Lag, eet haardt Lag paa hver Side af et blødt Lag Gummi. Ialt var Gummiet 11 cm tykt.
   Selve Tanken bestod af Fiberplade eller imprægneret Pap ca. 2 cm tykt.
   Ved Sprængstedet fandtes bl.a. Brudstykker af Planprofiler af Duraluminiumblik med ca. 25 cm Profilhøjde. Desuden var der flere Ankre fra smaa Elektromotorer med Tandhjul, som formodentlig har været brugt til at udføre de for Styring nødvendige Bevægelser.
   1 Stk. støbegods, Aluminium eller Elektron var mærket H/2 samt en lang Række Tal, som formodentlig refererer til Tegnings- og Modelnumre.
   De under 4) omtalte Staalbaand havde Naglerækker i Siden.
   Paa Grundlag af de fundne Udstødsporte paa ca 5-9 cm, Antallet af Stempler, disses og Krumtappernes Størrelse (Slaglængde 165 cm) synes Motoren at være af lignende Form og Størrelse som Jumo 211 C, saaledes at HK kan anslaas til 8/12 x ca.1
000 = ca.700. Propellen ha været 3-bladet og gearet, idet der paa Propelnavet var et ar Tandhjulene hertil.


 

RA: Pk. XXIII b
                                        E + S + N                i 1829.       Nr. 1891.
Stockholm, den 27/9 1944.
Mön, den 9/9 44.
B.3.
Antal Bevogtningsmänd af tyske Politistyrker:
8   Stege havn.
14 Haarbölle, patrouillerer til Bogö, hvor de er i 12 Timer.
8   paa Prästebjerg, umiddelbart N. f. Vollerup, udgör en Luftmeldepost.
8   paa Nyord.
8   paa Ulfshale.
8   i Klintemöllen ca. 2 km S.f. Magleby. Luftmeldepost.
5   i Stejlebjerg. Automatisk Pejlestation.

Iövrigt skulde intet tysk Mandskab väre paa Mön. Aflösning af Mandskabet sker fra Kallehave.
RA: Pk. XXIII b
                                  E + S + N + D1-2        i 1700           Nr. 1735
Stockholm,den 18.September 1944
Mön 12/9-44
B.3.
Stege: 4 Mand fra Kystpolitiet (tysk) ved Havnen.
Fyret: 4 Mand Marineinfanteri i en Barak ca.600 Meter NNÖ f.Möens Fyr
         Barakkerne V.f. Fyret nedrevet og fjernet.

Haarböllefort (III-28-A3) og Borgstedbatteriet: Ingen tysk Belägning

Ved Haarbölle Stenminer i en tidliger Köbmandsforretning er indkvarteret 16-20 Mand tysk Kystpoliti,der afpatrouillerer Fort- og Batteriomraa som Stranden.
Ved Skibsbroen ved Stenminerne ligget et tysk Kystvagtskib, der kontrollerer al Sejlads gennem Grönsund.

Flyvepladsen ved Marienborg (III-28-B2) Ingen cementerede Startbaner. Pladsen kun planeret. Ingen tysk Besätning. Pladsen har endnu ikke väret benyttet.
RA: Pk. XXIII b  
                                                E + N          i 1751         u 1769
Mön Medio September 1944
D.3.
Paa Marienborg Flyveplads (III-28-B2) findes ingen Bygninger eller Startbaner. Kun 4 Beskyttelsesbunkers, som hver kan rumme ca. 10 Mand.
RA: ???
                                                                                     2010-2
C.5.
Møen 5/10 1944.
Paa Møen skal findes et Anlæg for Robotbomber.
RA: Pk. XXIII b
                                                                 i 2291          u 2373
Möen 31/10-44
C.3.
Stege: I Barakken paa Klinten ved Hundevängsfaldet er der d. 29/10 ankommet yderligere 10 Mand, saa her er nu ialt 24 Mand. Efter Sigende skal der atter bygges paa den ryddede Byggeplads N.f. Busene Have.
RA: Pk. XXIII b
                                                               i 2459         u 2555
Möen, den 7/11-1944:
B.3.
Ved Stenminerne, v. Haarbölle (III-28-A.3), er der 17 Mand Kystpoliti.
Paa Prästebjerg (III-28-B.3) 12 Mands Kystpoliti.
Paa Bogö (III-27-F.3) og i Stubbeköbing Havn er der ingen belägning.
RA: Pk. XXI b, L. III 28
Foto, mærket       89.
27/11 - 1944.
Møen.
   Lyttepost ved Magleby. 8 Mands Besætning.
RA: Pk. XXIII b
                                                              i 2749           u 2855
Mön, 5/12-44.
B.4.
Paa Liselund er der en Styrke paa ca 22 Mand, väsentligt ca 6o-aarige.
I Barakken ved Hundevänget (Syd for Klinteskoven) er der 4 äldre Folk og 12 tyveaarige. Der er de under Forberedelse med at opstille et eller andet, antagelig Projektörer eller Lytteapparat - maaske begge Dele.
RA: Pk. XXIII b
                                                           i 3133              u 3127
Mön, primo Januar -45.
A.1.
Broen over Ulvssund.
Hermed fotografisk Negativ af "Ingeniörvidenskabelige Skrifter, 1943, Nr.2 Broen over Ulvssund", forfattet af Professor Anker E n g e l u n d.
RA: Pk. LXIX
                                                                                                             3354
D.4.
Mön Ult.Jan.45
En större tysk Flyveplads ligger overfor Grönsunds Losseplads. Flyvepladsen er lige fornylig blevet färdig, men er dog anvendt mindst 1 Aar hidtil. (Stockholms Bemärkning: Der hentydes sikkert til Flyvepladsen ved Marienborg paa Mön.)

