Forside
  Vejledning

  LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nysted - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland
  FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

  MØN

NORDVESTLOLLAND

HORSLUNDE - KRAGENÆS - NØBØLLE - TÅRS

Litteratur:

RA: Pk. XXI b, L. III 26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der henvises tilsynela- dende til en tegning. Denne  er ikke fundet.

Fra D- Foto
ultimo Juni 1942.
Lytteapparater af nedenstaaende Type er opstillet ved Hørning. Huset er paa Størrelse med en almindelig Godsjernbanevogn, Højden er 7,5 m.
Indtil nu er der opstillet saadanne Apparater – 2 hvert Sted – paa følgende Steder:
     Skagen
     Tyborøn
     Barsmark
     Hørning
     Ærø
Arbejder paa Fundamenter til saadanne Apparater foregaar antagelig:
     Rømø
     Nær Silkeborg
     ved Flakkebjerg (III, 17, ?, 3) (Syd for Sorø)
     Klintholm paa Møen
     Nybølhede 5 km N.f. Horslunde (Lolland)
     Skovby 4 km Syd for Bogense.
     Tybjerg ? km WNW for Haslev
(Apparatet, der omtales er Type A-b. se under Hørning.)
RA: Pk. CXX, lb.nr. ?
Udateret, men før 29.8.1943. Håndskrift.

Rapporten omhandler Nøbbølle/ Nybølle.174 x 278 mm
 
Gdr. Peitersens Gaard
Gdr. Th. Hansens Gaard

Barak
12 mand


ca 300 m.
Halvtag uden Sider - som ofte paa en Gaard
 
Køkken


Spisestue for Mandskab

Vej - Slagger + Grus
Hovedbygning. Højere end de øvrige Huse

O. Spisestue

vend
ca 400 m.

Barak
12 Mand
87 x 50 mm

Side i Barak X set fra Syd

2 malede Buer - skal foregive at være Porte

y. er en støbt 8 kantet Beholder uden Laag. Det menes at være til Lyskaster, da der skal føres Vekselstrøm dertil.
Der er indlagt Lys – Jævnstrøm fra det lokale Værk i Horslunde.
Der er Plads til ca 150 Mand – med 18 Mandskabs + 2 Officers VC – med Septitank. Ikke Fundament eller andet til Kanoner.
Det hele er bygget noget tættere ind til Krarup’s Gaard, end vist paa Tegningen.

NOBOLLE1.GIF (33453 bytes)

 

NOBOLLE2.GIF (18151 bytes)

RA: Pk. CXX, lb.nr. 252
Udateret, men før 29.8.43. Håndskrift.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           B. 111/43
Fra Lejren ved Horslunde lægges der Telefon til Bandholm og videre ad Falster til. De sættes Telefonpælene ca 20 m inde paa Markerne – langs med Vejen – Horslunde Birket – Bandholm . Der er 8 Klokker paa Pælene.
(…)
Folkene i Lejren er meget utilfredse med Kosten. – De forsøger rundt paa Gaardene at købe Smør o.s.v. Kosten hvor de kom fra – nemlig Kaukasus – var meget bedre,? siger de da.
Der ventes stadig Telefondamer til Nøbbølle.
(...)
Telefonen fra Lejren i Nøbbølle ved Horslunde føres nu over Horslunde til V. Karleby – nord for Nakskov. Derfra skal der gaa en Linie til Taars – over Sandby og antagelig en Linie over Nakskov til Vesternæs. - Mandskabet er i blaalige Uniformer med "Maager" paa Opslaget.
Mandskabet indkvarteret i Horslunde Skole og i Branderslev Forsamlingshus.
Pk. CXX, lb.nr. 264
Udateret, men før 29.8.43. Håndskrift.
 
                                                                                        B. 52/43
Lejren ved Nøbbølle – Nord for Horslunde skal gøres større – mindst een Barak til. Der boer 3-4 Mand deroppe. Det siges, at der skal 70-80 tyske Kvinder derop. Der er nu lagt Højspænding derop – skal antagelig bygges Transformator. – Der bygget en Murstensmur om Hovedbygningen.
I Taars ligger der stadig ca 12- Mand ved Luftmeldetjenesten; de har et af de store Lytteapparater med 4 Tragte; jeg tror det er eet af vore egne Apparater.
RA: Pk. XXI b, L. III 26
 
                                            E + S        240
23/12-43
Taars. Stor Lyttepost. (Lytteapparat)

Horslunde. Stor lyttepost. (Lytteapparat)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                E + S + N     i 386       432
18/2 44
A.2
Nybølle. (Nord for Nakskov) Pr. 10/1.
Stor Baraklejr, men for Tiden kun en halv Snes Mand, Arbejdsmandskab.
 
