Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland

FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster


MØN

NAKSKOV

RA: Pk. CXX, lb.nr 252
 
Udateret, men før 29.8. 1943. Håndskrevet.
 
B. 111/43
(…)
Telefonen fra Lejren i Nøbbølle ved Horslunde føres nu over Horslunde til V. Karleby – nord for Nakskov. Derfra skal der gaa en Linie til Taars – over Sandby og antagelig en Linie over Nakskov til Vesternæs.
RA: Pk. XXI a, L. I
 
Stockholm, den 8/12-43.
E + S        Nr. 178.
Nykøbing Falster, 2/12-43.
C.3.
Den i Meddelelse Nr. 62 af 25/10-43 omtalte Telefoncentral er beliggende i Hasselø-omraadet (Kort 1:100 000). Omraadet er afspærret. Der er bygget et stort Ledningsnet paa 10-15 Ledninger paa almindelige Pæle fra Nakskov langs Hovedlandevejen, over Jernbanebroen over Guldborgsund, gennem Sukkerfabrikkens Grund langs Gedserbanen til Hasselø. Over 100 Mennesker er beskæftiget her, deraf mange Damer.
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
 
23/12-43                                 E + S            240
Nakskov.
Kun FLAK Batteri. 6 Stk. 20 mm opstillet ved Havnen.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
18/2 44                              E + S + N                i 386   432
Nakskov. pr. 10/1.
P.t. kun 20-30 Mand + 10 Marinere alle gammelt Bevogtningsmandskab, man venter flere Soldater til Byen. 3 Stk. 20 mm ved Havnen.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
145 x 84 mm


 
Stockholm, den 4/2 – 1944
                                                     
Hermed 2 Skitser (mærket Nr. 2 og 3)     3 mangler, der var vist lavet 1 for lidt
               E + S + D + (M og N)       i 307           Nr. 374.
Nakskov. 30/1 –1944.
B.3.
Udkigs- og Lyttepost er anbragt i Taarnet paa Havnevæsenets Administrations- bygning ved Havnen. En Projektør, 2 Stk. 37 mm og 1 Stk. 20 mm er anbragt som vist paa Skitse II ud ad Vestenskovvejen.
En Projektør, 3 Stk. 37 mm og 1 Stk. 20 mm er anbragt som vist paa Skitse 2 ved Klamme.
Endvidere findes 3 Kanoner paa højeste Punkter paa ny Elektricitetsværk, antagelig 2 Stk. 37 mm og 1 Stk. 20 mm; dog ikke bemandet om Dagen.
Der er ingen Styrker indkvarteret i selve Byen udover hvad der ligger i Barakkerne til Betjening af Flakskytset, og disse Bakakker er beliggende ved hvert Batteris Stand-plads. Der er ingen Patrouillebaade eller Personel i Havnen (af Marinen), ligesom der heller ikke er tysk Vagt ved Tankanlæggene i Havnen.

NAKSKOV1.GIF (24616 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
 
Stockholm, den 12/4 – 1944.
T. 1124 – 1125 – 1126 – 1152 Wg
                                 E + S + N                  i 578           Nr. 659.
B.3.
Nakskov. 30/3-44-
Ingen Forandringer. Flakskytset bestaar af 2 Batterier a 3 Piecer – 1 Stk 20 mm og 2 Stk 40 mm samt 3 Projektörer.
Batteriet, der er anbragt oppe paa Elekticitetsvärket, er ikke betjent og Ingeniörerne skal have gjort opmärksom paa, at Jernbetonbygningen ikke kan staa for Rystelserne ved evt. Skydning fra Standpladserne paa Taget.
Tyskerne skal have rekvireret nogle af Orients Skibe, og 2 af dem er forhalet over til Värftet for Klargöring. Dette skal vare ca. 2 Maaneder pr. Skib.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
 
                         E + S + N         i 708               u 825
Nakskov 5/4-44.
D.3.
120 Md. (Luftvärn) 3 Stk. 75 mm 3 Stk. 40 mm og 2 Stk. 20 mm. 6 Skibe til Reparation paa Skibsvärftet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
 
