Forside 
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Sakskøbing - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Øvrige Falster

MØN

NYKØBING

Ra. Pk. XXI b,
L. III 30

Nr. 389. af 9/2 - 1944.
                                        E + S + N + O
C.3
Nykøbing F. Januar 1944.
(...)
Den tekniske Skole er omdannet til Hovedcentral for Lolland Falster.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                         E + S + N                 i 386     432
(?)/2-44
A.2.
Vaalse pr. 11/1.
Telefon og Signalstation. Ca. 50 Mand Nachrichtentruppe + ca. 40 graa Piger. Der tales i den senere Tid om, at det hele skal flyttes til Nyk-F.

A.2.
Nykøbing-F.pr.12/1.
30-40 Mand, Brovagter. En Del graa Piger er i den senere Tid kommet til Byen, de arbejder paa teknisk Skole, som er overtaget af Tyskerne. En Oberstløjtnant med 3 andre Officerer var i Byen, tydeligvis paa Inspektion. Bilen de kørte i tilhørte Telegraftropper ne.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                        E + S+ (N + M)                i 324       386
8/2-44
 
Nykøbing F, 20/1-44.
A.2.
Kommandant i Nykøbing F.: Leutnant Leinemann.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                        E + S +(N + M)                 i 317       380
4/2-44
Nykøbing F. 28/1-44.
A.3.
I Nykøbing Østre Kommuneskole der er beliggende i Fromsgade skal der ligge indkvarteret ca. 300 Mand. Det er Infanterister paa ca. 25-30 Aar. De hører til Einheit 57754 E.
Jernbanebroen og Chr.d.IX’s Bro er for hver Bros Vedkommende bevogtet af 2 Enkeltposter i hver sin Ende af Broen.
Teknisk Skole er beslaglagt og den indrettes til Telefoncentral for Værnemagten. Der skal være gravet en hel Del Kabler ned og ført ind i Bygningen. Til Betjening af Centraltjenesten benyttes Blitzmädchen og mandligt Personel. Bevogtningen er om Dagen een Enkeltpost. Teknisk Skole ligger paa Hjørnet af Skovboulevard Møllersvej.
Tankanlæggene ved Havnen er ikke Bevogtet af Værnemagten. Der findes Oplag fra D.D.P.A., Shell og Nafta.
Der findes ingen Patrouillebaade i Havnen eller i det hele taget noget af Krigsmarinen.
Paa Amtsvejvæsenets Plads beliggende ved Gedservejens søndre Side ca. 35 m V.f. Vejen til Hasselø, skal der være opmagasineret Ammunition, under bevogtning af p.T. 2 Enkeltposter: 1 staaende Post ved Gedservejen og 1 patr. Post paa de 3 Sider.
RA: Pk. XXIII a, L. 422
 
                                           E + S + N + D                 i 328         389
9/2-44
Nykøbing F, Januar 44.
C.3.
For 3 Uger siden kom der ca. 300 tyske Soldater til Byen. De bærer grønne Uniformer. De har beskaglagt Østre Skole for et Aar. Rekonvalescenter? Den tekniske Skole er omdannet til Hovedcentral for Lolland-Falster.
(…)

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                 E + S + N                 i 576         u 660
Nykøbing Falster.
Marts 1944.
23/2 – 9/3.
Skole i Fromsgade: ca. 300 Md. Inf.,Art.,Jægere.
Chef: Major Mittelmeyer. (Wiener, civil i Standard Oil)
Feldpost Nr. Einheit 57757 E.
 
