Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Rødby - Sakskøbing - VesternæsØvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

MØN

NYSTED - ÅLHOLM / STUBBERUPGÅRD

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stokholm, den 8/12-43.
                                                           E + S        Nr. 179
Tyske Tropper paa Lolland. 2/12-43.
C.3.
(…)
Aalholm Slot (ved Nysted) 200 Tyskere indkvarteret i Barakker bag Slottet.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                              E + S            240
23/12-43.
Stubbekøbing, Rødby og Nysted ingen Belægning, Dog en enkelt 20 mm ved Rødby Havn

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
E + S 240
Maribo. 23/12-43
A.2.
(…)
Aalholm Ladegaard ca. 150 Mand Invalider. Der siges, at ovennævnte Styrker er Resterne af en Division, der har kæmpet ved Stalingrad. Der findes en Del Invalider i ovennævnte Styrker – stift Ben, daarlig Arm m.v., men ogsaa disse Folk gaar i Geleddet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                              Side 5 til Nr. 332 af 27/1-44.
Maribo, den 13/1-44
D.4.
(...)
Maribos omegn.
Hunseby NØ. f. Maribo
Paa Hunseby Skole er der Telefontropper, der tilser Ledning vistnok fr Bornholm til Nysted.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 13/2 1944.
                                              E + S + (N og M)           i 360         Nr.412
Maribo, 1/2-44.
C.3.
I Maribo Skole samt paa Aalholm, Lungholm og Berritsgaard opholder sig i Øjeblikket 1500 tyske Soldater, som er mere eller mindre Invalider fra Østfronten.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                             E + S + N                 i 386          (?)32
18/2-44
A.2
Berritsgaard. pr. 11/1.
Godt 300 Mand, samme Kvalitet og Udrustning som de øvrige. Gaar i disse Dage rundt og fortæller, at de skal rejse, men de mener selv at de skal til et andet Sted i Danmark.
A.2.
Aalholm. pr. 11/1.
150-200 Mand. Kvalitet og Udrustning som ovenfor. Chefen en ganske ung Løjtnant.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
(2/4-44)
Nysted:
B3.
I den tidligere danske Lejr ved Stubberup (III-32-C-2) skal der p.t. väre ca. 300 Mand af alle mulige Vaabenarter. Alderen ligger fra 17-18 til 30-35 Aar. Styrken staar under Kommando af en Oberleutnant. Der endnu ikke etableret nogen särlig Spärring omkring Lejren. Styrken er ikke särlig godt forsynet med Vaaben.
Ingen Udkigs- og Lytteposter mellem Errindlev Havn og Nysted.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                               E + S + N       i 630      u 730
Sakskøbing. 9/4 – 1944.
A.3
Aalholm (ved Nysted): I en Gaard ca. 500 m W for Aalholm Slot ca. 200 Mand. Chefen Oberleutnant. Underlagt Majoren paa Berritsgaard.
Nysted: Intet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                         E + S + N + D           630      u 731
Nysted Havn. (Lolland). 9/4 – 1944.
A.3
Intet.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                              E + S + N          u. 776
Nykøbing Falster – den 10/4 1944.
A.2.
Den 9/4 Kl. 16 styrtede en engelsk eller amerikansk Flyvemaskine ned ca 2 Sømil S.f. Errindlev Havn (III-32-A3). Kl. 15 styrtede 2 engelske Bombemaskiner ned paa Rødsand 8 km S.V.f. Nysted. Kl. 15,20 styrtede 2 engelske eller amerikanske Bombemaskiner ned ved Bøtø 12 km S.Ø.f. Nykøbing Falster. – 6-8 mand er set springe ud i Faldskærm.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                    E + S + N      u 850
Statens civ. Luftv.
15/5-44-
Nysted.
A.2.
Den 14/5-44 er til Nysted Havn indbragt Liget af en amerikansk Flyver. Liget stammer fra den 9/4-44 ved Rödsand (Bredgrund) ca. 8 km SV for Nysted nedstyrtede Maskine.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                              E + S + N + D    i 933  u 1047
Lolland, den 23’ Juni 1944.
A. 3
Aalholm: ca. 200 Mand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               i 2008         u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
A.3.
Nysted. Paa Stubberup Gaard ca. 150 Md. af alle Vaabenarter, udrustet som Fodfolk. Kommanderet af en Oberleutnant.
(…)
Hvad der før har været af tyske Tropper ved Nybølle, N.f. Horslunde (III-26-D 3), og ved Vester Ulslev, Ø.f. Nysted, er borte. Barakkelejren ved Nybølle er revet ned og ført bort.
RA: Pk. XXIII a, L. 423