                      E + S + N              i 630            u 730
A.3 Maribo. 9/4 – 1944.
Nakskov. Flak og Projektører: W f. Værftet: (Fjordens S-Side) 3 Stk. 75 mm og 1 Projektør. S. f. Værftet: 3 Stk. 47 mm og 1 Projektør. Paa Nordsiden af Fjorden: ca. 1 km NW f. Værftet og ca. 1,5 km NE f. Værftet: hvert Sted 1 Projektør. Mandskabet (i alt c. 80 Mand) er underbragt i Barak c. 200 m SW f. Værftet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                    E + S + N    i 654              u 750
Nakskov.
Medio April 44.
B.3.
Det ene Luftvärnsbatteri ved Skibsvärftet er blevet erstattet med et andet. Det har tre Stk. trettisyv m.m. Kanoner.
RA. Pk. CXI b
Beslaglagt rapport.
Udateret.
Håndskrift.
Indsat mellem melding fra Kalundborg og melding fra Korsør, begge dateret 13/5 1944 og begge maskinskrevne.
Nakskov.
Batteriet ved Savnsøvejen desarmeret.
Alle Lyskastere rundt om Byen fjernet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                      E + S + N + D           i 803          u 915
Nakskov. 31/5-44.
A.3.
Ingen Forandringer. 40 Drenge i Vesternäs pr. Kappel. Alder 14-18.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44.
                                            E + S + N                 753
Berritsgaard. 25/5-44
(... )
Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre i alt ca. 2000 Mand, fordelt paa fölgende Steder:
(...)
Nakskov: Luftskyts. Samt ved Tillitze, S.f. Nakskov. Desuden V.f.N.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
Uden årstal, men det må være 1944.
 
