Forside
Vejledning

LOLLAND:  Maribo - Nakskov - Nordvestlolland - Nysted - Rødby - Vesternæs - Øvrige Lolland
FALSTER:  Bøtø - Gedser - Hasselø - Nykøbing - Øvrige Falster

MØN

SAKSKØBING - BERRITSGAARD

RA: Pk. XXIIIa, L. 423


220 x 280 mm

Det er usikkert om tegningen hører til under denne dato.


                                                                                 Nr. 66
(?)holm den 27/10-1943.
Berritzgaard.
Berritzgaard ved Sakskøbing, der indtil 29/8 har været anvendt som Lejr for dansk Militær, er nu belagt med Tyskere.
Der findes i Øjeblikket (26/10) ca. 200 Mand Infanteri i Lejren, hvilket vil sige at Lejren er fuldt belagt.
Se Skitse af Lejren.
 

Skitse Berritsgaard 26 okt 43(?).gif (63014 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                  E + S        240
23/12-43.
Berritsgaard, ca. 4 km Nordøst for Sakskøbing. A.2.
1 Infanteri Regimentsstab, 1 Infanteri Battaillonsstab 4 Kompagnier. Ialt ca. 1100-1200 Mand. (har Cykler).

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                              E + S + N          i 386           (?)32
18/2-44
A.2
Berritsgaard. pr. 11/1.
Godt 300 Mand, samme Kvalitet og Udrustning som de øvrige. Gaar i disse Dage rundt og fortæller, at de skal rejse, men de mener selv at de skal til et andet Sted i Danmark.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                         Side 5 til Nr. 332 af 27/1-44
Maribo, den 13/1-44
D.4.
(…)
Berritsgaard og Lungholm er belagt

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 13/2 1944.
                                               E + S + (N og M)        i 360          Nr.412
Maribo, 1/2-44.
C.3.
I Maribo Skole samt paa Aalholm, Lungholm og Berritsgaard opholder sig i Øjeblikket 1500 tyske Soldater, som er mere eller mindre Invalider fra Østfronten.

RA: Pk. XXIIIa, L. 423

 
T. 1041
                                                E + S + N      i Nr 576  u 642
Saksköbing den 27/3 1944:
A.3.
Paa Berritsgaard (30 B 2) skulde väre indkvarteret ca. 3-400 Mand i Barakkelejren, men Tallets Nöjagtighed er ikke helt sikkert. Der graves Skyttegrave og Enkelt-mandsskyttegrave. Der er nu Forbud mod at passere Vejen for Bilejere, og man maa ikke staa stille el. passere frem og tilbage paa Sognevejen Öst for Lejren i 500 m Afstand.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 12/4 – 1944.
T. 1124 – 1125 – 1126 – 1152 Wg
                                                          E + S + N      i 578       Nr. 659.
B.3.
(…)
(30/3-44.)
Der skal väre staaet en Del ganske unge Tyskere af ved Saksköbing St., de er antagelig blevet indkvarteret paa Berritsgaard.
(…)
Fra den af Värnemagten oprettede Stangräkke, med Meldeledninger fra Horslunde til Saksköbing, gik der ved den söndre Indkörsel til Knuthenborg Park og Slot 2 Dobbeltledninget ind til Slottet.
(…)

RA: Pk. XXIII a, L. 422
Fromsgade ligger i Nykøbing

 
                                                  E + S + N        u 660 i 576
Nykøbing Falster.
B.3.
Marts 1944.
Skole i Fromsgade: ca. 300 Md.Inf., Art., Jægere.
Chef: Major Mittelmeyer. (Wiener, civil i Standard Oil)
(…)
Berrits gaard: ca. 3 – 400 Md. Chef her ogsaa nævnte Major Mittelmeyer, der er Chef for hele Lolland-Falster.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                 E + S + N           i 630       u 730
Sakskøbing. 9/4 – 1944.
A.3
Bahnhofswache og Hafenwache (ca. 20 Mand i alt).
Berritsgaard. ca 4 km NE for Sakskøbing: 300 – 400 Mand, hovedsagelig Østrigere (Chefen er Major) - underlagt Regimentet i Ringsted.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

Der er tale om kommuneskolen i Maribo.