Taars. pr. 10/1:
Ca. 10 Mand, Udkigstaarn, Luftmeldepost.
 
Horslunde. pr. 10/1.
Signal- eller Pejlstation. Telefonledningen til Langeland passerer her. 30-40 Mand Nachrichtentruppen + nogle graa Piger.
RA: Pk. XXIII a, L. 423

Kortskitsen:
58 x 48 mmKnudstrup Gd.

 
Stockholm, den 4/2 – 1944
                                                      3 mangler, der var vist lavet 1 for lidt
Hermed 2 Skitser (mærket Nr. 2 og 3)
                           E + S + D + (M og N)         i 307           Nr. 374.
Horslunde. 30/1-1944.
B.3.
Ved trigonometrisk Station (Bakke 25) Nord for Knudstrupgaard (Skitse III) findes en Radiopejlestation. Stationen bestaar af en høj Staalgittermast med 2 Platforme, hvorpaa er anbragt de sædvanlige Pejleinstrumenter. Der er opsat smaa Reflektatorer til Belysning af Omraadet. Betjening ca. 8 Mand. Endvidere er en Udkigsstation under Bygning. Der findes intet Flakskyts.
 


RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 4/2 – 1944
                                E + S + D + (M og N)          i 307            Nr. 374.
Kragenæs 30/1 – 1944.
B.3.
I Havnen er der ingen tyske Marinefartøjer og heller ingen Bevogtning. Der findes en Udkigs- og Lyttepost 1200 m 1980 fra Kroen i Kragenæs.
RA: Pk. ???
 
Skal formentlig være 12/2 1944.

140 x 71 mm

Stensgaard


Taars

 
                                                   E + S + (N og M)       Nr. 402.
Stockholm den 12/12-1944
Hermed 2 Bilag
Taars. (NW for Nakskov). Pr. 3/2.
B.3.
Der er en Lytte- og Udkigspost paa ca. 15 Mand – dels Marineinfanteri og Luftwaffe – der er 2 Megafoner med 4 Tragte af Type som den danske Hærs. Endvidere er der bygget Standpladser til 3 Luftværnspiecer – de sædvanlige Trætaarne med Platform – og Besætningen gaar hver Dag og venter paa Skytsets Ankomst, men endnu er der ikke kommet noget.
Der er en meget stærkt udbygget Meldeledning paa egen Stangrække og den skal fortsætte i et Kabel til Langeland.
Se Skitsen.

TAARS1.GIF (12414 bytes)
RA: Pk. XXI b, L. III 26


142 x 106 mmNybølle hede


Kastager


Nybølle

Svinsbjerg

 
                                       E + S + N + D            u. 657     i. 576
12/4-44
B.3.
Horslunde Pejlstation. 29/3 – 1944. (III, 26, D. 3)
Paa Pejlstationen her er der i dene senere Tid kun bygget en Barak mere. Stationen bestaar af en ca. 35 – 40 m høj Staalgittermast med 2 Platforme med Sektorer.
Mandskabsstyrken skal være paa ca. 10 – 15 Mand.
Stationen er blevet indhegnet med en bred Pigtraadsspærring, og den gennemløbende Sognevej er forberedet spærret med spanske Ryttere, ligesom der inde paa Stationens Omraade er gravet Skytte- og Enkeltmandsskyttegrave.
Det oplyses, at der nu skal nedgraves Jordminer paa Horslunde og andre Pejlstationer. Det skal være Miner, der detonerer ved blot 1,5 kg’s Tryk. Paa Horslunde Station aflæssedes 29/3 en Ammunitionskasse med Landminer.
Paa Nybøllehede (III, 26, D, 2) findes en Baraklejr. (Paa Vejskiltene staar Nøbølle og ikke som paa Kortene Nybølle!) med saavel murede Barakker som Træbarakker, men overvejende murede Barakker. Der skal kunne rummes 3-400 Mand ved fuld Belægning, men 29/3 stod Lejren tom.
(Angaaende Horslunde og Nybøllehede, se vedlagte Bilag 4.)
 


RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 12/4 – 1944.
                                 T. 1124 – 1125 – 1126 – 1152 Wg
                                 E + S + N              i 578         Nr. 659.
B.3.
Nakskov. 31/3-44
Ved Kragenäs (III-26-E-3) intet nyt. Posten er endnu ikke indhegnet med Pigtraad, men der gravet nogle Skyttegrave samt sat Grästörvsdäkninger op omkring Barakkerne. Besätningen er paa 8 Mand.
 
Maribo (31/3-44)
(...)
Fra den af Värnemagten oprettede Stangräkke, med Meldeledninger fra Horslunde til Saksköbing, gik der ved den söndre Indkörsel til Knuthenborg Park og Slot 2 Dobbeltledninget ind til Slottet.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                            E + S + N
Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44-
Berritsgaard. 25/5-44.
B.3.
(…)
Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre i alt ca. 2000 Mand, fordelt på fölgende Steder:
(…)
Midtlolland: Ved Ravnsborg Voldsted ude ved Kysten stik Vest for Askö.
(…)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
Uden årstal, men det må være 1944
Med "Udkigstaarnet" menes formentlig radiomasten ved Horslunde.
 
                                    E + S + N           i 94(?)         u 10(??)
Lolland primo Juni
C.3.
Maribo. I Bangs Have er der Rekonvalescenthjem ca. 2-300 ad Gangen. Ude ved Udkigstaarnet er der lagt Landminer.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
Stockholm, den 17/8 1944.
                                                E + S + N + D       i 1289      Nr. 1419
Nakskov, den 5/8 1944.
B.3.
(...)
Nord paa ved Nöböllelundskoven findes fortsat et stort Pejle- og Udkigstaarn. Kan ses over det meste af Vestlolland. Barakkerne er der ogsaa stadigväk – en Del af dem i hvert Fald, men nogle er bräkket ned, bl.a. nogle "Bondegaarde", de havde opfört paa en Plads, d r vist var tiltänk t som Flyveplads, og hvor de ogsaa havde en underjordisk Radiostation. Tysketne er imidlertid ogsaa fjernet. I Stedet er kommet nogle Schalburgfolk , som gaar Vagt dernede (det er snarere Sommers Vagtkorps). Der er udlagt Landminer i et bredt Omraade. Besätningen er ikke stor. Herfra er Telefonforbindelse med hele Landsdelen.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                E+S+N             i 1505      u 1549
Lolland, den 24/8 1944
B. 3
Lejren ved Nöbölle ved Horslunde er brudt op og sendt til Berlin.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                               i 2008       u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
A.3.
Ravnsby, ca. 2 km S.f. Kragenæs (III-26-E 3) Lyttepost, 8 Md. FLAK-Folk
(...)
Hvad der før har været af tyske Tropper ved Nybølle, N.f. Horslunde (III-26-D 3), og ved Vester Ulslev, Ø.f. Nysted, er borte. Barakkelejren ved Nybølle er revet ned og ført bort.
RA: Pk. XXI b, L. III 26

133 x 78 mm

 
Lolland.
Taars (III-29-B 3), Ultimo Sept. 44.
Ved Stensgaard, ca. 1,5 km N.f. Taars, Vest for Gaarden, helt ude paa Diget: et Pejleapparat monteret paa en Vogn (vægt 1900 kg(?)) (se Bilag). Noget tilbage for Apparatet i en lille Lund staar skjult i en Vogn med Motor en Dynamo, der leverer Strøm til Pejleapparartet. Desuden staar her en svær Traktor. Besætning: ca. 30 Md. i Barakke i Lundens østlige Udkant. Samme Sted er opført et mindre Vagttaarn, hvorpaa en monteret 1 Mg.
 