                                             E + S + N          i 943              u 1044
Lolland primo Juni
C.3.
Tyskerne har fjernet alt Skytset fra Færgelandet, kun paa Trelholmen er der 3 Stk. 45 mm tilbage. Alle Projektør-Stillinger rundt hele Byen er tomme, i Stedet er paa alle Platforme opstillet Trækanoner. der er i alt 42 Mand i Byen.
Nakskov. Skibsværftet har helt klaret sig fri af Tyskerarbejdet med Undtagelse af de 7 Standardskibe til Hansa-Programmet. De skulde snart have været afleveret, men Værftet har endnu ikke været i Stans til at naa at faa den første saa langt, at den kan gaa i Vandet. Søventilerne bliver væk o.s.v.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Lolland, den 23’ Juni 1944.
                                         E + S + N + D            i 933          u 1047
A. 3
Nakskov: De 3 Luftværnskanoner, der tidligere var anbragt ved Vejen Syd for Værftet, er fjernede og borttransporteret fra Byen.
Tilbage er nu 3 Luftværnskanoner opstillet ca. 500 m Vest for Værftet.
Samtlige Lyskastere, der tidligere var anbragt Nord og Vest for Nakskov er nu borttransporterede.
I Havnen findes fremdeles oplagt de tidligere omtalte
             4 Motorskibe tilhørende Dampskibsselskabet "Norden" og
             2 Motorskibe tilhørende "Ø.K."
Ingen tyske Arbejder, hverken Nybygninger eller Reparationer ved Værftet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                E + S + N     i 1131      u 1239
Lolland. 21/7-44
B.3.
Fra Nakskovegnen er en Del lettere Luftvärnsskyts afgaaet til Vejle. Erstatning formentlig ikke tilgaaet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 17/8 1944.
                                         E + S + N + D         i 1289  Nr. 1419
Nakskov, den 5/8 1944.
B.3.
Tyskerne, der har haft Antiluftskyts opstillet lidt Syd for Skibsvärftet, har nu ogsaa flyttet det. Det skete for en Uge siden. Der er vist nu kun en ganske lille Kanon – eller Maskingevär – tilbage, som er opstillet West for Skibsvärftet.
(…)
Andre Steder er der ikke noget af betydning. Der er ikke mere hernede, end at Befolkningen her meget let ville kunne fjerne det hele.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                 E+S+N              i 1505      u 1549
Lolland, den 24/8 1944
B. 3
Alt Skyts (3 Stk.) + Mandskab er flyttet fra Vesternäs pr. Kappel (minus 6 Mand til Lyttepost) til Batteristillingen Syd for Skibsvärftet. Batteriet Vest for Värftet er der endnu.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                       i 2008         u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
A.3.
Nakskov. Ca. 500 m S.Ø.F. Skibsværftet er opstillet 3 Stk. 20 mm FLAK. Besætning i Byen: ca. 25 FLAK-Soldater og ca. 12 Md. Marineinfanteri.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                      i 2675         u 2781
Lolland, 30/11-44.
C.3.
(...)
Sabotörer har forleden Dag paasat Ild paa et norsk Skib i Havnen, lige för Afgang med en Ladning Sukker til Norge, Endnu i Dag bränder Skibet, meddeles det.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                     3412             3661
Lolland, 24/1-45.
B.3.
Nakskov: Der blev forleden forlangt Plads til 200 Md. her i Byen, men de er endnu ikke ankommet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Nakskov, den 22/2 1945                                                 3887 Inf
D.4
Telefonmesteren i Nakskov har Ordre til omgaaende at lägge 2 direkte Telefon- ledninger ud til Albuen ved Albu Fyr, den sydlige Pynt ved Indlöbet til Nakskov Fjord. Der tales om, at Tyskerne vil have oprettet en Marinestation derude.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                   4071       4378
Lolland, 23/3-45.
B.3.
Nakskov: Styrken: Ingen Ändringer. – Flak: Ingen Ändringer.
De tyske Soldater foretager en Del Gravearbejder i Byens Udkanter, men man er endnu ikke klar over, hvad der laves.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                  4167            4487
Lolland, den 27/3-1945:
B.3.
Maribo:
(…)
Langs Hovedvejen fra Nakskov og helt op til Nykøbing er der nästen paa hele Sträkningen i den senere Tid – ved Hjälp af Russere og ved lokal Arbejdskraft – blevet gravet en Räkke Skyttehuller ca. 1,25 m. dybe og 0,75 m. brede og ca. 2 m. lange, omgivet af den opgravede Jord som Brystvärn. Gravene ligger med 100 til til ca. 150 m. Afstand fra hinanden. Her omkring er de anlagt i spids Vinkel med Vejens Forlöb som Vinkelspidsen pegende mod Öst. De er anlagt paa begge Sider af Vejens Forlöb, men ikke parvis overfor hinanden.
De grave, der er set her omkring, er alle fyldte med Vand i Bunden – (Grundvand) – ca. 50 cm. Vanddybde. Undergrunden er overalt hernede meget leret og vandfyldt. Änläggene maa vel formodes at väre Skyttegrave for 2 á 3 Mand eller et Maskingevär med Betjening
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                  4573           4261
Lolland, 30/3-45.
A.3.
Nakskov, 30/3-45:
A.3.
Paa det meste af Sträkningen Nakskov-Nyköbing F. er der gravet Skyttehuller i begge Sider af Vejen om med en Afstand mellem Hullerne indbyrdes paa ca. 100.
Der er til Byen ankommet ca 800 Flygtninge.
Endelig er der kommet 400 Md. Soldater.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                           Nr. 4565       4254
Stockholm den 17. April 1945.
Oversigt over de paa Lolland-Falster og Möen garnisonerede Styrker pr. 1/4-1945.
A.2.
2. Nakskov:
E. Flakbatteri S. og (?.) f. Skibsvärftet, hver paa 3 Stk. 20 mm Flak. Besätningen ca 40 Mand WL-Folk indkvarteret i en Barak ved Sejlklubbens Pavillon sammen med Havnevagten, ca 12 Md. Marineinf.
Paa Skibsvärftet ca 50 Md. Infanterister.
Der foretages en del Gravearbejde i Byens Udkant.
FM: Pk. 22-49, 
L. III

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr 8                                                Den 5/4 1945.
(...)
                                     Särlige Meddelelser.
(...)
Nakskov 5/4 
120 Mand (Luftværn). 3 Stk. 75 mm, 3 Stk. 40 mm og 2 Stk. 20 mm. 6 Skibe til Reparation på Skibsvärftet.
FM: Pk. 22-63, 
L. VI
Rapporten her er efter al sandsynlighed grundlaget for efterfølgende rapport på engelsk.