Den 26/1 Kl.14.00 observeredes 3 meget store Söluftfartöjer lige ved Möens Klint. Maskinerne styrede i SÖ-lig Kurs. Deres opgave var sandsynligvis blot Observation.
RA: Pk. XXI b, L. III 28
                                                                     3972                    4264
Radio- og Pejlstationer. 14/3 45.
B.3.
Hundevänget: Radiopejlapparatet, der opstillet her, er ubrugeligt og kan ikke repareres.  (Mandskabets Udtalelse).
(Sth.s Bemärkning: Hundevängets Beliggenhed paa Möen kan ikke konstateres).
RA: Pk. XXIII b
                                                                   3972                     4264
Möen, 14/3 45.
B.3.
Styrken ved Liselund er afrejst i Slutningen af Februar. Der kommer ingen Aflösning, og Bygningerne er tilbagegivet Ejerne til fri Afbenyttelse.
RA: Pk. XXIII b
                                                                                    4254                      4565
C.  M Ö E N
1/4 45.
A2
21. Haarbölle Fort og Borgsted Batteriet :
Ingen tysk Besätning. Ved Haarbölle Stenminer er indkvarteret 16-20 Md. Kystpoliti, der afpatrouillerer Fort- og Battr.omraadet samt Stranden.
Ved Skibsbroen ligger et tysk Vagtskib, der kontrollerer Sejlads genn. Grönsund.

22. Marienborg:
Flyveplads, der dog aldrig har väret benyttet.

23. Stege. Stege.
Havnevagt: 4 Md. Kystpoliti.

24. Liselund:
Styrken afrejst og Bygningen tilbagegivet Ejeren.

25. Hundevänget:
Radiopejleapparat, der eft. Mandskabets Udtalelse er ubrugeligt og ikke kan repareres.
Besätning ca 16 Md.
RA: Pk. XXIII b
                                                      4412                 4757
Möen, primo April 1945:
E.3.
Umiddelbart V. for Färgegd. - (III-27-G.3) - er paa det danske Batteri (Borgstedbatteriet) - af Tyskerne opstillet 2 Luftvärnskanoner, Kaliber ubekendt. Vagtstyrke ca. 6 Mand

E.2.
Paa Bogö findes ingen Befästningsanläg og kun Brovagt paa Havnen.
FM: Pk. 22-63, L.
Mail No. 10

9-4-45
Different informations.
Informator No. 15.

No. 15 has got information that the shell of 1300 kg. has been tried about the 1 of February on "Möens Klint" on the island of Möen. In the trials an aircraft F.W. 190 was diving then it fired the shell, which was rebounding from the water against the cliff. The explosive power is told to be very big.
(...)
FM: Pk. 22-63,    L. II
Udateret
Punkt 1 - 11 og 15 omhandler Lolland og Falster.  Se under: Øvrige Lolland og Øvrige Falster.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
12. Kontrolleres Trafikken gennem GRØNSUND stadig af et tysk Vagtskib ved Haarbølle.

13. Er Flyvepladsen ved MARIENBORG (Møn) nedlagt. Har den nogensinde været benyttet. Er der lavet særlige Anlæg (Planering, Startbaner, Flyvemaskineskjul etc. Er der Vagt paa Pladsen. Hvor Styrke. Hvor er den underbragt.

14. Er Radiopejlestationen ved HUNDEVÆNGET i Orden. Er det W.L.-folk, der betjener den. Hvorledes underbragt.
(...)
FM: Pk. 22-49,
L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Meddeleren har ikke vidst at Hundevænget er en del af Møns Klint.
Håndskrift. 
                               Efterretninger pr. 24/4 45       
(...)
14.  Der er saa vidt vides ikke nogen Pejlestation i Hundevænget i Nyk. F. 
(...)                                 
RA: Pk. XXIII b
Muligvis besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.

                                                    4663                   5092
Möen, den 26/4-1945: 
A.3.
Hundevänget:
Det som ubrugeligt tidligere omtalte Pejleapparat er nu anbragt paa en Bunker, og Barakken er blevet omgivet med en Jordvolk.
Et nyt Pejleapparat  ca. 4 x 4 m. er opstillet helt ude paa Brinkens Top.
FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 14.

1-5-45
Informator No. 15.
-4-45
(...)
Angaaende 1300 kg Bomben ventes snart Oplysninger.
(...)

Litteratur.:
HUGLSTAD, Allan: Men her skete jo intet - Møn besat og befriet 1940-1945 (Stege 1990).  Specielt om luftmeldeposten ved Magleby på s. 43 - 44, om den ikke færdigbyggede radarstation ved Møns fyr s. 45 - 49, om flyvepladsen ved Marienborg s. 105, om det tyske forsøg på Møns Klint s. 109 - 115 og om radarstationen ved Hundevænget s. 137 - 140. Om pålideligheden af nogle af de ovenstående efterretninger, se s. 109.
       
BJØRNVAD, Anders: Hjemmehæren. Det illegale arbejde på Sjælland og Lolland-Falster 1940-45. (Odense Universitetsforlag 1988).   Om forsøget på Møns Klint s. 126 - 131.

Til toppen