 
                                               E + S + N            i 630        u 730
Maribo. 9/4 – 1944.
A.3
I Kommuneskolen ca. 200 Md. Chef: Oberleutnant. Underlagt Berritsgaard. Messe og Husholdning i "Bangs Have", hvor ogsaa Oberleutnant. indkvart

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Sjælland-Lolland. Medio April 1944.
A.2.
6000 Mand. 3 Stabe: Hornbæk, Ringsted og 1 paa Lolland.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

Maskinen var fra USAAF

 
                                                   E + S + N          u 850
Statens civ. Luftv.
11/5-44.
A.2.
Ved Ödegaard, ca. 5 km NÖ for Saxköbing, er Oprydningen af den d. 29/4 1944 nedstyrtede engelske Maskine afsluttet.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                            E + S + N
Side 2 til Skrivelse Nr. 898, Stockholm, d. 3/6-44-
Berritsgaard. 25/5-44.
B.3.
Efter Chefen, Major Mittelmeyers Udsagn, belagt med 350 Mand. Hovedsagelig Infanteri (hvide Kantninger), ca. 200 Cykler. Tropperne ligger som Regel ca. 5 Maaneder paa Stedet, hvorefter de forsvinder, og aflöses af nye. Som oftest kommer de fra Östfronten. Det er Gennemgangstruppen, nogle af dem Invalider, men de fleste er vaaben duelige, og er ogsaa i den senere Tid hyppigt blevet anvendt til Indkredsning af engelske eller amerikanske Flyvere, der sprunget ud i Faldskärm. Deres Moral og Disciplin er efter Udtalelser fra de Folk, der bor i Närheden, ganske udmärket.
Afdelingens Art kan ikke med Sikkerhed fastslaas, men der gättes paa 1-3 Kompagnier samt 1 Bataillonsstab. Feldtpostnummer var ukendt, det antages med nogenlunde Sikkerhed, at Major Mittelmeyer (der er Östriger, og har väret paa Stedet siden December) er Chef for Lolland-Falster (efter eget Udsagn) samt at han er underlagt Vordingborg. Tropperne bor dels paa selve Slottet (Officerer m.b. dels i en Del Barakker, der ligger umiddelbart ved Slottet. Under et Halvtag staar nogle Hestevogne (polske) og en Övelsestank af Trä. Lejren er adskilt fra Avlsbygninger og Godsinspektörbolig ved et Hegn af Pigtraad; i de 2/3 af vestre Länge (Laden) er tyske Cykler dog anbragt, ligesom den bruges til Magasin for Värnemagten. De tyske Tropper besidder saaledes samme Lokaliteter, som de danske Tropper disponerede over för 29. August, dog er der bygget et Pr Barakker til. Af Tropper menes der paa Lolland-Falster at väre ialt ca. 2000 Mand, fordelt paa fölgende Steder:
Maribo: Bangs Have.
Nakskov: Luftskyts. Samt ved Tillitze, S.f. Nakskov. Desuden V.f.N.
Rödby: Ved Lufthavnen.
Midtlolland: Ved Ravnsborg Voldsted ude ved Kysten stik Vest for Askö. Endvidere i Nyköbing og Bötö, som nävnt under Nyköbing.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Lolland, den 23’ Juni 1944.
                                              E + S + N + D           i 933        u 1047
A. 3
(…)
Berritsgaard: 300-350 Mand (Høstbefalende her er Major). Samtlige Tropper paa Lolland-Falster er en Blanding af næsten alle Vaabenarter, - udrustet som Infanteri (gamle, unge og Invalider mellem hverandre, ingen særlig god Disciplin).
Samtlige Styrker paa Lolland-Falster er underlagt Majoren paa Berritsgaard , der atter er underlagt Regimentet i Ringsted.
Der findes intet Artilleri paa Lolland-Falster udover Flak.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                   E + S + N          i 964       u 1081
Maribo ultimo Juni 1944.
C.3
I Restauranten Bangs Have og i 2 Barakker i Borgerskolen tidligere 300 Mand, skiftede ofte, nu færre. Ingenting paa Gaardene, kun Berridsgaard er besat.
RA: Pk. XXIII a, L. 423

9 x 11 mm.

 
                                                    E + S + N       i 1232 u 1361
Lolland, den 5/8 1944.
B. 3
Maribo ca 400 Mand Infanteri (Kommuneskolen og Bangshave konstateret 1’ og 3’ Kompagni samt en mindre Stab (?.Stb)
B 2
Maribo I Maribo og paa Berritsgaard var Cyklerne paa Bagskærmen mærket saaledes, f. Eks.
                          MARIBO4.GIF (6279 bytes)
        Nummeret over Mærket er Cyklens Løbenummer indenfor Enheden.
        Nummeret under Mærket angiver Kompagniets Nummer.
Berritsgaard (III-30-B2): ca. 400 Mand Infanteri. Konstatere(?) 2’ og 4’ Kompagni. Bataillonskommandør: Major.