Nakskov. d.6/4-45.

I Nakskov By, findes der ikke ret meget tysk Militær, og det der er der hører alt sammen til Marinen og Kystvagten. Der findes en Del store Fabrikker, der alle leverer til Tyskland og Norge. Der er en Mælkekondenseringsfabrik, OTA Havregrynsfabrik, Sukkerfabrikken, Korn-Foder og Melassefabrikken, Skibværftet og en Del storer Kornfabrikker og Siloer.
Værftet disponerer over fire Byggebeddinger, en Flydedok og en Ophalerbedding. Det har store Værkstæder og er i stand til at bygge selv de største Skibe helt færdige, men de faar dog som regel de største Diselmotorer og Dapmaskiner leveret fra B og W og HJM. Værftets Byggebeddinger kan bærer Skibe paa indtil 15ooo Br.T.
Værftet Arbejder for Tiden paa tre Hansaskibe der alle ter ligger paa Byggebeding, der er en paa 5ooo Br.T. der snart er færdig til Stabelafløbning, og to paa 35oo Br.T. hvoraf den ene lige har faaet rejst Spanderne medens den andens Køl og Bundtanke ikke er færdige endnu. Endviddere er der 7 Haverister ved Værftet hvoraf de 4 er tyske og de andre danske. Den ene tysker hedder S/S Braunau, og er paa ca,3ooo Br.T. den er Armeret, men Armeringen er midlertidig demonteret, den ligger forand Byggebeddingerne sammen med den danske Storebæltsfærge S/S Sjælland og en mindre tysk Parketbaad der ogsaa er til Reparation. I Flydedokken ligger der en tysk Damper paa ca. 25oo Br.T. dens Armering er ogsaa Demonteret. Ved siden af Flydedokken ligger der en dansk Damper paa 25oo Br.T. og  paa Ophalerbeddingen ligger der en tysk Damper paa 12oo Br.T. og forand Ophalerbeddingen ligger der en tysk Parketbaad paa ca. 5oo Br.T.
I Havnen ligger der 5 store Motorskibe der er lagt op, det er.
M/S Malacca af København paa ca. 12ooo Br.T. tilhørende Ø.K.
M/S Nordhavet af København paa ca. 1oooo Br.T.
M/S Nordfarer af København paa ca. 1oooo Br.T.
M/S Nordkyn af København paa ca.1oooo Br:T.
M/S Nordkap af København paa ca.1oooo Br.T.
Endviddere ligger der tre store Motorskibe længere ude i Nakskov Fjord af lignende Størrelse, der alle sammen tilhører Ø.K. Alle Skibene har ligget der i længere Tid og man regner med at det vil tage ca. tre Maneder at gøre dem i Sejlklar Stand.
I Nakskov Havn ligger der en Norsk Damper S/S Ramforss af Oslo ca. 25oo Br.T. den er ankommet fra Hamborg hvorfra den sejlede Dagen før det sidste store Luftangreb paa 12oo Allierede Maskiner. Det var den eneste Damper edr slap væk. Det laster nu 17oo T. hele Rugkerner somskal til Norge. Det bliver leveret af Freucens og Johansen Kornsiloer henholsvis. Skibet er færdiglastet i Dag, men kan ikke afgaa fordi det skal Bunkre først fra et andet Skib der ventes fra København med Kul. Det er et Norsk Skib med er kort Navn som Brian el.l.. S/S Ramforss er bestykkek med fire 20mm Antiluftkanoner og besætningen er hovedsagelig tysk, og kun enkelte Nordmænd.
Endviddere ligger der et Skib ved Navn S/S Hans af København ca. 5oo Br.T. i Havnen. Den laster Melasse der skal til Spritfabrikkerne i Aalborg. Det bliver leveret af Melassefabrikken paa Løjtoftevej.
Den 28/29-3-45. ankom der 2200 Flygtninge i Tog til Nakskov, de kom fra Gedynia, og er alle anbragt i Vestlolland. Der skal ankomme ialt 5000 Flygtninge til Lolland. I Nakskov er følgende Skoler beslaglagt til Flygninge: Km.Sk. paa Hjørnet af Løjtoftevej og Fastings Alle, Km.Sk. paa Rødbyvej, der ogsaa bliver benyttet til Kasserne og endviddere er Pavilionnen i "Svingelen" belagt og Hotellerne Børsen og Skandinavien, henholdsvis paa Østergade og Vejlegade. Km.Sk. paa Taarsvej er ogsaa belagt.
Der findes to Flak i Nakskovs umiddelbare Nærhed, den ene ligger paa Skansen, og bestaar af 3 Stk. 20mm Antiluftkanoner, en Lyskaster og fire Barakker der er Kamoufleret med et kunstigt Bladdække. Lejren er Omgivet med en enkelt Militær Piktraadsspærring og ud mod Vejen er der gravet Skyttegrave, Maskingeværreder og Skydehuller og paa hver Side af Indkørselen er der bygget en Bunkers af Granstammer.
Det andet Flak ligger paa den lile Landtange der gaar ud i Fjorden, den bestaar af 3 Stk 37mm Skibskanoner, 1 Stk. 20mm Antiluftskyts og 4 Barakker. Lejren er Omgivet af en enkelt Militær Piktraadsspærring der ud imod Vandet gaar lige i Vandkanten saa det er umugligt at faa Fodfæste. Det er Kystartillerister der er i Lejren i modsætning til den paa Skansen hvor det er bar Mariner. Der er iagtaget den Del Ober. og Untergefreitere der er specialuddannet til Ubaade. Paa Hotel Dania er der Observeret en Oberleutnant Z. See.
(...)
FM. Pk. 22-63,     
L. VII.
Udsnit af kort der måler 450 x 270 mm
Udsnittet måler 340 x 247 mm.
Tallene på kortet henfører til tallene på nedenstående oversatte rapport.FM: Pk. 22-63, L.
Mail No. 12