Nykøbing Falster.
26/3.
Infanteristyrken er stadig indkvarteret paa Nordlige Halvdel af Østre Skole. Der er ca. 400 Mand, en Sammenblanding af forskellige Vaabenarter: alm. grøn Skulderklap med hvid Kantning, alm. grøn Skulderklap med karmoisinrød Kantning, mørkegrøn Skulderklap med lysegrøn Kantning og nogle faa med grøn Skulderklap med gul Kantning.
Disciplinen er ikke alt for god her, men dog taalelig.
Feldpost Nr. 57757 E. Belægningen er en Sammenblanding af Folk fra ca. 18 – 20 Aar op til ca. 30 – 35 Aar.
der er ingen Stab i Byen.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                 E + S + N             i 630          u 730
Nykøbing Falster. 9/4 – 1944.
A.3
Jernbanebroen over Guldborgsund bevogtes af en Enkeltpost paa hver Side.
Chr. IX Bro (Vejbroen) bevogtes paa samme Maade af 2 Poster.
Vagtmandskabet (ca. 20 Mand) indkvarteret i en Barak ved Havnen.
Østre Skole: ca. 200 Mand Rekonvalescenter. Udskiftes hver Maaned med nye 200 Mand. Ellers intet i Nykøbing F udover Bahnhofswache.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                 E + S + N                i 753          u 898
Nyköbing Falster. 25/5-44.
B.3.
(…)
Teknisk skole belagt, samt endnu en Skole. Broerne bevogtes af en Skildvagt paa hver Side.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                          E + S + N + D                i 933         u 1047
Falster, den 23’ Juni 1944.
A. 3
Nykøbing F.: I Østre Skole underbragt ca. 200 Mand ( Einheit 57757 E ).
I teknisk Skole underbragt ca. 100 Mand ( mest Marineinfanteri).
(…)
                                                                                i 928
Havnevagterne i Nakskov
                         Bandholm og
                         Nykøbing F.
er underlagt Havnekaptajnen i Gedser,

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                 E + S + N i 1298       u 1433
Nyköbing Falster. 3/7 – 1944.
C.3
Der er i Nyköbing forlagt ca. 100 Mand. daarlig Moral og Disciplin. Paa Broerne er der een Vagtpost i hver Ende og een Patruljevagt.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
                                                 E + S + N 1081         1189
Falster.
Nyköbing Falster,14/7-44.
C.3.
Kun faa Tyskere, ca 300 afgaaet for nylig Syd paa, endnu findes i et par Skoler nogle enkelte.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                       i 2008        u 2055
Falster, 22/9 44.
A.3.
Nykøbing F. Ca, 150 Md. af alle Vaabenarter indkvarteret i Østre Kommuneskole (udrustet som Fodfolk). Ca, 20 Md. Marineinfanterin i teknisk Skole. Vagtposter paa Chr. IX.s Bro. En Hautmann har Kommandoen i Byen.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                  i 2291         u 2373
Falster 1/11-44.
Nyk. F.
B.3.
Östre Kommuneskole ca. 250 Mand Inf. F.P.Nr. 57757 E
Teknisk Skole ca. 30 Mand Marineinf.
Paa begge Broer til Lolland 2 Poster ( Infanteri), 1 i hver Ende.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
                                                               i 2475       u 2579
Falster 16/11-44
C.4.
Nyköbing F. Til Politistationen skal i den sidste Uge väre ankommet en Del tysk Sikkerhedspoliti. De har taget Politistationen i Besiddelse.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
                                                                    2704           u 2818
Falster, 7/12-44.
D.3.
I Nyköbing har Tyskerne beslaglagt fölgende Bygninger: Frimurerlogen, Odd Fellow Logen og Guldborgsundpavillonen. I Forvejen har Tyskerne Östre Skole, Teknisk Skole og alle Politistationerne.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                               i 2751           u 2863
Falster, 5/12-44.
B.4.
(…)
Med Hensyn til Sukkerfabrikken i Nyköbing F. kan forlöbig henvises til nedenstaaende Udklip af "Lolland-Falsters Stiftstidende" fra 5/12-44. Yderligere Oplysninger om evt. Fabrikation af Glycerin söges og skal omgaaende blive indsendt, saafremt saadanne fremkommer.
Ordlyd af Udklippet:
Direktör Arnth-Jensen oplyser i Dag overfor os, at Sukkerfabrikken "Nyköbing" slutter Kampagnen i Begyndelsen af näste Uge. Det bliver sikkert paa näste Tirsdag, den 12/12. Det er saaledes efter Beregningen, idet man hele Tiden regnede med at väre färdig netop paa denne Dato. Naar Kampagnen er forbi, producerer man Sukkersaft et Par Dage, og sidst paa Ugen vil de store Maskiner, som nu har väret i nästen uafbrudt Gang siden sidst i Oktober, standse. Det kan iövrigt i Forbindelse med Fabrikens Virksomhed bemärkes, at der paa Torsdag i denne Uge holdes ordinär Generalforsamling til endelig Vedtagelse af nogle mindre Ändringer i Vedtägterne.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                  i 2969        u 2990
Falster, 15/12-44.
B.3.
Nyköbing F. Der gaar stadig Export af Fläskekonserves fra Nyköbing F. Slagteris Fabrik. Politistationen er besat af tysk Politi, der ledes af en Oberst Löwinger. Endvidere er der 5-6 Sommerfolk i Uniform og 5-6 civile Sommerfolk, hvoraf den ene kalder sig Mikkelsen.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                           2984            u 3007
Falster, 20/12-44.
B.3.
Nyköbing F.: Der er ankommet ca 30-40 Schalburgfolk til Byen.
Ammunitionsoplaget fra Amtvejväsenets Plads er flyttet til Kohave Skov.
RA: Pk. XXIII a, L. 420
                                                                            3412          3461
Vordingborg, 26/1-45
B.3.
(...)
I Dag 25/1 afgaar fra Nyköbing F. - Vordingborg - Nästved - Slagelse 272 Md. fra hvert Sted. De medtager ikke runge Vaaben og Köretöjer. De skal til Oksböl.
(...)