RA: Pk. XXIII a, L. 423


128 x 160 mmMellem "træerne":
Dobb. Vagt
Marketenderi
o V=vagt.
Til Guldborgvejen

Skillerhus
Vandgrav 
Vagtbygn.
Køkken


Til Saxkøbing
 
                                            E + S + N       gi. 1247        i. 1248      Nr. 1380.
Stockholm, den 11/8 1944.
Hermed 1 Bilag. Lolland
C.3.
Lejren ved Berritzgaard .
Lejren er beliggende ret afsides, 4 km fra Saksköbing og 6 km fra Guldborgbroen. Den bebos af en Afdeling Alpejägere, hovedsagelig Östrigere. Moralen daarlig. Kommandanten er en östrigsk Major. Kommandorummet findes i Hovedbygningen med Indgang gennem Taarnet. I samme Bygning findes Officerskasinoer og i Kälderen er der Ammunitionsoplag, (det sidste dog med noget Forbehold). Lejren er omgivet af Pigtraadshegn ca. 2,5 m höjt, med udadböjede Trästolper. Vagterne udskiftes hver anden Time, der er 7 Mand i eet Skift.
Der findes ingen Motorköretöjer i Lejren, derimod en halv Snes Heste med tilhörende Vogne. Maskingevärreden paa Saksköbingvejen (se Skitsen) var paa Observationstidspunktet endnu ikke armeret. I Lejren befinder sig ca. 200 Md. af og til träffes cyklende Patrouiller paa 4 – 5 Md. i Omegnen af Lejren.
Dagen efter Invasionen blev der givet generelt Udgangsforbud for Mandskabet.
Nedföring og Maaler for Lysnettet befinder sig umiddelbart til höjre for Hovedporten. Telefon og Telegraf er tilsluttet LFTA.s Traade og samles i Kommandorummet.
 
Skitse Berritsgård 11 aug 44.gif (73107 bytes)

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
Stockholm, den 17/8 1944.
                                                  E + S + N + D1         i 1289   Nr. 1419
Maribo, den 5/8 1944.
B.3
I Maribo og paa Berritsgaard er der vist fortsat Rekonvalescenter, der opholder sig her. Der har ikke i lange Tider väret saa meget som Tegn til Uro, hvilket der heller ikke var under Generalstrejken i Köbenhavn.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                               i 2008        u 2055
Lolland, Ultimo Sept. 44.
Berritsgaard. Ca. 300 Md. formeret i 2 Kompagnier.
Tropperne paa Berritsgaard og i Maribo tilhører alle Vaabenarter, men er udrustet som Fodfolk.
Kommandant paa Berritsgaard er Major (ny).
Under denne Kommandant hører samtlige Styrker paa Falster og Lolland. Kommandanten paa Berritsgaard er underlagt Regimentet i Vordingborg.

RA: Pk. XXIII a, L. 422

 
                                                           i 2292           u 2400           
Falster. 5/11 44.
B.3.
(…)
Saxköbing: Havnevagt ca. 6 Md. Marineinfanteri.
Berritsgaard: Styrken uforandret. Chef. Hauptmann Heiss.
(...)
RA: Pk. XXIII a, L. 420
                                                                i 2744     u 2847
Vordingborg, primo December - 44
D.4.
Regimentet i Vordingborg (hvoraf der snart skal afrejse et större Antal Tropper) har 3 Batailloner; en i Vordingborg, en i Nästved og en paa Berritsgaard.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                 3607       3815
Lolland, 12/2-45.
C.3.
Maribo: Mandag den 12 ds. ankom over Storebält ca 250 Mand her til Byens Garnison. De var ubeväbnede ved Ankomsten. Mandskabet bärer gule Skuldermärker med Anker etc., men ellers grönne Uniformer. Mange af dem er ganske unge – närmest Drenge. Gefreiterne o.a. har gule Vinkelsnore paa Ärmerne. Det er uden Tvivl Marinere, overfört til Hären. Paa Skolens Boldplads faar de hver Formiddag og Eftermiddag Eksercits, og har hertil Vaaben, saa man maa formode, at der er efterladt et vist Antal Gevärer, Maskingevärer og Maskinpistoler. Paa Gaden bärer de nye Folk ikke Vaaben, ikke engang Bajonetter eller Knive. Et lignende Antal er kommet til Berritsgaard. Det forlyder endvidere, at hele Styrken skal afrejse herfra paa Lördag. Derefter skal der komme saarede og Rekonvalescenter.
Der var i Tirsdags et Möde i Biografen for hele Garnisonen, hvor en SS-Propagandaofficer gav hele Forsamlingen er kraftig "Indspröjtning" om Pligterne mod Folk, Fädreland og Förer.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                            3605       3839
Lolland, 17/2-45.
C.4.
Nysted: Efter Forlydende afrejser hele Garnisonen i Nysted – der efter sidste Forögelse anslaas til 4-500 Mand – den 20. ds. Bestemmelsesstedet forlyder at väre Tyskland eller Holbäk. Erstatning Ungarere.
Saxköbing, 18/2-45: Her ligger nu ca 200 Ungarere; det daarligste af alt daarligt, närmest Drenge, og ca 20 af det gamle Hold. Snedkeriet arbejder for fuld Kraft, har lige lastet en Damper med Möbler for Tyskland. Forleden var der forsögt at sätte Ild paa, men det blev desvärre ikke til noget.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
 