Efter al sandsynlighed en bearbejdning af ovenstående rapport.

.

Informator NO. 3
6-4-45
Nakskov: In the town of Nakskov there is not many soldiers, and what is there belong to the marine og coast-guard. The dockyard has four slips, one floating-dock and one repairing slip. The yard is able to build ships until 15000 Brt.
The harbour:
1.  A German boat, abt. 2500 Brt. wrecked, in floating-dock. Its armour has been removed.
2.  A Danish boat, abt 2500 Brt.
3.  S/S "Braunau", armed, but the armament is at present removed.
4.  German packet-boat, wrecked, under repair.
5.  S/S "Själland", Danish ferry under repair.
6.  German packet-boat abt. 500 Brt.
7.  German wreck, abt. 1200 Brt.
The dockyard is at present working on the following Hansa-boats:
8.  3500 Brt.
9.  3500 Brt.
10. 5000 Brt.
11. The following boats are laid up in the harbour:
      M/S "Malacca" of Copenhagen abt. 12000 Brt.
         "   "Nordhavet" of Copenhagen abt. 10000 Brt.
         "   "Nordfarer" of Copenhagen abt. 10000 Brt.
         "   "Nordkyn" of Copenhagen abt. 10000 Brt.
         "   " Nordkap" of Copenhagen abt. 10000 Brt.
Further 3 big boats belonging to the East Asiatic Co. are laid up in Nakskov fjord. The boats have been here for some time, and it will probably take about 3 months to put them into sailing condition.
In the harbour a norwegian boat S/S Ramforss of Oslo, abt. 2500 Brt. has arrived from Hamburg, and is now laden 1700 tons of rye for Norway.
On the 28-29 of March, 2200 refugees arrived by train to Nakskov from Gdynia. Probably 5000 refugees will arrive to Lolland.
In Nakskov the following school and hotels are occupiet for refugees:
12.  school.  13,  school, also used as barrack,
14.  school,  15.  pavillion.  16. and 17.  hotels.
18.  "flack" consisting of 3  20 mm A.A.G. one search light and 4 barracks, camourflaged. It is surrounded by single barbed wire.
Towards the road there is trenches, machine-guns nests and on each side of the gate a bunker, build of wood.
19.  "Flack" consisting of 3  37 mm ships-guns, one 20mm AAG and 4 barracks. It is surrounded by single barbed wire. The crew on 18 is all marines, on 19 all soldiers of the coast-artillery. There are same Ober- and Untergefreitere with a special submarine- training.
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 422
 