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                             3495         3676
Nyköbing F., den 5/2-1945:
A.3.
(…)
3/2 med Expressen 50 mand Köbenhavn – Nyköbing

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                            3607         3815
Falster, 18/2-45.
B.3.
Nyköbing f.: De 110 Mand, der ankom til Nyköbing den 12/2 Kl. ca 10oo rejste samme videre til Nysted. Var formentlig Ungarere; viste under Opholdet i Nästved en meget daarlig Disciplin (Urenlighed paa Perronen Tyveri fra Godsvogne, fyldte en Opholdsstue med Lus).
Der er nu ankommet ca 150 Ungarere til Byen og indkvarteret i Frimurerlogen. Folkene var alle i Aldren fra 20 og opefter, de lignede närmest en Flok Krigsfanger, kun hver 10. Mand var beväbnet.
De var rejst fra Budapest omkring den 1. Januar.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                       3605          3839
Falster, 19/2-45.
B.3.
Nyköbing F.: Der kommer stadig Ungarere til Byen. I Lördags kom 200 gaaende fra Vordingborg. Der forventes, at der kommer 2000 Ungarere yderligere til Lolland-Falster i de närmeste Dage.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                     3839           4106
Falster, den 5/3 1945.
B.3.
Nykøbing. 2/111 Mand, 6 lukkede, 4 aabne Vogne Vordingborg-Haslev.
5 Vognladninger Værnemagtsgods fra Korsør-Maribo ledsaget af lettiske SS-Folk, der stærkt pointerer, at de ikke er tyske og kun taler lidt Tysk, men Engelsk.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
                                                                       4072         4371
 