                                                                 3687              3926
Lolland, 24/2-45.
A.3.
Maribo: 20/2 Hele Garnisonen afgaar saavidt vides i Morgen Onsdag herfra med Extratog til Holbäk. Afgang Kl. 10oo- I Nyköbing skal Garnisonen fra Nysted stöde til. Om Berritsgaard vides intet. Toget bestaar af 5 Personvogne, 3 aabne og 7 lukkede Godsvogne, lässede med alt Kaserneinventar, Ammunition, Materiel m.m.
RA: Pk. XXIII a, L. 423
Se endvidere under Maribo.
 
                                                                          3969       4234
Lolland, 14/3-45.
B.3.
Maribo: Til Ankomst hertil 8/3 Kl. 2000 var adviseret et Transporttog paa 16-17 Vogne, medförende Materiel, Motorcykler, Biler etc. samt 180 Personer og 9 Kvinder. Ved 20-Tiden om Aftener henvendte nogle tyske Officerer paa Banen og forlangte, at bemeldte Tog skulde standses i Nyköbing. Det kunde ikke lade sig göre, da Banerne havde givet Ordre til Transport af Toget hertil fra Togkontoret i Köbenhavn. Nyköbing St. havde udtalt det samme, og Toget kunde have väret stoppet ind der, hvis o.s.v. – Imidlertid pressede Officererne paa her i Maribo, og mod skriftlig Ordre fra en Hauptmann blev Toget standset paa Saxköbing St. og rangeret ind paa et Sidespor. Her stod Toget saa med sin Besätning i tre Dage, og först Mandag den 12. ds. dampede det tilbage til Nyköbing, hvorfra det saa gaar videre, antagelig til Själland. Det er meddelt, at Styrken paa Toget var SS-Tropper, og at de antagelig bestod af forskellige Nationaliteter, (De har forsögt at veksle bl.a. rumänske Penge i Banken) og at Transporten kom fra Norge. Den har väret i Korsör först, sendtes saa til Lolland og saa atter tilbage til Själland.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                     4070        4380
Lolland. 21/3-45.
B.3.
Berritsgaard: kun mindre Vagtstyrke paa 6-8 md.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                    4274        4575
Lolland, 3/4-45.
B.3.
Saksköbing: her er den 3/4 kommet en större Belägning. Her er taget Hoteller, og en Del er gaaet til Berritsgaard og Hardenberg Slot. Roklubbens Baadehus i Saksköbing er ogsaa beslaglagt.

RA: Pk. XXIII a, L. 423

 
                                                                    4565        4941
Lolland, den 12/4-1945:
B.3.
Nysted:
Langs Vejene Kettinge – Nysted og Herritslev – Nysted er der paa Markerne ca. ½ m. fra Gröftekanterne ved begge Sider med ca. 25 m.s Afstand gravet Skyttehuller – (50 cm. Bredde, ca. 1 m. lange og ca. 1 m. dybe). Det forlyder, at Skyttehullerne fortsätter til Maribo, Saxköbing og Nyköbing F.
RA: Pk. XXIII a
                                                                    4254         4565
Stockholm d. 17. April 45
Side 2 til udgaaende Skrivelse Nr. 4565
...
10. Berritsgaard:
Kun mindre Vagtstyrke, ca 20 Mand.
...

RA: Pk. ??

 
                                                                     4595        4998
Lolland, 20/4-45-
B.3.
Saxköbing: Paa Teknisk Skole bor for Öjeblikket ca 40 Md.. hvoraf den störste Del er Marinere (muligvis Skole). Resten er Marineinf. og –art.
Der er til Egnen kommet ca 1000 Flygtninge. Af disse bor ca 2-400 paa Krengerup, medens der ikke er saa mange Berritsgaard (1-200). Resten findes i Forsamlingshuse rundt omkring. Paa Krengerup og Berritsgaard er der endnu en mindre Vagtstyrke, antagelig ca 10 Md. hvert sted; det er utvivlsomt SS-er. (I hvert Fald er kun saadanne set de paagäldende Steder 
FM: Pk. 22-63, L. VI
Fejlagtig besvarelse af efterretningsopgave.
Se under Vestlolland, samme dato.
Håndskrift.

30 - 4 - 45.
Efterretninger fra Lolland.
I
Taars/Berritsgaard:
Det er ikke W.L. Folk der er i Taars.
S.S Folk paa Berritsgaard.
                                               Gitte

Til toppen