                                                                4971                4556
Falster , den 21/4-1945.
B.3.
(…)
Trafikmelding.
(…)
19/4 8 Officerer, 14 Mand og 13 Kvinder, 3 lukkede Vogne Materiel Köbenhavn-Nyköbing-Naksskov.
RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                4998              4595
Lolland, 20/4-45.
Nakskov: Gravearbejder: Der er ikke Tale om nogen Forsvarsring om Byen. De eneste Gravearbejder, der er lavet, er de saakaldte Skyttehuller langs Vejene.
Der maa antages at väre kommet ca 1500 Flygtninge til Nakskov. Noget bestemt Tal over, hvor mange der findes paa de forskellige Indkvarteringssteder har ikke kunnet skaffes, men skönsmässigt anslaaet er det saaledes:
          Hotel Skandinavien:  ca 175
          Hotel Börsen             -   85
          Löjtoftevejs Skole     -  250
          Taarsvejs Skole        -  350
          "Svinget"                  -  400
          Pederstrup, ca 3 Km. ÖSÖ. f. Horslunde: ca 240 Flygtninge
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                  4570            4938
Lolland den 22/4 1945.
A.3.
Nakskov: Af Styrken paa Rødbyvejens Skole skal efter Sigende de 10 være Marinekadetter. Den 20/4 blev afsendt 2 Stk. 37 mm FLAK til Vojens. Der ventes sværere Skyts til Byen.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.
Se næste rapport og under 30.4. 1945.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster og Møen.
(...)
2. Hvader Formaalet med de paabegyndte Gravearbejder i Udkanten af NAKSKOV. Nærmere Detailler om Anlæggenes Art og Beliggenhed.
(...)
FM: Pk. 22-49,
L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.

                                           Efterretninger pr. 24/4 45
(...)
2.  Det er almindelige Skyttehuller som dem langs Vejene
(...)
Flaket paa Træholmen i Nakskov er fjærnet
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                   4609            4997
Nakskov. den 25/4 1945.
B.3.
FLAKbatteriet bag Værftet er med en Besætning paa Ca. 40 Mand afgaaet pr. Bane til Vojens. En Forskole er belagt med 100 Marinekadetter og 40 Mand Marineinfanteri.
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr 17                                                 Den 26/4 1945.
(...)
                           III   Marinen
(...)
2. Lolland-Falster.
I Nakskov Havn ligger foruden en Masse Smaaskibe Wetterberichtsschiff "Teutoburgerwald". Paa Værfter ligger bl.a. en delvis færdig Nybygning   M/S (??)locca paa ca. 7.000 ts., M/F Sjælland, oplagt Damper "Nordhavet" samt følgende tyske Skibe til Reparation: M/S Thüringen, S/S Braunau 4.500 ts. og S/S Honn FRitzen, ca. 7000 ts. De to sidstnævnte skal repareres og armeres, særlig med 20 mm FLAK.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. X
Dansk E-tjeneste

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE

Nr. 18                                                 Den 28/4 1945.
(...)
II Sjælland med Øer samt Bornholm.
(...)
3. Lolland-Falster 27/.
Nakskov
: FLAK-Batteriet Trelholm ved Havneindløbet - 3 Stk. 37 mm FLAK - er demonteret den 20/4. Skyts og Besætning er afgaaet til Vojens.
FLAK-Batteri Stensø Syd for Nakskov har 3 Stk. 20 mm FLAK. Besætningen 25 Mand.
(...)
III  Marinen.
(...)
3. Nakskov 27/4.
Paa Rødbyvejens Skole er Underofficersskole ca. 150 Mand WM.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Se før 24.4.1945
Håndskrift.

III omhandler Vesternæs/Kappel.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
II
Nakskov
Alt opstillet Skyts o.s.v. omkring Nakskov er i de sidste Dage, demonteret. Det bliver i disse Dage sammen med Mandskabet (200), flyttet, antagelig til Ribe.
Der ventes nyt, evt. af anden Art.
(...)
Punkterne II og III studeres nærmere.
                                                                 Gitte

Til toppen