Falster, den 20/3-1945:
A.3.
Nyköbing F.:
Östre Skole:
Det tidligere Märke med Fp. Nr. 57757 findes ikke mere.
Den indkvarterede Styrke skal efter Sigende udgöre 35 – 40 Md., hvoraf ca. Halvdelen er SS-Tropper i Alderen 25 – 30 Aar, Resten er meget blandet Selskab.
Teknisk Skole:
Den sädvanlige lille Styrke Marinetropper.
Nyköbing F. Jernbanestation:
Banegårdsvagten nedlagt.
Broerne til Lolland er fremdeles bevogtede med 2 Mand ved hver Bro.
Havnevagt som tidligere.
Ingen Ungarer längere.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                                        Nr. 4341
Stockholm, den 3. April 1945.
Falster, den 24/3-1945:
A.3.
Gedser:
(...)
Samtidig med denne Sabotage, skete i Tilslutning en Bortsprängning af Jernbanebroen over "Lindeaaen" ved Nyköbing F.
Siden har Forbindelsen mellem Nyköbing og Gedser kun väret opretholdt pr. Bil.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 1.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 6.                                                       Den 31/3 1945

III. Marinen.
(...)
3. Nykøbing F, den 26/3.
- Damperen "Halfdan" - ca. 3000 ts. - er den 25/3 beslaglagt af Tyskerne. 2 andre Dampere i Havnen var endnu den 26' fri.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
Falster . 1/4 45
A2
(...)
16. Nyköbing F.:
Paa Östre Skole ca 40 Md,. hvoraf Halvdelen SS-Folk. Paa Teknisk Skole ca 30 Md. Marineinf. Fp.Nr. 17309. Banegaardsvagten nedlagt. Paa Broerne til Lo lland 2 Poster paa hver, en i hver Ende. Havnevagten bestrides af Styrken paa Teknisk Skole.
(…)

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
Nyköbing F.
Den 6/4:
Tyskerne har beslaglagt Vesterskovpavillonen, og man mener, der ligger omkring 50 – 100 lettere saarede tyske Soldater. De er ikke mere syge, end de selv kan bestride Vagttjenesten og stadig er vaabenföre.
Til Guldborgsundpavillonen er ankommet ca. 60 Marinere.
Lige för og i Paasken har der väret fölgende Transporter:
                    1.000 Flygtninge til    Nakskov.
                    1.000      -  -        -       Maribo – Saxköbing.
                    ca. 150 saarede   -     Nyköbing F.
3/4                  -    300 Mand           Gedser – Köbenhavn
5/4                   -     80 Mand            Gedser – Nyköbing
                      -    300 Mand           nordfra – Stralsund
                      -    400 Mand           nordfra – Tyskland.
Den 9/4:
Tyskerne har i Dag beslaglagt Carlsbergs Depot med tilhörende Lejlighed samt Dagmarlogens Bygning "Dagmarhus", hvor der findes et halvt Hundrede 1, 2 og 3 Värelses Lejligheder for äldre Mennesker.
Alt skal römmes i Löbet af 8 Dage, intet maa tages med.
FM: Pk. 22-63,     L. VI

Rapporten her er efter al sandsynlighed grundlaget for efterfølgende rapport på engelsk.

Nakskov. d.6/4-45.

(...)
I Nykøbing-Falster`s Havn ligger to af D.F.D.S. Dampere Oplagt, det drejer sig om S/S Iolata og S/S Saga begge paa ca. 2000 Br.T. De er beregnet til Parketfart men har plads til adskillige Passagere.
(...)
FM: Pk. 22-63,     L. IX
Mail No. 12

Efter al sandsynlighed en bearbejdning af ovenstående rapport.

Informator NO. 3
6-4-45
(...)
Nyköbing-Falster:
In the harbour 2 of D.F.D.S.´ boats are laid up, it is S/S "Jolata" and S/S "Saga", both of abt. 2000 Brt.
(...)