33 x 10 mm
 
                                                               i 2303     u 2395
Lolland 5/11-44
B.3.
Styrken i Nysted uändret. I Hestestalden i Slotsparken ligger Kompagniets 3. Deling. Her findes nedenstaaende Skilt:
NYSTED1.GIF (2709 bytes)
Ingen Belägning paa Slottet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               i 2764     u 2908
Lolland, den 12/12-1944:
A.3.
Nysted – 12/12 – Den 3/12 tilgik Aflösning ca. 80 Mand – 14-17 Aar, daarlig Udrustning, flere brugte Baand til Livrem, andre Bajonet i Stövlen eller sat den paa Geväret, da Skeden manglede.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               3605    3839
Lolland, 17/2-45.
C.4.
Nysted: Efter Forlydende afrejser hele Garnisonen i Nysted – der efter sidste Forögelse anslaas til 4-500 Mand – den 20 ds. Bestemmelsesstedet forlyder at väre Tyskland eller Holbäk. Erstatning Ungarere.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                                3815     3607
Falster, 18/2-45.
B.3.
Nyköbing F. : De 110 Mand, der ankom til Nyköbing den 12/2 Kl. ca 10oo rejste samme videre til Nysted. Var formentlig Ungarere; viste under Opholdet i Nästved en meget daarlig Disciplin (Urenlighed paa Perronen Tyveri fra Godsvogne, fyldte en Opholdsstue med Lus).
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                3687      3926
Lolland, 24/2-45.
A.3.
Maribo: 20/2 Hele Garnisonen afgaar saavidt vides i Morgen Onsdag herfra med Extratog til Holbäk. Afgang Kl. 10oo- I Nyköbing skal Garnisonen fra Nysted stöde til.
(…)
RA: Pk. CXI a
Beslaglagt rapport.
Uden årstal, men det må dreje sig om den ovenover  anførte transport.

21.2.   Transport 342322: 2 Off. 257 Mand  1 Ld. Heste 7 alm. 3 aabne   Maribo-Holbæk   +) 
                 -        342323: 2   -    290 Mand  1 Ld. Heste 5 alm. 3 aabne   Nysted-Holbæk 
(...)
+)  tidligere meldt Afgang Nykøbing 12,34
RA: Pk. ??
                                                                3687         3926
Lolland, 24/2-45.
A.3.
(...)
Nysted, 23/2: Garnisonen er rejst. Tilbage kun ca 10 Md. Atl löst Inventar er fjernet. Levnedsmiddelbeholdningen taget med, bl.a. blev der indköbt 150 kg. Smör. Til Transporten anvendtes 18 Jernbanevogne.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                4071      4378
Lolland, 23/3-45.
B.3.
Nysted: Paa Aalholm Slot intet.
Paa Stubberupgaard en Vagtstyrke paa 10-12 Md., denne Vagtstyrke er den 22/3 blevet foröget med 4-5 unge SS-Folk.
I et höjt Trä ved Stubberupgaard er en Udkigspost paa 2 Mand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                             4565         4941
Lolland, den 12/4-1945:
B.3.
Nysted:
Langs Vejene Kettinge – Nysted og Herritslev – Nysted er der paa Markerne ca. ½ m. fra Gröftekanterne ved begge Sider med ca. 25 m.s Afstand gravet Skyttehuller – (50 cm. Bredde, ca. 1 m. lange og ca. 1 m. dybe). Det forlyder, at Skyttehullerne fortsätter til Maribo, Saxköbing og Nyköbing F.
RA: Pk. XXIII a
                                                              4254          4565
Stockholm d. 17. April 45
Side 2 til udgaaende Skrivelse Nr. 4565
(...)
11. Nysted:
Paa Stubberupgaard kun 4-5 SS-Folk. Aalholm helt römmet.
(...)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                 4546      4969
Lolland den 17/4 1945.
B.3.
(Nyst)ed. (??2-C3).
Den 14/4 er ankommet ca. 50 SS Soldater, der efter alt foreliggende er indkvarteret paa Stupperup Gaard. Her har hidtil været enkelte Flygtninge – efter Sigende Familier af hæjerestaaende Partimedlemmer.
Der gøres klar til at modtage Flygtninge, bl.a. skal efter Sigende Skansepavillonen og Gymnastiksalen anvendes hertil. Der ventes i første Omgang ca. 300.
Der er gravet Skyttehuller fra Nysted ad Landevejen til Nykøbing indtil ca. 2 km. NØ. f. Frejlev og endvidere ad Landevejen til Herritslev (foreløbig ikke udover denne By.

  Til toppen