RA: Pk. XXI b, L. III 26

83 x 52 mmAndre kilder opgiver højden til ca. 55 m
 
Horslunde (III-26 D 3), Ultimo Sept. 44
Ved Knudstrup Gaard, ca. 1200 m N.Ø.f. Horslunde, lige ved Tr.St. en Pejlestation, meget stor. (Se Bilag). Besætning ca. 20 Md. FLAK-tropper indkvarteret i Barakke lige ved Stationen.

e
 
                                                               i 2217   u 2272
Kalundborg, medio Oktober 1944:
D.3.
I September Maaned afsendtes fra Kalundborg til Horslunde et Vognläs "Nachrichtenwilktgerät" 300 kg. – Afsender M.55298 og Modtager L 53130
Heiligenhafen snart Nr. 62823871.
RA: Pk. XXI b, L. III 29
 
                                                         3385       3485
Radio- og Pejlestationer, 28/1-45.
A.3.
Ved Posten Nord for Taars (Stensgaard) er det store 10-Tons Apparat fjernet.
Der er paa Trätaarnet opsat et Lytteapparat.
I alt 29 Mand.
RA: Pk. XXI b, L. III, 29
Oversigt.
 
A.2.
III 30 B2
1. Taars:
1.4.-45
Radiopejleapparatet fjernet. Paa Trätaarnet nu et Lytteapparat. Paa et mindre Trätaarn 1 Stk. 13 mm Flak.
Besätning ca 30 Mand indkvarteret i en Barak.
(...)
III 24 B3
4. Knudstrupgaard, ca. 1200 m NÖ f. Horslunde:
1.4.-45
Ved Tr.station Radiopejlestation. Besätning ca 20 Md. WL-Folk, indkvarteret i en Barak ved Stationen.
 
5. Ravnsby ca 2 km. S.f. Kragenæs.
Lyttepost.
(...)
RA: Pk. XXI b, L. III 26
 
                                                                    4998         4595
Radio- og Pejlestationer, 20/4-45.
B.3.
Horslunde: et ca 40 m höjt Taarn (ganske tyndt Metaltaarn). Överst er som 2 Kranse anbragt 2 Afsatser, hvorpaa forskellige Opstillinger. Överst en Traad bukket sammen som en Vimpel. Det hele stärkt afstivet med mange Barduner. 2 Barakle r, hvor der bor 20 Wl. Hele Omraadet indhegnet med Pigtraad og udenom igen et 15 m bredt mineret Omraade. Vejen, der gaar lige forbi er spärret med Bom og Pigtraad.
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret.
Se næste 4 rapporter.

Efterretningsopgaver
Lolland - Falster - Møen.
1. Er det W.L.-folk, der er i TAARS.
(...)
3. Er der iværksat Arbejder ved Kappel. (Stenstrupgaard).
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 423
Formentlig besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.

 
                                                                            4595          4998
Lolland, 20/4-45.
B.3.
Stenstrupsgaard ved Kappel og Taars (III-29-B3): Uden Medvirken af lokalkendte Folk ikke särlig tilgängelig; men efter hvad der kan ses er der ikke lavet noget af Betydning ved Kappel. Mandskabet begge Steder er uden Tvivl Marineinfanteri, saadanne og ikke andre er i hvert fald set begge Steder. Antallet uändret, henholdsvis 10 og 29.
FM: Pk. 22-49, L. III
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
Håndskrift.
 
                                     Efterretninger pr. 24/4 45

1.  Ja. Ca. 35 Mand
(...)
Der blir gravet Skyttestillinger og Grave ved Taars.
(...)
FM: Pk. 22-63, L. VI
Besvarelse af ovenstående efterretningsopgave.
"Gitte" forveksler imidlertid Tårs på Vest- lolland med Tårs på Øst- lolland.
Håndskrift.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
I
Taars/Berritsgaard:
Det er ikke W.L. Folk der er i Taars.
S.S Folk paa Berritsgaard.
                                               Gitte

Litteratur.:
Jens Erik Christiansen: Det tyske luftvåbens radarstillinger på Lolland-Falster 1942-45.
Om Nøbbølle og Hasselø på Falster. I  Årbog 1993, Lolland-Falsters historiske Samfund.
(Artiklen er skrevet før jeg fik kendskab til de her viste efterretningsrapporter.)

Jens Erik Christiansen: Tyskertårnet. Om radiorelæstationen ved Horslunde. I "Lokalhistorien". Medlemsblad for Ravnsborg lokalhistoriske Forening. Nr. 3 1999. Link til: "Tyskertårnet".

Til toppen