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                        4419         4749
Falster, den 11/4-1945:
B.3.
Nyköbing F.,
Der skal den 10/4 väre kommet ca. 350 Soldater med Färgen til Gedser og kört i Lastbiler til Nyköbing.
Hvor de skal hen, vides ikke. De er ikke gaaet videre med Jernbanerne.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
4471 Nr. 4802.
Stockholm den 25. April 1945.
Nykøbing F. den 12/4- 45.
A.3.
Hæsselø: Der er bygget et Par mindre nye Bygninger omgivet af Pigtraad lige Syd for Baraklejren.
Den sydøstlige Pejlestander er paa Underdelen blevet camoufleret som Bindingsværksbygning.
Vejen Nykæb ing F. – Hæsselø er paa hvert Side forsynet med de sædvanlige rektangulæreHuller, eet af dem var 50 cm. bred, 1,5 m langt og 80-100 cm. dybt.
Afstand mellem Hullerne ca. 50 m-
Ingen Huller paa Landevejen fra Nykøbing F. mod Syd i hvert Tilfælde til Væggerløse.
Skovene paa Falster er ude for stærk Patrouillering siges der. Paa en Tur i Gaar Eftm. mødtes i Nr. Mellemskov S.F. Hesnæs 2 Politifolk langs Jernbanelinien fra Nykøbing F. mod Nord, der stod Poster ved næsten hver Bro, og i Skovene var der Patrouiller paa 5 Mand et Par Steder.
Landevejen Nykøbing F.- Saxkøbing Huller med 50 m.s. Mellemrum paa hver Side af Vejen.
Besat: Frimurerlogen, Østre Skole, Teknisk Skole, en lille Del af Hotel Baltic og en Pavillon i Zoologisk Have (saarede) samt Politistationen.
Styrken ca. 500 Md. SS-Tropper.
Fra Mandag er følgende Bygninger beslaglagt: Bolig for Frimurerenker ved Siden af Frimurerlogen, Carlsberg Depot, samt Maribo Amts Bygninger mellem Baltic og Logen.
Endvidere gik der i Gaar bestemte Rygter om, at Hotel Baltic ogsaa vilde fuldstendigt beslaglagt.
Rygtet gik ogsaa om, at General Lindemann samt 10.000 Md. skulde ankommettil Nykøbing F.
SS-Troppernes Armbind viser, at de stammer fra mange forskellige Afdelinger.
Paa Baltic bor to danske SS- Officerer, den ene af dem bærer den danske Flyvevinge over venstre Brystlomme, den anden er vistnok Løjtnant af Reserven i Fodfolket.
Østre Skole: Efter Sigende 40 SSere, ingen bestemte Formationer iagttaget. Desuden er der i hvert Fald 40 blandede Wehrmachsoldater, som træner i Gang og Løb samt Antrædning, ingen Vaaben.
Der findes 6-7 Vogne, dels Last- dels Personautomobiler samt i et Skur en Del Tæpper og Beklædningsgenstande. Vagten var i Dag SSere. 1 Murstensskilderhus.
Teknisk Skole: ca. 30 Marineinf. og art-. De menige bor tilsyneladende paa 1. og 2. Sal, i Stuen er der indrettet finere Beboelser. 3 Vagtposter. Enkelte andre arbejder i Haven.
Ved Banegaarden er der Ting, der tyder paa, at SSerne vil danne sig en lille Borg i det Kompleks, hvor Hotel Baltic ligger ( dette er ganske vist ikke taget endnu). Der er taget nogle Garager hørende til Hotellet. Den næste Bolig, Amtmandsboligen, er ikke taget, men de tre næste Bygninger, Carlberg Depotet, Frimurerlogen og Dagmarhus er taget. Frimurerlogen er taget i Brug, og der bygges Ly for Skildvagten af egne Soldater. Carlsberg Depot og Dagmarhus har faaet Frist til d. 20 April. Ialt ligger der ca. 150 SSere.
Guldborgpavillonen: ca. 30 Marinere.
Vesterskovpavilionen. Efter sigende findes der 100 saarede derude. Dette kan meget godt passe, men en Del er dog saa raske, at de kan spille Fodbold (har set ca. 20 Mand, der gjordr det). Det er Blandingsgods med en Del SS.ere. Desudeb ses der adskillige SS.ere, som ikke ser Spor syge ud, tværtimod, men det staar sikkert i Forbindelse med Bevogtning af et Ammunitionsdepot e.l., der ligger ca. 100 m. S. for Pavillonen inde i Skoven. Det drejer sig om et Omraade, der er ca. 60 m. paa hver Led og er pigtraadsindhegnet. Man ser 6-7 Opstablinger af Kasser, hvorover der er lagt Tag af Siv eller lignende, desuden 4-5 Smaaskure og et Par Jordhøje.
Paa Havnen ses der ingen Vagt udover den ved Broerne.
Der er slet ingen Politisildater set.
KB. Illegale blade.
Mikrofilm.
Spole 82.

DANSK  EFTERRETNINGSTJENESTE
Nr. 11.                                                       Den 12/4 1945

III Marinen.
(...)
4. Nykøbing F.
Tyskerne har den 25/3 beslaglagt "Halfdan". I Havnen ligger kun nogle Oplæggere.
(...)
FM. Pk. 22-63,     
L. VI

Udsnit af kort der måler 290x380 mm. Udsnittet måler 125x105 mm. Også på originalen er visse af tallene svære at aflæse.
8. Hasselø er uden for kortudsnittet.


Håndskrift.

De mindre skrift- typer angiver, at disse oplysninger er påført med en anden håndskrift.
Nykøbing Falster.                                              16.4.45.
1.   Østre Skole; Fromsgade 29. Beboes udelukkende af tyske Soldater med       undtagelse af Kælderlejligheden mod Syd der beboes af Pedellen. x   Antal skifter daglig.
Vaabenart SS
2.   Teknisk Skole;    Hjørnet af Skovboulevarden og Engboulevarden.
 
Telefon Nyk.F. 1590  Beboes udelukkende af Tyskere. Ejendommen er frit beliggende. x   Antal skifter daglig. Værnemagten    Telefon. 15 Mand
3.   Tysk Politistation; Skolegade. Besøges daglig af Stikkere.
4.   Møbelfabrik; Frederik d. VII's Gade. Store Leverancer til Tyskland.
5.   Ammunitionslager; har været her og menes stadig at være her, da der gaar mange tyske Vagter. Undersøges nøjere
6.   Automobilværksted; (Bernh. Petersens Automobilværksted) Nygade, hvor       Tyskernes Biler bliver repareret.
7.   Kraghs Automobilværksted i Slotsgade ved Staldgaarden. Tyske Biler repareres.
8.   Hasselø; Kaserne og Lytteposter - store, tyske.
9.   Roklubbens Hus; belagt med tyske Marinere. Antal: 75
10. Frimurerlogen; beboes af Tyskere.  x Antal skifter daglig.
13. Dagmarhus; Gartnergade. Strækningen 10 - 13 er beslaglagt af Tyskerne,          udelukkende til Militærbeboelse. Indflytning d. 18.-19.
Antal?
11. Nykøbing Slagteri; ved Enden af Søvej.
12. Dana; ved Enden af Markedsgade. Konserves Leverancer til Tyskland.
14. Vestenskovspavillionen, der beboes af Tyskerne.
Antal og Vaabenart?
15. Tyskernes Vaskeri paa Vestenskovvej 27 (paa Kortet betegnet "Fattiggaard".

                                                                          Gitte

ang 14  Er nu Lazaret. Vaabenføre SS
x  Antal kan ikke opgives, da det daglig skifter
ang. 6  Blev saboteret i Torsdags, men Værkstedet led ingen Skade, kun 4 tyske Biler blev ødelagt.

Marilyst.
Strandhotellet - Badehotellet og Nørrevang er propfyldt med Soldater og Flygtninge
.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                        4546          4893
Nyköbing F. den 17/4-1945:
B.3.
Den dervärende Ford Afdeling er blevet beslaglagt med Värksted og Värktöj. Den skal väre römmet den 21/4. 1. og 2. Sal i samme Ejendom blev ogsaa beslaglagt, men da der paa 1. Sal befinder sig en Öjenklinik, er Beslagläggelsen for dennes Vedkommende bortfaldet, muligvis tages 3. Sal i Stedet.
Yderligere er en Villa beslaglagt – efter Rygterne til Brug for General Lindemann – fra den 16/4 med alt Bohave og Inventar undtagen Sölv- og Däkketöj -.
Fra anden – (tysk) –Side er erfaret, at der ikke er Tale om Generalen, med derimod en Kriminalsekretär Lindemann.
RA. Pk. XXIV
                                                                       4695         5113
Jernbanetransporter, den 23/4-1945:
A.2
(...)
17/4    Nykøbing F - Lemvig
          11 Vgl. Köretöjer - (Prärievogne).
          Modtager Fp. Nr. 03295-B.
RA: Pk. XXIII a,  L. 422
 
                                                                        4595        4998
Stockholm, den 30.April 1945
Falster, 20/4-45.
A.3.
(...)
Nyköbing F.: Industrihotellet samt Missionshotellet og samtlige Byens Skoler siges nu at skulle anvendes til Lazaretter.
Ved en Appel den 17/4 er set 100 Md. WH paa Östre Skole.

RA: Pk. XXIII a,  L. 422

 
                                                                        4556            4971
Falster , den 21/4-1945.
B.3.
Nyköbing F.
Styrken i Byen anslaas til 130-140 Mand (heraf 100 SS) paa Östre Skole, 50-60 Mand SS i Frimurerlogen, 20-30 Mand Marinere (ganske unge) i Guldborgsund-pavillonen og 60-70 Mand SS (lettere saarede) i Vesterskovpavillonen. Sidstnävnte benyttes bl.a. som Vagtmandskab ved Ammunitionsdepotet i Vesterskov.
Fra den 20/4 er yderligere fölgende Lokaliteter beslaglagt:
                  Carlsberg Depotet
                  "Dagmarhus"
                  Industrihotellet
                  Missionshotellet
                  Katedralskolen
                      - de tre sidstnävnte siges at skulle anvendes som Lazaretter -,
                 Byskolen
                 Nörre Skole (ikke helt sikkert).
Trafikmelding.
                  17/4    120 mand Gedser - Köbenhavn
                  19/4       8 Officerer, 14 Mand og 13 Kvinder, 3 lukkede Vogne Materiel                     Köbenhavn-Nyköbing-Naksskov
FM: Pk. 22-63,
L. VI

Efter 7.4.
Håndskrift.

                                                                       April 1945
Øvrige Oplysninger:
(...)
Nykøbing: Vestenskovs Pavillionen belagt m. Saarede Soldater.
Guldborgsund Pavillionen (ved Nyk. Havn) belagt med U-Baads Mandskab, som uddannes til Infanteri!
                                                                     /Gitte
FM: Pk 22-49,
L. III
Håndskrift.

Nykøbing Falster                                           2 - 5 - 45
Østre Skole:                   Vaaben SS.
Teknisk Skole:               Værnemagten - Telefon - 15 Mand
Roklubbens Hus:            75 Marinere
Vesterskovspavillionen:   Er nu Lazaret
Frimurerlogen:                 Antal Mandskab skifter daglig
                                      ______________
Bernh Petersens Automobilværksted, Nygade, blev saboteret 26/4, men Værkstedet led ingen Skade, kun 4 tyske Biler blev ødelagt.
FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 15

Informator No. 17.
3-5-45
(...)
Hovedvej 2: Stor Transport Mandag Aften den 30/4 ( Kl. 21.30 passeret Veggerlöse). Panservogne, meget store Lastbiler, Traktorer m. Paahängsvogne, Personvogne, aabne og lukkede- alt paa Vej til Nyköbing. Mange Soldater i Löbet af samme Nat. Lastvogne fra Nyköbing beslaglagt til Transport af Soldater og Flygtninge fra Gedser den 1-5.
(...)

  Til toppen